Asset Class Navigation

Japanese Yen 증거금

시작 기간 최종일
CME OTC FX EUR/GBC FWD EURBPC 03/22/2019 06/20/2019 2,550 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC FWD EURBPC 06/21/2019 09/18/2019 2,750 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC FWD EURBPC 09/19/2019 09/18/2020 3,530 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC NY FIXING FWD EURBPN 09/17/2018 09/25/2018 1,965 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC NY FIXING FWD EURBPN 09/26/2018 10/18/2018 2,010 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC NY FIXING FWD EURBPN 10/19/2018 11/15/2018 2,080 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC NY FIXING FWD EURBPN 11/16/2018 12/18/2018 2,150 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC NY FIXING FWD EURBPN 12/19/2018 01/16/2019 2,215 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC NY FIXING FWD EURBPN 01/17/2019 02/18/2019 2,285 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC NY FIXING FWD EURBPN 02/19/2019 03/21/2019 2,350 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC NY FIXING FWD EURBPN 03/22/2019 06/20/2019 2,550 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC NY FIXING FWD EURBPN 06/21/2019 09/18/2019 2,750 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC NY FIXING FWD EURBPN 09/19/2019 09/21/2020 3,530 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/JYC FWD EURJYC 09/13/2018 09/25/2018 3,180 JPY 0.05
CME OTC FX EUR/JYC FWD EURJYC 09/26/2018 10/18/2018 3,240 JPY 0.05
CME OTC FX EUR/JYC FWD EURJYC 10/19/2018 11/15/2018 3,320 JPY 0.05
CME OTC FX EUR/JYC FWD EURJYC 11/16/2018 12/18/2018 3,400 JPY 0.05
CME OTC FX EUR/JYC FWD EURJYC 12/19/2018 01/17/2019 3,500 JPY 0.05
CME OTC FX EUR/JYC FWD EURJYC 01/18/2019 02/18/2019 3,585 JPY 0.05
CME OTC FX EUR/JYC FWD EURJYC 02/19/2019 03/21/2019 3,675 JPY 0.05
CME OTC FX EUR/JYC FWD EURJYC 03/22/2019 06/20/2019 3,920 JPY 0.05
CME OTC FX EUR/JYC FWD EURJYC 06/21/2019 09/18/2019 4,200 JPY 0.05
CME OTC FX EUR/JYC FWD EURJYC 09/19/2019 09/18/2020 5,200 JPY 0.05
CME OTC FX EURSFC FWD EURSFC 09/13/2018 09/25/2018 7,165 EUR 0.05
CME OTC FX EURSFC FWD EURSFC 09/26/2018 10/18/2018 7,210 EUR 0.05
CME OTC FX EURSFC FWD EURSFC 10/19/2018 11/15/2018 7,275 EUR 0.05
CME OTC FX EURSFC FWD EURSFC 11/16/2018 12/18/2018 7,340 EUR 0.05
CME OTC FX EURSFC FWD EURSFC 12/19/2018 01/16/2019 7,400 EUR 0.05
CME OTC FX EURSFC FWD EURSFC 01/17/2019 02/18/2019 7,475 EUR 0.05
CME OTC FX EURSFC FWD EURSFC 02/19/2019 03/21/2019 7,540 EUR 0.05
CME OTC FX EURSFC FWD EURSFC 03/22/2019 06/20/2019 7,730 EUR 0.05
CME OTC FX EURSFC FWD EURSFC 06/21/2019 09/18/2019 7,925 EUR 0.05
CME OTC FX EURSFC FWD EURSFC 09/19/2019 09/18/2020 8,670 EUR 0.05
CME OTC FX EURUSC FWD EURUSC 09/13/2018 09/25/2018 2,320 USD 0.05
CME OTC FX EURUSC FWD EURUSC 09/26/2018 10/18/2018 2,340 USD 0.05
CME OTC FX EURUSC FWD EURUSC 10/19/2018 11/15/2018 2,370 USD 0.05
CME OTC FX EURUSC FWD EURUSC 11/16/2018 12/18/2018 2,400 USD 0.05
CME OTC FX EURUSC FWD EURUSC 12/19/2018 01/18/2019 2,430 USD 0.05
CME OTC FX EURUSC FWD EURUSC 01/21/2019 02/18/2019 2,460 USD 0.05
CME OTC FX EURUSC FWD EURUSC 02/19/2019 03/21/2019 2,490 USD 0.05
CME OTC FX EURUSC FWD EURUSC 03/22/2019 06/20/2019 2,580 USD 0.05
CME OTC FX EURUSC FWD EURUSC 06/21/2019 09/18/2019 2,670 USD 0.05
CME OTC FX EURUSC FWD EURUSC 09/19/2019 09/18/2020 3,020 USD 0.05
CME OTC FX EUR/USD FWD NY FIXING EURUSN 09/13/2018 09/25/2018 2,320 USD 0.05
CME OTC FX EUR/USD FWD NY FIXING EURUSN 09/26/2018 10/18/2018 2,340 USD 0.05
CME OTC FX EUR/USD FWD NY FIXING EURUSN 10/19/2018 11/15/2018 2,370 USD 0.05
CME OTC FX EUR/USD FWD NY FIXING EURUSN 11/16/2018 12/18/2018 2,400 USD 0.05
CME OTC FX EUR/USD FWD NY FIXING EURUSN 12/19/2018 01/18/2019 2,430 USD 0.05
CME OTC FX EUR/USD FWD NY FIXING EURUSN 01/21/2019 02/18/2019 2,460 USD 0.05
CME OTC FX EUR/USD FWD NY FIXING EURUSN 02/19/2019 03/21/2019 2,490 USD 0.05
CME OTC FX EUR/USD FWD NY FIXING EURUSN 03/22/2019 06/20/2019 2,580 USD 0.05
CME OTC FX EUR/USD FWD NY FIXING EURUSN 06/21/2019 09/18/2019 2,670 USD 0.05
CME OTC FX EUR/USD FWD NY FIXING EURUSN 09/19/2019 09/21/2020 3,020 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 09/13/2018 09/27/2018 1,640 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 09/28/2018 10/22/2018 1,650 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 10/23/2018 11/19/2018 1,660 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 11/20/2018 12/20/2018 1,675 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 12/21/2018 01/18/2019 1,685 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 01/22/2019 02/20/2019 1,700 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 02/21/2019 03/25/2019 1,710 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 03/26/2019 06/24/2019 1,750 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 06/25/2019 09/20/2019 1,780 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 09/23/2019 09/18/2020 1,960 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 09/17/2018 09/25/2018 1,640 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 09/26/2018 10/18/2018 1,650 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 10/19/2018 11/15/2018 1,660 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 11/16/2018 12/18/2018 1,675 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 12/19/2018 01/18/2019 1,685 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 01/21/2019 02/18/2019 1,700 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 02/19/2019 03/21/2019 1,710 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 03/22/2019 06/20/2019 1,750 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 06/21/2019 09/18/2019 1,780 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 09/19/2019 09/21/2020 1,960 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 09/13/2018 09/25/2018 3,050 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 09/26/2018 10/17/2018 3,100 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 10/18/2018 11/15/2018 3,170 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 11/16/2018 12/18/2018 3,240 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 12/19/2018 01/18/2019 3,310 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 01/21/2019 02/18/2019 3,375 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 02/19/2019 03/21/2019 3,450 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 03/22/2019 06/20/2019 3,650 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 06/21/2019 09/18/2019 3,860 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 09/19/2019 09/18/2020 4,800 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 09/13/2018 09/25/2018 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 09/26/2018 10/18/2018 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 10/19/2018 11/14/2018 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 11/16/2018 12/18/2018 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 12/19/2018 01/17/2019 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 01/18/2019 02/15/2019 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 02/19/2019 03/21/2019 4,150 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 03/22/2019 06/19/2019 4,350 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 06/21/2019 09/18/2019 4,550 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 09/19/2019 10/25/2019 5,800 USD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 09/13/2018 09/26/2018 1,810 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 09/27/2018 10/19/2018 1,835 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 10/22/2018 11/16/2018 1,870 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 11/19/2018 12/19/2018 1,905 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 12/20/2018 01/17/2019 1,940 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 01/18/2019 02/19/2019 1,980 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 02/20/2019 03/22/2019 2,015 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 03/25/2019 06/21/2019 2,120 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 06/24/2019 09/19/2019 2,235 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 09/20/2019 09/18/2020 2,730 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 09/13/2018 09/26/2018 1,810 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 09/27/2018 10/19/2018 1,835 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 10/22/2018 11/16/2018 1,870 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 11/19/2018 12/19/2018 1,905 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 12/20/2018 01/17/2019 1,940 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 01/18/2019 02/19/2019 1,980 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 02/20/2019 03/22/2019 2,015 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 03/25/2019 06/21/2019 2,120 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 06/24/2019 09/19/2019 2,235 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 09/20/2019 09/21/2020 2,730 CAD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 09/13/2018 09/25/2018 2,835 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 09/26/2018 10/18/2018 2,890 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 10/19/2018 11/15/2018 2,965 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 11/16/2018 12/18/2018 3,045 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 12/19/2018 01/18/2019 3,125 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 01/21/2019 02/18/2019 3,200 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 02/19/2019 03/21/2019 3,285 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 03/22/2019 06/20/2019 3,510 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 06/21/2019 09/18/2019 3,750 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 09/19/2019 09/18/2020 4,650 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 09/11/2018 10/18/2018 2,790 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 10/19/2018 11/15/2018 2,890 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 11/16/2018 12/17/2018 3,000 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 12/18/2018 01/16/2019 3,110 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 01/17/2019 02/14/2019 3,220 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 02/15/2019 03/15/2019 3,320 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 03/18/2019 06/13/2019 3,630 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 06/14/2019 09/12/2019 3,950 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 09/13/2019 09/17/2020 4,280 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 09/13/2018 09/25/2018 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 09/26/2018 10/18/2018 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 10/19/2018 11/15/2018 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 11/16/2018 12/18/2018 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 12/19/2018 01/18/2019 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 01/21/2019 02/18/2019 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 02/19/2019 03/21/2019 4,150 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 03/22/2019 06/20/2019 4,350 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 06/21/2019 09/18/2019 4,550 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 09/19/2019 09/18/2020 5,800 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 09/13/2018 09/25/2018 2,350 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 09/26/2018 10/18/2018 2,400 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 10/19/2018 11/14/2018 2,480 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 11/16/2018 12/18/2018 2,550 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 12/19/2018 01/17/2019 2,630 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 01/18/2019 02/15/2019 2,710 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 02/19/2019 03/20/2019 2,800 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 03/21/2019 06/19/2019 3,020 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 06/20/2019 09/18/2019 3,270 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 09/19/2019 09/18/2020 4,400 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 09/13/2018 09/25/2018 2,270 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 09/26/2018 10/18/2018 2,285 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 10/19/2018 11/15/2018 2,310 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 11/16/2018 12/18/2018 2,340 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 12/19/2018 01/18/2019 2,365 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 01/21/2019 02/18/2019 2,390 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 02/19/2019 03/21/2019 2,420 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 03/22/2019 06/20/2019 2,500 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 06/21/2019 09/18/2019 2,570 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 09/19/2019 09/18/2020 2,920 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 09/13/2018 09/25/2018 2,640 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 09/26/2018 10/17/2018 2,710 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 10/18/2018 11/15/2018 2,800 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 11/16/2018 12/18/2018 2,900 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 12/19/2018 01/18/2019 3,000 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 01/21/2019 02/18/2019 3,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 02/19/2019 03/21/2019 3,200 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 03/22/2019 06/20/2019 3,470 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 06/21/2019 09/18/2019 3,770 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 09/19/2019 09/18/2020 4,900 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 09/13/2018 09/25/2018 3,070 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 09/26/2018 10/18/2018 3,170 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 10/19/2018 11/15/2018 3,300 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 11/16/2018 12/18/2018 3,440 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 12/19/2018 01/18/2019 3,580 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 01/21/2019 02/18/2019 3,720 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 02/19/2019 03/21/2019 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 03/22/2019 06/20/2019 4,240 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 06/21/2019 09/18/2019 4,650 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 09/19/2019 09/18/2020 6,200 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 09/13/2018 09/25/2018 2,070 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 09/26/2018 10/18/2018 2,130 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 10/19/2018 11/15/2018 2,210 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 11/16/2018 12/18/2018 2,300 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 12/19/2018 01/18/2019 2,380 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 01/21/2019 02/18/2019 2,460 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 02/19/2019 03/21/2019 2,550 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 03/22/2019 06/20/2019 2,800 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 06/21/2019 09/18/2019 3,100 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 09/19/2019 09/18/2020 4,600 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 09/12/2018 09/25/2018 1,600 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 09/26/2018 10/17/2018 1,670 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 10/19/2018 11/15/2018 1,770 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 11/16/2018 12/18/2018 1,880 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 12/19/2018 01/18/2019 1,990 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 01/21/2019 02/15/2019 2,100 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 02/18/2019 03/20/2019 2,230 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 03/22/2019 06/20/2019 2,600 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 06/21/2019 09/18/2019 3,000 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 09/19/2019 09/18/2020 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 09/13/2018 09/25/2018 2,190 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 09/26/2018 10/17/2018 2,290 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 10/18/2018 11/14/2018 2,435 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 11/15/2018 12/18/2018 2,585 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 12/19/2018 01/18/2019 2,735 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 01/21/2019 02/18/2019 2,885 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 02/19/2019 03/19/2019 3,035 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 03/20/2019 06/19/2019 3,460 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 06/20/2019 09/17/2019 3,910 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 09/18/2019 09/18/2020 5,600 USD 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 09/13/2018 09/25/2018 1,900 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 09/26/2018 10/18/2018 1,950 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 10/19/2018 11/15/2018 2,000 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 11/16/2018 12/18/2018 2,070 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 12/19/2018 01/16/2019 2,130 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 01/17/2019 02/18/2019 2,200 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 02/19/2019 03/21/2019 2,260 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 03/22/2019 06/20/2019 2,430 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 06/21/2019 09/18/2019 2,620 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 09/19/2019 09/18/2020 3,320 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 09/13/2018 09/25/2018 1,900 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 09/26/2018 10/18/2018 1,950 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 10/19/2018 11/15/2018 2,000 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 11/16/2018 12/18/2018 2,070 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 12/19/2018 01/16/2019 2,130 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 01/17/2019 02/18/2019 2,200 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 02/19/2019 03/21/2019 2,260 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 03/22/2019 06/20/2019 2,430 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 06/21/2019 09/18/2019 2,620 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 09/19/2019 09/21/2020 3,320 JPY 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 09/13/2018 09/20/2018 1,990 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 09/21/2018 10/18/2018 2,040 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 10/19/2018 11/15/2018 2,110 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 11/16/2018 12/18/2018 2,180 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 12/19/2018 01/18/2019 2,250 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 01/21/2019 02/18/2019 2,320 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 02/19/2019 03/21/2019 2,400 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 03/22/2019 06/20/2019 2,600 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 06/21/2019 09/18/2019 2,800 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 09/19/2019 09/18/2020 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 09/13/2018 09/25/2018 1,970 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 09/26/2018 10/18/2018 2,010 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 10/19/2018 11/14/2018 2,060 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 11/15/2018 12/18/2018 2,120 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 12/19/2018 01/17/2019 2,170 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 01/18/2019 02/18/2019 2,220 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 02/19/2019 03/21/2019 2,280 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 03/22/2019 06/20/2019 2,430 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 06/21/2019 09/18/2019 2,600 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 09/19/2019 09/18/2020 3,330 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 09/13/2018 09/25/2018 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 09/26/2018 10/18/2018 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 10/19/2018 11/15/2018 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 11/16/2018 12/18/2018 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 12/19/2018 01/18/2019 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 01/21/2019 02/18/2019 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 02/19/2019 03/21/2019 4,150 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 03/22/2019 06/20/2019 4,350 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 06/21/2019 09/18/2019 4,550 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 09/19/2019 09/18/2020 5,800 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 09/13/2018 09/25/2018 1,320 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 09/26/2018 10/18/2018 1,370 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 10/19/2018 11/15/2018 1,450 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 11/16/2018 12/18/2018 1,525 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 12/19/2018 01/17/2019 1,600 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 01/18/2019 02/15/2019 1,680 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 02/19/2019 03/21/2019 1,760 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 03/22/2019 06/20/2019 1,980 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 06/21/2019 09/18/2019 2,220 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 09/19/2019 09/18/2020 3,125 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 09/13/2018 09/26/2018 1,200 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 09/27/2018 10/19/2018 1,300 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 10/22/2018 11/16/2018 1,420 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 11/19/2018 12/19/2018 1,570 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 12/20/2018 01/21/2019 1,700 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 01/22/2019 02/19/2019 1,870 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 02/20/2019 03/22/2019 2,000 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 03/25/2019 06/20/2019 2,500 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 06/21/2019 09/19/2019 3,000 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 09/20/2019 09/18/2020 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 09/13/2018 09/25/2018 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 09/26/2018 10/18/2018 4,130 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 10/19/2018 11/15/2018 4,180 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 11/16/2018 12/18/2018 4,230 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 12/19/2018 01/18/2019 4,280 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 01/21/2019 02/18/2019 4,330 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 02/19/2019 03/21/2019 4,380 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 03/22/2019 06/20/2019 4,520 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 06/21/2019 09/18/2019 4,670 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 09/19/2019 09/18/2020 5,520 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 09/13/2018 09/26/2018 4,500 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 09/27/2018 10/19/2018 4,700 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 10/22/2018 11/16/2018 5,000 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 11/19/2018 12/19/2018 5,300 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 12/20/2018 01/18/2019 5,600 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 01/21/2019 02/19/2019 6,000 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 02/20/2019 03/22/2019 6,300 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 03/25/2019 06/21/2019 7,350 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 06/24/2019 09/19/2019 8,600 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 09/20/2019 09/18/2020 9,100 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 09/13/2018 09/25/2018 1,590 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 09/26/2018 10/18/2018 1,615 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 10/19/2018 11/15/2018 1,650 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 11/16/2018 12/18/2018 1,690 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 12/19/2018 01/18/2019 1,725 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 01/21/2019 02/18/2019 1,760 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 02/19/2019 03/21/2019 1,800 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 03/22/2019 06/20/2019 1,900 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 06/21/2019 09/18/2019 2,010 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 09/19/2019 09/18/2020 2,520 USD 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 09/13/2018 09/25/2018 6,850 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 09/26/2018 10/18/2018 6,860 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 10/19/2018 11/15/2018 6,870 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 11/16/2018 12/18/2018 6,875 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 12/19/2018 01/18/2019 6,885 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 01/21/2019 02/18/2019 6,895 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 02/19/2019 03/21/2019 6,900 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 03/22/2019 06/20/2019 6,925 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 06/21/2019 09/18/2019 6,950 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 09/19/2019 09/18/2020 7,100 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 09/13/2018 09/25/2018 6,850 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 09/26/2018 10/18/2018 6,860 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 10/19/2018 11/15/2018 6,870 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 11/16/2018 12/18/2018 6,875 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 12/19/2018 01/18/2019 6,885 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 01/21/2019 02/18/2019 6,895 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 02/19/2019 03/21/2019 6,900 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 03/22/2019 06/20/2019 6,925 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 06/21/2019 09/18/2019 6,950 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 09/19/2019 09/21/2020 7,100 CHF 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 09/13/2018 09/25/2018 3,230 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 09/26/2018 10/18/2018 3,260 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 10/19/2018 11/15/2018 3,300 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 11/16/2018 12/18/2018 3,340 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 12/19/2018 01/18/2019 3,380 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 01/21/2019 02/18/2019 3,420 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 02/19/2019 03/21/2019 3,465 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 03/22/2019 06/19/2019 3,580 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 06/20/2019 09/18/2019 3,700 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 09/19/2019 09/18/2020 4,250 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 09/13/2018 09/25/2018 2,950 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 09/26/2018 10/18/2018 3,050 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 10/19/2018 11/15/2018 3,175 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 11/16/2018 12/18/2018 3,310 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 12/19/2018 01/18/2019 3,450 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 01/21/2019 02/15/2019 3,585 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 02/18/2019 03/21/2019 3,720 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 03/22/2019 06/20/2019 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 06/21/2019 09/18/2019 4,510 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 09/19/2019 09/18/2020 6,030 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 09/13/2018 09/25/2018 3,670 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 09/26/2018 10/18/2018 3,780 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 10/19/2018 11/15/2018 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 11/16/2018 12/18/2018 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 12/19/2018 01/17/2019 4,260 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 01/18/2019 02/18/2019 4,420 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 02/19/2019 03/21/2019 4,590 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 03/22/2019 06/20/2019 5,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 06/21/2019 09/18/2019 5,560 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 09/19/2019 09/18/2020 7,570 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 09/13/2018 09/25/2018 1,410 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 09/26/2018 10/18/2018 1,430 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 10/19/2018 11/15/2018 1,450 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 11/16/2018 12/18/2018 1,470 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 12/19/2018 01/18/2019 1,500 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 01/21/2019 02/18/2019 1,520 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 02/19/2019 03/21/2019 1,550 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 03/22/2019 06/20/2019 1,610 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 06/21/2019 09/18/2019 1,680 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 09/19/2019 09/18/2020 2,050 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 09/13/2018 09/25/2018 3,500 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 09/26/2018 10/18/2018 3,550 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 10/19/2018 11/15/2018 3,620 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 11/16/2018 12/18/2018 3,680 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 12/19/2018 01/18/2019 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 01/21/2019 02/18/2019 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 02/19/2019 03/21/2019 3,870 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 03/22/2019 06/20/2019 4,050 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 06/21/2019 09/18/2019 4,240 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 09/19/2019 09/18/2020 5,000 USD 0.05
CME REAL ESTATE BOSTON CSI HOUSING INDEX FUTURES BOS 11/2018 11/2022 1,250 USD 0.01
CME REAL ESTATE CHICAGO CSI HOUSING INDEX FUTURE CHI 11/2018 11/2022 749 USD 0.01
CME REAL ESTATE COMP CITIES CSI HOUSING INDEX FUT CUS 11/2018 11/2022 999 USD 0.01
CME REAL ESTATE DENVER CSI HOUSING INDEX FUTURES DEN 11/2018 11/2022 749 USD 0.01
CME REAL ESTATE LAS VEGAS CSI HOUSING INDEX FUTURES LAV 11/2018 11/2022 1,499 USD 0.01
CME REAL ESTATE LOS ANGELES CSI HOUSING INDEX FUT LAX 11/2018 11/2022 1,000 USD 25.000%
CME REAL ESTATE MIAMI CSI HOUSING INDEX FUTURES MIA 11/2018 11/2022 1,499 USD 0.01
CME REAL ESTATE NEW YORK CSI HOUSING INDEX FUTURES NYM 11/2018 11/2022 800 USD 0.01
CME REAL ESTATE SAN DIEGO CSI HOUSING INDEX FUTURE SDG 11/2018 11/2022 1,499 USD 0.01
CME REAL ESTATE SAN FRANCISCO CSI HOUSING INDEX FUT SFR 11/2018 11/2022 1,499 USD 0.01
CME REAL ESTATE WASH DC CSI HOUSING INDEX FUTURES WDC 11/2018 11/2022 1,000 USD 0.01
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 10/2018 10/2018 373 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 11/2018 11/2018 658 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 12/2018 12/2018 874 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 01/2019 01/2019 502 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 02/2019 02/2019 493 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 03/2019 03/2019 485 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 04/2019 04/2019 634 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 10/2019 02/2020 509 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 03/2020 03/2020 471 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 04/2020 04/2020 514 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 10/2020 02/2021 802 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 03/2021 04/2021 576 GBP 30
CME WEATHER LONDON HEATING SEASONAL STRIP FUTUR D0X 03/2019 03/2019 1,113 GBP 25.000%
CME WEATHER LONDON HEATING SEASONAL STRIP FUTUR D0Z 02/2019 02/2019 700 GBP 25.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 10/2018 10/2018 312 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 11/2018 11/2018 492 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 12/2018 12/2018 653 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 01/2019 02/2020 375 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 02/2019 02/2019 359 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 03/2019 03/2019 314 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 04/2019 04/2019 450 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 03/2020 03/2020 351 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 04/2020 04/2020 389 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 10/2020 02/2021 527 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 03/2021 04/2021 426 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HEATING SEASONAL STRIP FU D2X 03/2019 03/2019 1,523 EUR 25.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HEATING SEASONAL STRIP FU D2Z 02/2019 02/2019 968 EUR 25.000%
CME WEATHER LONDON CDD MONTHLY FUTURES G0 09/2018 09/2018 532 GBP 30
CME WEATHER LONDON CDD MONTHLY FUTURES G0 10/2018 08/2021 300 GBP 30
CME WEATHER LONDON CDD MONTHLY FUTURES G0 04/2019 09/2019 546 GBP 30
CME WEATHER LONDON CDD MONTHLY FUTURES G0 10/2019 10/2019 534 GBP 30
CME WEATHER LONDON COOLING SEASONAL STRIP FUTUR G0K 09/2018 09/2018 733 GBP 25.000%
CME WEATHER LONDON COOLING SEASONAL STRIP FUTUR G0N 08/2019 08/2019 441 GBP 25.000%
CME WEATHER AMSTERDAM MONTHLY CDD FUTURES G2 09/2018 09/2018 404 EUR 30
CME WEATHER AMSTERDAM MONTHLY CDD FUTURES G2 10/2018 08/2021 243 EUR 30
CME WEATHER AMSTERDAM MONTHLY CDD FUTURES G2 04/2019 09/2019 347 EUR 30
CME WEATHER AMSTERDAM MONTHLY CDD FUTURES G2 10/2019 10/2019 322 EUR 30
CME WEATHER AMSTERDAM COOLING SEASONAL STRIP FU G2K 09/2018 09/2018 671 EUR 25.000%
CME WEATHER AMSTERDAM COOLING SEASONAL STRIP FU G2N 08/2019 08/2019 387 EUR 25.000%
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 10/2018 02/2019 108 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 03/2019 03/2019 34 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 04/2019 04/2019 74 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 10/2019 02/2020 106 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 03/2020 03/2020 96 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 04/2020 04/2020 40 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 10/2020 02/2021 100 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 03/2021 03/2021 76 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 04/2021 04/2021 46 USD 30
CME WEATHER LAS VEGAS HEATING SEASONAL STRIP FU H0X 03/2019 03/2019 1,208 USD 250
CME WEATHER LAS VEGAS HEATING SEASONAL STRIP FU H0Z 02/2019 02/2019 948 USD 250
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 10/2018 10/2018 445 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 11/2018 11/2018 1,610 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 12/2018 12/2018 2,535 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 01/2019 01/2019 3,285 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 02/2019 02/2019 2,455 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 03/2019 03/2019 1,540 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 04/2019 04/2019 490 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 10/2019 02/2020 560 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 03/2020 03/2020 375 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 04/2020 04/2020 250 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 10/2020 02/2021 495 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 03/2021 03/2021 605 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 04/2021 04/2021 500 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HEATING SEASONAL STRIP FUTU H1X 03/2019 03/2019 2,240 USD 25.000%
CME WEATHER ATLANTA HEATING SEASONAL STRIP FUTU H1Z 02/2019 02/2019 1,536 USD 25.000%
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 10/2018 10/2018 1,275 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 11/2018 11/2018 1,920 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 12/2018 12/2018 3,011 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 01/2019 01/2019 3,516 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 02/2019 02/2019 2,933 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 03/2019 03/2019 2,201 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 04/2019 04/2019 1,415 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 10/2019 02/2020 1,318 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 03/2020 03/2020 1,205 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 04/2020 04/2020 870 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 10/2020 11/2020 2,204 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 12/2020 12/2020 2,144 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 01/2021 01/2021 2,214 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 02/2021 02/2021 2,182 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 03/2021 03/2021 2,322 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 04/2021 04/2021 1,926 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HEATING SEASONAL STRIP FUTU H2X 03/2019 03/2019 2,817 USD 25.000%
CME WEATHER CHICAGO HEATING SEASONAL STRIP FUTU H2Z 02/2019 02/2019 1,925 USD 25.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 10/2018 10/2018 728 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 11/2018 11/2018 1,545 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 12/2018 12/2018 2,312 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 01/2019 01/2019 2,824 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 02/2019 02/2019 2,307 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 03/2019 11/2020 1,644 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 04/2019 04/2019 825 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 10/2019 02/2020 801 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 03/2020 03/2020 700 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 04/2020 04/2020 440 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 12/2020 12/2020 1,599 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 01/2021 01/2021 1,657 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 02/2021 02/2021 1,618 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 03/2021 03/2021 2,054 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 04/2021 04/2021 1,287 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HEATING SEASONAL STRIP F H3X 03/2019 03/2019 2,780 USD 25.000%
CME WEATHER CINCINNATI HEATING SEASONAL STRIP F H3Z 02/2019 02/2019 1,914 USD 25.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 10/2018 10/2018 540 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 11/2018 11/2018 1,398 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 12/2018 12/2018 2,250 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 01/2019 01/2019 2,898 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 02/2019 02/2019 2,466 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 03/2019 03/2019 2,037 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 04/2019 04/2019 1,083 USD 30.000%

일본 엔

CME 일본엔/미국달러(JPY/USD) 선물은 일본 경제에 대한 여러분의 투자 의견을 대변할 수 있으며 해당 통화의 리스크 관리 도구로 활용 할 수 있습니다.

일본엔/미국달러 선물거래의 이점

  • 유동성이 풍부한 시장
  • 자본효율적인 중앙집중 청산 방식의 상품
  • 만기곡선 전반에 대한 아웃라이트 및 스프레드 거래 기회 제공
  • CME그룹 통화 상품군 전체에 걸친 증거금 상쇄 혜택