Asset Class Navigation

Gold 保证金

开始时间 期末 维持
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2018

05/2018
04/2018

05/2018
100 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2018

06/2018
04/2018

07/2018
100 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2018

08/2018
04/2018

09/2018
125 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2018

10/2018
04/2018

11/2018
150 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2018

12/2018
04/2018

01/2019
175 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2018

02/2019
04/2018

03/2019
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2018

04/2019
04/2018

05/2019
225 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2018

06/2019
04/2018

07/2019
300 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2018

08/2019
04/2018

09/2019
250 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2018

10/2019
04/2018

11/2019
250 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2018

12/2019
04/2018

01/2020
250 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2018

02/2020
04/2018

05/2020
250 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2018

06/2020
04/2018

11/2020
250 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2018

12/2020
04/2018

05/2021
400 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2018

06/2021
04/2018

11/2021
600 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2018

12/2021
04/2018

05/2022
700 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2018

06/2022
04/2018

11/2022
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2018

12/2022
04/2018

05/2023
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2018

06/2023
04/2018

12/2023
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
05/2018

06/2018
05/2018

07/2018
100 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
05/2018

08/2018
05/2018

09/2018
100 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
05/2018

10/2018
05/2018

11/2018
125 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
05/2018

12/2018
05/2018

01/2019
150 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
05/2018

02/2019
05/2018

03/2019
175 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
05/2018

04/2019
05/2018

05/2019
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
05/2018

06/2019
05/2018

07/2019
225 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
05/2018

08/2019
05/2018

09/2019
225 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
05/2018

10/2019
05/2018

11/2019
250 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
05/2018

12/2019
05/2018

01/2020
250 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
05/2018

02/2020
05/2018

05/2020
250 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
05/2018

06/2020
05/2018

11/2020
250 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
05/2018

12/2020
05/2018

05/2021
400 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
05/2018

06/2021
05/2018

11/2021
600 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
05/2018

12/2021
05/2018

05/2022
700 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
05/2018

06/2022
05/2018

11/2022
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
05/2018

12/2022
05/2018

05/2023
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
05/2018

06/2023
05/2018

12/2023
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2018

08/2018
07/2018

09/2018
100 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2018

10/2018
07/2018

11/2018
125 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2018

12/2018
07/2018

01/2019
125 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2018

02/2019
07/2018

03/2019
150 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2018

04/2019
07/2018

05/2019
175 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2018

06/2019
07/2018

07/2019
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2018

08/2019
07/2018

09/2019
225 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2018

10/2019
07/2018

11/2019
225 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2018

12/2019
07/2018

01/2020
250 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2018

02/2020
07/2018

05/2020
250 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2018

06/2020
07/2018

11/2020
250 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2018

12/2020
07/2018

05/2021
400 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2018

06/2021
07/2018

11/2021
600 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2018

12/2021
07/2018

05/2022
700 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2018

06/2022
07/2018

11/2022
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2018

12/2022
07/2018

05/2023
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2018

06/2023
07/2018

12/2023
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2018

10/2018
09/2018

11/2018
100 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2018

12/2018
09/2018

01/2019
125 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2018

02/2019
09/2018

03/2019
125 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2018

04/2019
09/2018

05/2019
150 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2018

06/2019
09/2018

07/2019
175 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2018

08/2019
09/2018

09/2019
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2018

10/2019
09/2018

11/2019
225 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2018

12/2019
09/2018

01/2020
225 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2018

02/2020
09/2018

05/2020
250 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2018

06/2020
09/2018

11/2020
250 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2018

12/2020
09/2018

05/2021
400 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2018

06/2021
09/2018

11/2021
600 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2018

12/2021
09/2018

05/2022
700 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2018

06/2022
09/2018

11/2022
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2018

12/2022
09/2018

05/2023
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2018

06/2023
09/2018

12/2023
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2018

12/2018
11/2018

01/2019
100 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2018

02/2019
11/2018

03/2019
125 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2018

04/2019
11/2018

05/2019
125 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2018

06/2019
11/2018

07/2019
150 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2018

08/2019
11/2018

09/2019
175 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2018

10/2019
11/2018

11/2019
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2018

12/2019
11/2018

01/2020
225 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2018

02/2020
11/2018

05/2020
225 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2018

06/2020
11/2018

11/2020
250 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2018

12/2020
11/2018

05/2021
400 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2018

06/2021
11/2018

11/2021
600 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2018

12/2021
11/2018

05/2022
700 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2018

06/2022
11/2018

11/2022
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2018

12/2022
11/2018

05/2023
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2018

06/2023
11/2018

12/2023
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2018

02/2019
01/2019

03/2019
100 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2018

04/2019
01/2019

05/2019
125 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2018

06/2019
01/2019

07/2019
125 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2018

08/2019
01/2019

09/2019
150 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2018

10/2019
01/2019

11/2019
175 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2018

12/2019
01/2019

01/2020
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2018

02/2020
01/2019

05/2020
225 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2018

06/2020
01/2019

11/2020
225 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2018

12/2020
01/2019

05/2021
400 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2018

06/2021
01/2019

11/2021
600 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2018

12/2021
01/2019

05/2022
700 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2018

06/2022
01/2019

11/2022
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2018

12/2022
01/2019

05/2023
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2018

06/2023
01/2019

12/2023
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2019

04/2019
03/2019

05/2019
100 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2019

06/2019
03/2019

07/2019
125 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2019

08/2019
03/2019

09/2019
125 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2019

10/2019
03/2019

11/2019
150 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2019

12/2019
03/2019

01/2020
175 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2019

02/2020
03/2019

05/2020
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2019

06/2020
03/2019

11/2020
225 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2019

12/2020
03/2019

05/2021
400 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2019

06/2021
03/2019

11/2021
600 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2019

12/2021
03/2019

05/2022
700 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2019

06/2022
03/2019

11/2022
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2019

12/2022
03/2019

05/2023
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2019

06/2023
03/2019

12/2023
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2019

06/2019
05/2019

07/2019
100 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2019

08/2019
05/2019

09/2019
125 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2019

10/2019
05/2019

11/2019
125 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2019

12/2019
05/2019

01/2020
150 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2019

02/2020
05/2019

05/2020
175 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2019

06/2020
05/2019

11/2020
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2019

12/2020
05/2019

05/2021
400 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2019

06/2021
05/2019

11/2021
600 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2019

12/2021
05/2019

05/2022
700 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2019

06/2022
05/2019

11/2022
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2019

12/2022
05/2019

05/2023
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2019

06/2023
05/2019

12/2023
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2019

08/2019
07/2019

09/2019
100 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2019

10/2019
07/2019

11/2019
125 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2019

12/2019
07/2019

01/2020
125 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2019

02/2020
07/2019

05/2020
150 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2019

06/2020
07/2019

11/2020
175 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2019

12/2020
07/2019

05/2021
400 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2019

06/2021
07/2019

11/2021
600 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2019

12/2021
07/2019

05/2022
700 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2019

06/2022
07/2019

11/2022
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2019

12/2022
07/2019

05/2023
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2019

06/2023
07/2019

12/2023
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2019

10/2019
09/2019

11/2019
100 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2019

12/2019
09/2019

01/2020
125 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2019

02/2020
09/2019

05/2020
125 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2019

06/2020
09/2019

11/2020
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2019

12/2020
09/2019

05/2021
375 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2019

06/2021
09/2019

11/2021
550 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2019

12/2021
09/2019

05/2022
700 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2019

06/2022
09/2019

11/2022
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2019

12/2022
09/2019

05/2023
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2019

06/2023
09/2019

12/2023
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

12/2019
11/2019

01/2020
100 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

02/2020
11/2019

05/2020
125 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

06/2020
11/2019

11/2020
125 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

12/2020
11/2019

05/2021
350 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

06/2021
11/2019

11/2021
500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

12/2021
11/2019

05/2022
600 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

06/2022
11/2019

11/2022
800 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

12/2022
11/2019

05/2023
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

06/2023
11/2019

12/2023
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

02/2020
01/2020

05/2020
100 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

06/2020
01/2020

11/2020
125 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

12/2020
01/2020

05/2021
300 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

06/2021
01/2020

11/2021
500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

12/2021
01/2020

05/2022
600 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

06/2022
01/2020

11/2022
800 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

12/2022
01/2020

05/2023
800 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

06/2023
01/2020

12/2023
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

06/2020
05/2020

11/2020
150 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

12/2020
05/2020

05/2021
250 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

06/2021
05/2020

11/2021
500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

12/2021
05/2020

05/2022
600 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

06/2022
05/2020

11/2022
700 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

12/2022
05/2020

05/2023
800 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

06/2023
05/2020

12/2023
800 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

12/2020
11/2020

05/2021
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

06/2021
11/2020

11/2021
450 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

12/2021
11/2020

05/2022
500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

06/2022
11/2020

11/2022
700 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

12/2022
11/2020

05/2023
700 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

06/2023
11/2020

12/2023
800 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2020

06/2021
05/2021

11/2021
250 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2020

12/2021
05/2021

05/2022
450 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2020

06/2022
05/2021

11/2022
500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2020

12/2022
05/2021

05/2023
700 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2020

06/2023
05/2021

12/2023
700 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2021

12/2021
11/2021

05/2022
450 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2021

06/2022
11/2021

11/2022
500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2021

12/2022
11/2021

05/2023
500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2021

06/2023
11/2021

12/2023
700 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2021

06/2022
05/2022

11/2022
450 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2021

12/2022
05/2022

05/2023
500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2021

06/2023
05/2022

12/2023
500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2022

12/2022
11/2022

05/2023
500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2022

06/2023
11/2022

12/2023
500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2022

06/2023
05/2023

12/2023
500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
B

A
06/2023

06/2023
12/2023

12/2023
900 USD

黄金期货

COMEX黄金期货(交易代码:GC)代表世界领先的黄金价格基准期货合约。该合约具有卓越的流动性,日交易量接近2700万盎司。

黄金期货的用途很多:分散投资组合、在存在不确定性的时期投资于被广泛视作避险的资产、对冲通胀以及甚至是用作货币。

黄金期货使得如今参与对世界事件非常敏感的黄金市场变得十分容易,这些事件几乎在所有市场情况下都会带来机会。

交易黄金的优势

  • 出色的流动性
  • 交易执行具有弹性
  • ≥ 80%的保证金冲抵 - 在一个市场从事金属投资组合的全部交易,可以降低总保证金要求。
  • 实物交割
  • 控制庞大的名义价值合约只需相对较小的资金量
  • 确保获得综合60%的长期、40%的短期资本收益待遇