Asset Class Navigation

E-mini S&P 500 Margins

开始时间 期末 维持
CME EQUITY INDEX S&P 500 ES 1

1
A

B
03/2018

06/2018
03/2018

06/2018
25 USD
CME EQUITY INDEX S&P 500 ES 1

1
A

B
03/2018

09/2018
03/2018

09/2018
70 USD
CME EQUITY INDEX S&P 500 ES 1

1
A

B
03/2018

12/2018
03/2018

12/2022
90 USD
CME EQUITY INDEX S&P 500 ES 1

1
A

B
06/2018

09/2018
06/2018

09/2018
80 USD
CME EQUITY INDEX S&P 500 ES 1

1
A

B
06/2018

12/2018
06/2018

12/2022
80 USD
CME EQUITY INDEX S&P 500 ES 1

1
A

B
09/2018

12/2018
09/2018

12/2022
70 USD

E-迷你纳斯达克100指数

我们的基准E-迷你纳斯达克100指数期货流动性充分,可以让您管理在纳斯达克证券市场上市的100家美国非金融领先大盘股的敞口。这些合约提供多元化潜力,标的指数持仓跨越各个主要的行业组别,包括计算机硬件和软件、电信、生物科技等。

交易E-迷你纳斯达克100指数的优势

  • 利用交投活跃的市场及持续较窄的买卖价差
  • 单一交易管理对纳斯达克证券市场100家非金融大盘股公司的敞口
  • 把握波动性、指数相关性、行业权重和价格敞口的机会
  • 相对证券或ETF,可以降低交易成本和减少交易数量