Asset Class Navigation

Gold Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

03/2020
02/2020

03/2020
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

04/2020
02/2020

05/2020
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

06/2020
02/2020

07/2020
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

08/2020
02/2020

09/2020
216 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

10/2020
02/2020

11/2020
252 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

12/2020
02/2020

01/2021
288 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

02/2021
02/2020

03/2021
324 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

04/2021
02/2020

05/2021
324 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

06/2021
02/2020

07/2021
440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

08/2021
02/2020

09/2021
440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

10/2021
02/2020

11/2021
440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

12/2021
02/2020

05/2022
420 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

06/2022
02/2020

11/2022
440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

12/2022
02/2020

05/2023
700 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

06/2023
02/2020

11/2023
1,040 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

12/2023
02/2020

05/2024
1,320 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

06/2024
02/2020

11/2024
1,680 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

12/2024
02/2020

05/2025
2,000 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

06/2025
02/2020

12/2025
2,000 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
03/2020

04/2020
03/2020

05/2020
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
03/2020

06/2020
03/2020

07/2020
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
03/2020

08/2020
03/2020

09/2020
180 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
03/2020

10/2020
03/2020

11/2020
216 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
03/2020

12/2020
03/2020

01/2021
252 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
03/2020

02/2021
03/2020

03/2021
288 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
03/2020

04/2021
03/2020

05/2021
324 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
03/2020

06/2021
03/2020

07/2021
324 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
03/2020

08/2021
03/2020

09/2021
440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
03/2020

10/2021
03/2020

11/2021
440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
03/2020

12/2021
03/2020

05/2022
440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
03/2020

06/2022
03/2020

11/2022
420 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
03/2020

12/2022
03/2020

05/2023
700 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
03/2020

06/2023
03/2020

11/2023
1,050 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
03/2020

12/2023
03/2020

05/2024
1,400 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
03/2020

06/2024
03/2020

11/2024
1,800 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
03/2020

12/2024
03/2020

05/2025
2,000 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
03/2020

06/2025
03/2020

12/2025
2,000 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

06/2020
05/2020

07/2020
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

08/2020
05/2020

09/2020
180 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

10/2020
05/2020

11/2020
180 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

12/2020
05/2020

01/2021
216 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

02/2021
05/2020

03/2021
252 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

04/2021
05/2020

05/2021
288 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

06/2021
05/2020

07/2021
324 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

08/2021
05/2020

09/2021
360 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

10/2021
05/2020

11/2021
440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

12/2021
05/2020

05/2022
440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

06/2022
05/2020

11/2022
440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

12/2022
05/2020

05/2023
625 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

06/2023
05/2020

11/2023
1,037 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

12/2023
05/2020

05/2024
1,400 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

06/2024
05/2020

11/2024
1,800 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

12/2024
05/2020

05/2025
2,000 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

06/2025
05/2020

12/2025
2,000 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

08/2020
07/2020

09/2020
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

10/2020
07/2020

11/2020
180 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

12/2020
07/2020

01/2021
180 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

02/2021
07/2020

03/2021
216 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

04/2021
07/2020

05/2021
252 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

06/2021
07/2020

07/2021
288 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

08/2021
07/2020

09/2021
360 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

10/2021
07/2020

11/2021
360 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

12/2021
07/2020

05/2022
440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

06/2022
07/2020

11/2022
440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

12/2022
07/2020

05/2023
620 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

06/2023
07/2020

11/2023
940 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

12/2023
07/2020

05/2024
1,320 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

06/2024
07/2020

11/2024
1,800 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

12/2024
07/2020

05/2025
2,000 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

06/2025
07/2020

12/2025
2,000 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2020

10/2020
09/2020

11/2020
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2020

12/2020
09/2020

01/2021
180 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2020

02/2021
09/2020

03/2021
180 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2020

04/2021
09/2020

05/2021
250 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2020

06/2021
09/2020

07/2021
288 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2020

08/2021
09/2020

09/2021
324 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2020

10/2021
09/2020

11/2021
360 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2020

12/2021
09/2020

05/2022
400 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2020

06/2022
09/2020

11/2022
440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2020

12/2022
09/2020

05/2023
625 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2020

06/2023
09/2020

11/2023
940 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2020

12/2023
09/2020

05/2024
1,110 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2020

06/2024
09/2020

11/2024
1,800 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2020

12/2024
09/2020

05/2025
2,000 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2020

06/2025
09/2020

12/2025
2,000 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2020

12/2020
11/2020

01/2021
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2020

02/2021
11/2020

03/2021
180 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2020

04/2021
11/2020

05/2021
225 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2020

06/2021
11/2020

07/2021
250 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2020

08/2021
11/2020

09/2021
288 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2020

10/2021
11/2020

11/2021
324 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2020

12/2021
11/2020

05/2022
400 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2020

06/2022
11/2020

11/2022
400 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2020

12/2022
11/2020

05/2023
625 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2020

06/2023
11/2020

11/2023
940 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2020

12/2023
11/2020

05/2024
1,110 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2020

06/2024
11/2020

11/2024
1,500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2020

12/2024
11/2020

05/2025
2,000 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2020

06/2025
11/2020

12/2025
2,000 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2020

02/2021
01/2021

03/2021
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2020

04/2021
01/2021

05/2021
225 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2020

06/2021
01/2021

07/2021
225 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2020

08/2021
01/2021

09/2021
288 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2020

10/2021
01/2021

11/2021
288 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2020

12/2021
01/2021

05/2022
360 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2020

06/2022
01/2021

11/2022
400 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2020

12/2022
01/2021

05/2023
625 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2020

06/2023
01/2021

11/2023
940 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2020

12/2023
01/2021

05/2024
1,110 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2020

06/2024
01/2021

11/2024
1,500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2020

12/2024
01/2021

05/2025
1,680 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2020

06/2025
01/2021

12/2025
2,000 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2021

04/2021
03/2021

05/2021
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2021

06/2021
03/2021

07/2021
225 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2021

08/2021
03/2021

09/2021
225 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2021

10/2021
03/2021

11/2021
288 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2021

12/2021
03/2021

05/2022
324 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2021

06/2022
03/2021

11/2022
360 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2021

12/2022
03/2021

05/2023
625 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2021

06/2023
03/2021

11/2023
940 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2021

12/2023
03/2021

05/2024
1,110 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2021

06/2024
03/2021

11/2024
1,500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2021

12/2024
03/2021

05/2025
1,620 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2021

06/2025
03/2021

12/2025
1,680 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2021

06/2021
05/2021

07/2021
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2021

08/2021
05/2021

09/2021
225 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2021

10/2021
05/2021

11/2021
225 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2021

12/2021
05/2021

05/2022
324 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2021

06/2022
05/2021

11/2022
324 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2021

12/2022
05/2021

05/2023
625 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2021

06/2023
05/2021

11/2023
940 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2021

12/2023
05/2021

05/2024
1,110 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2021

06/2024
05/2021

11/2024
1,440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2021

12/2024
05/2021

05/2025
1,620 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2021

06/2025
05/2021

12/2025
1,680 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2021

08/2021
07/2021

09/2021
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2021

10/2021
07/2021

11/2021
225 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2021

12/2021
07/2021

05/2022
280 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2021

06/2022
07/2021

11/2022
324 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2021

12/2022
07/2021

05/2023
540 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2021

06/2023
07/2021

11/2023
940 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2021

12/2023
07/2021

05/2024
1,110 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2021

06/2024
07/2021

11/2024
1,440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2021

12/2024
07/2021

05/2025
1,560 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2021

06/2025
07/2021

12/2025
1,680 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2021

10/2021
09/2021

11/2021
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2021

12/2021
09/2021

05/2022
280 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2021

06/2022
09/2021

11/2022
280 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2021

12/2022
09/2021

05/2023
540 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2021

06/2023
09/2021

11/2023
720 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2021

12/2023
09/2021

05/2024
1,008 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2021

06/2024
09/2021

11/2024
1,320 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2021

12/2024
09/2021

05/2025
1,560 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2021

06/2025
09/2021

12/2025
1,680 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2021

12/2021
11/2021

05/2022
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2021

06/2022
11/2021

11/2022
280 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2021

12/2022
11/2021

05/2023
432 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2021

06/2023
11/2021

11/2023
720 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2021

12/2023
11/2021

05/2024
1,008 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2021

06/2024
11/2021

11/2024
1,260 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2021

12/2024
11/2021

05/2025
1,380 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2021

06/2025
11/2021

12/2025
1,620 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2021

06/2022
05/2022

11/2022
280 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2021

12/2022
05/2022

05/2023
360 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2021

06/2023
05/2022

11/2023
720 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2021

12/2023
05/2022

05/2024
960 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2021

06/2024
05/2022

11/2024
1,200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2021

12/2024
05/2022

05/2025
1,380 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2021

06/2025
05/2022

12/2025
1,500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2022

12/2022
11/2022

05/2023
360 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2022

06/2023
11/2022

11/2023
750 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2022

12/2023
11/2022

05/2024
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2022

06/2024
11/2022

11/2024
1,200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2022

12/2024
11/2022

05/2025
1,440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2022

06/2025
11/2022

12/2025
1,500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2022

06/2023
05/2023

11/2023
360 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2022

12/2023
05/2023

05/2024
750 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2022

06/2024
05/2023

11/2024
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2022

12/2024
05/2023

05/2025
1,200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2022

06/2025
05/2023

12/2025
1,440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2023

12/2023
11/2023

05/2024
648 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2023

06/2024
11/2023

11/2024
750 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2023

12/2024
11/2023

05/2025
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2023

06/2025
11/2023

12/2025
1,200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2023

06/2024
05/2024

11/2024
648 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2023

12/2024
05/2024

05/2025
750 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2023

06/2025
05/2024

12/2025
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2024

12/2024
11/2024

05/2025
720 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2024

06/2025
11/2024

12/2025
750 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2024

06/2025
05/2025

12/2025
720 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
B

A
06/2025

06/2025
12/2025

12/2025
1,680 USD