Asset Class Navigation

Gold Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2019

03/2019
02/2019

03/2019
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2019

04/2019
02/2019

05/2019
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2019

06/2019
02/2019

07/2019
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2019

08/2019
02/2019

09/2019
216 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2019

10/2019
02/2019

11/2019
252 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2019

12/2019
02/2019

01/2020
288 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2019

02/2020
02/2019

03/2020
324 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2019

04/2020
02/2019

05/2020
324 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2019

06/2020
02/2019

07/2020
360 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2019

08/2020
02/2019

09/2020
360 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2019

10/2020
02/2019

11/2020
360 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2019

12/2020
02/2019

05/2021
360 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2019

06/2021
02/2019

11/2021
360 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2019

12/2021
02/2019

05/2022
576 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2019

06/2022
02/2019

11/2022
864 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2019

12/2022
02/2019

05/2023
1,110 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2019

06/2023
02/2019

11/2023
1,560 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2019

12/2023
02/2019

05/2024
1,680 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2019

06/2024
02/2019

12/2024
1,680 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
03/2019

04/2019
03/2019

05/2019
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
03/2019

06/2019
03/2019

07/2019
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
03/2019

08/2019
03/2019

09/2019
180 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
03/2019

10/2019
03/2019

11/2019
216 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
03/2019

12/2019
03/2019

01/2020
252 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
03/2019

02/2020
03/2019

03/2020
288 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
03/2019

04/2020
03/2019

05/2020
324 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
03/2019

06/2020
03/2019

07/2020
324 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
03/2019

08/2020
03/2019

09/2020
360 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
03/2019

10/2020
03/2019

11/2020
360 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
03/2019

12/2020
03/2019

05/2021
360 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
03/2019

06/2021
03/2019

11/2021
360 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
03/2019

12/2021
03/2019

05/2022
576 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
03/2019

06/2022
03/2019

11/2022
864 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
03/2019

12/2022
03/2019

05/2023
1,170 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
03/2019

06/2023
03/2019

11/2023
1,560 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
03/2019

12/2023
03/2019

05/2024
1,680 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
03/2019

06/2024
03/2019

12/2024
1,680 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2019

06/2019
05/2019

07/2019
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2019

08/2019
05/2019

09/2019
180 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2019

10/2019
05/2019

11/2019
180 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2019

12/2019
05/2019

01/2020
216 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2019

02/2020
05/2019

03/2020
252 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2019

04/2020
05/2019

05/2020
288 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2019

06/2020
05/2019

07/2020
324 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2019

08/2020
05/2019

09/2020
324 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2019

10/2020
05/2019

11/2020
360 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2019

12/2020
05/2019

05/2021
360 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2019

06/2021
05/2019

11/2021
360 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2019

12/2021
05/2019

05/2022
576 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2019

06/2022
05/2019

11/2022
864 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2019

12/2022
05/2019

05/2023
1,110 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2019

06/2023
05/2019

11/2023
1,500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2019

12/2023
05/2019

05/2024
1,680 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2019

06/2024
05/2019

12/2024
1,680 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2019

08/2019
07/2019

09/2019
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2019

10/2019
07/2019

11/2019
180 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2019

12/2019
07/2019

01/2020
180 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2019

02/2020
07/2019

03/2020
216 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2019

04/2020
07/2019

05/2020
252 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2019

06/2020
07/2019

07/2020
288 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2019

08/2020
07/2019

09/2020
324 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2019

10/2020
07/2019

11/2020
324 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2019

12/2020
07/2019

05/2021
360 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2019

06/2021
07/2019

11/2021
360 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2019

12/2021
07/2019

05/2022
576 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2019

06/2022
07/2019

11/2022
864 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2019

12/2022
07/2019

05/2023
1,110 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2019

06/2023
07/2019

11/2023
1,500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2019

12/2023
07/2019

05/2024
1,680 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2019

06/2024
07/2019

12/2024
1,680 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2019

10/2019
09/2019

11/2019
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2019

12/2019
09/2019

01/2020
180 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2019

02/2020
09/2019

03/2020
180 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2019

04/2020
09/2019

05/2020
216 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2019

06/2020
09/2019

07/2020
252 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2019

08/2020
09/2019

09/2020
288 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2019

10/2020
09/2019

11/2020
324 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2019

12/2020
09/2019

05/2021
324 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2019

06/2021
09/2019

11/2021
360 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2019

12/2021
09/2019

05/2022
576 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2019

06/2022
09/2019

11/2022
864 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2019

12/2022
09/2019

05/2023
1,110 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2019

06/2023
09/2019

11/2023
1,500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2019

12/2023
09/2019

05/2024
1,680 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2019

06/2024
09/2019

12/2024
1,680 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

12/2019
11/2019

01/2020
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

02/2020
11/2019

03/2020
180 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

04/2020
11/2019

05/2020
180 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

06/2020
11/2019

07/2020
216 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

08/2020
11/2019

09/2020
252 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

10/2020
11/2019

11/2020
288 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

12/2020
11/2019

05/2021
324 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

06/2021
11/2019

11/2021
324 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

12/2021
11/2019

05/2022
576 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

06/2022
11/2019

11/2022
864 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

12/2022
11/2019

05/2023
1,110 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

06/2023
11/2019

11/2023
1,500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

12/2023
11/2019

05/2024
1,680 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

06/2024
11/2019

12/2024
1,680 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

02/2020
01/2020

03/2020
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

04/2020
01/2020

05/2020
180 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

06/2020
01/2020

07/2020
180 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

08/2020
01/2020

09/2020
216 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

10/2020
01/2020

11/2020
252 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

12/2020
01/2020

05/2021
288 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

06/2021
01/2020

11/2021
324 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

12/2021
01/2020

05/2022
576 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

06/2022
01/2020

11/2022
864 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

12/2022
01/2020

05/2023
1,110 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

06/2023
01/2020

11/2023
1,500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

12/2023
01/2020

05/2024
1,680 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

06/2024
01/2020

12/2024
1,680 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

04/2020
03/2020

05/2020
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

06/2020
03/2020

07/2020
180 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

08/2020
03/2020

09/2020
180 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

10/2020
03/2020

11/2020
216 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

12/2020
03/2020

05/2021
252 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

06/2021
03/2020

11/2021
288 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

12/2021
03/2020

05/2022
576 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

06/2022
03/2020

11/2022
864 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

12/2022
03/2020

05/2023
1,110 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

06/2023
03/2020

11/2023
1,500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

12/2023
03/2020

05/2024
1,620 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

06/2024
03/2020

12/2024
1,680 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

06/2020
05/2020

07/2020
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

08/2020
05/2020

09/2020
180 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

10/2020
05/2020

11/2020
180 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

12/2020
05/2020

05/2021
216 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

06/2021
05/2020

11/2021
252 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

12/2021
05/2020

05/2022
576 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

06/2022
05/2020

11/2022
864 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

12/2022
05/2020

05/2023
1,110 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

06/2023
05/2020

11/2023
1,440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

12/2023
05/2020

05/2024
1,620 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

06/2024
05/2020

12/2024
1,680 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

08/2020
07/2020

09/2020
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

10/2020
07/2020

11/2020
180 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

12/2020
07/2020

05/2021
180 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

06/2021
07/2020

11/2021
288 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

12/2021
07/2020

05/2022
540 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

06/2022
07/2020

11/2022
792 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

12/2022
07/2020

05/2023
1,110 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

06/2023
07/2020

11/2023
1,440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

12/2023
07/2020

05/2024
1,560 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

06/2024
07/2020

12/2024
1,680 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2020

10/2020
09/2020

11/2020
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2020

12/2020
09/2020

05/2021
180 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2020

06/2021
09/2020

11/2021
180 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2020

12/2021
09/2020

05/2022
504 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2020

06/2022
09/2020

11/2022
720 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2020

12/2022
09/2020

05/2023
1,008 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2020

06/2023
09/2020

11/2023
1,320 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2020

12/2023
09/2020

05/2024
1,560 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2020

06/2024
09/2020

12/2024
1,680 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2020

12/2020
11/2020

05/2021
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2020

06/2021
11/2020

11/2021
180 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2020

12/2021
11/2020

05/2022
432 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2020

06/2022
11/2020

11/2022
720 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2020

12/2022
11/2020

05/2023
1,008 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2020

06/2023
11/2020

11/2023
1,260 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2020

12/2023
11/2020

05/2024
1,380 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2020

06/2024
11/2020

12/2024
1,620 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2020

06/2021
05/2021

11/2021
216 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2020

12/2021
05/2021

05/2022
360 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2020

06/2022
05/2021

11/2022
720 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2020

12/2022
05/2021

05/2023
960 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2020

06/2023
05/2021

11/2023
1,200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2020

12/2023
05/2021

05/2024
1,380 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2020

06/2024
05/2021

12/2024
1,500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2021

12/2021
11/2021

05/2022
288 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2021

06/2022
11/2021

11/2022
648 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2021

12/2022
11/2021

05/2023
792 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2021

06/2023
11/2021

11/2023
1,008 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2021

12/2023
11/2021

05/2024
1,200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2021

06/2024
11/2021

12/2024
1,380 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2021

06/2022
05/2022

11/2022
360 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2021

12/2022
05/2022

05/2023
648 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2021

06/2023
05/2022

11/2023
828 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2021

12/2023
05/2022

05/2024
1,008 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2021

06/2024
05/2022

12/2024
1,200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2022

12/2022
11/2022

05/2023
648 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2022

06/2023
11/2022

11/2023
720 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2022

12/2023
11/2022

05/2024
720 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2022

06/2024
11/2022

12/2024
1,008 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2022

06/2023
05/2023

11/2023
648 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2022

12/2023
05/2023

05/2024
720 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2022

06/2024
05/2023

12/2024
720 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2023

12/2023
11/2023

05/2024
720 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2023

06/2024
11/2023

12/2024
720 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2023

06/2024
05/2024

12/2024
720 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
B

A
06/2024

06/2024
12/2024

12/2024
1,680 USD