E-MINI S&P 500 - 保证金

开始时间 期末 维持
CME EQUITY INDEX S&P 500 ES 1

1
A

B
03/2021

06/2021
03/2021

06/2021
1,100 USD
CME EQUITY INDEX S&P 500 ES 1

1
A

B
03/2021

09/2021
03/2021

09/2021
1,300 USD
CME EQUITY INDEX S&P 500 ES 1

1
A

B
03/2021

12/2021
03/2021

12/2025
1,700 USD
CME EQUITY INDEX S&P 500 ES 1

1
A

B
06/2021

09/2021
06/2021

09/2021
600 USD
CME EQUITY INDEX S&P 500 ES 1

1
A

B
06/2021

12/2021
06/2021

12/2025
1,125 USD
CME EQUITY INDEX S&P 500 ES 1

1
A

B
09/2021

12/2021
09/2021

12/2025
1,125 USD
CME EQUITY INDEX S&P 500 ES 1

1
B

A
12/2021

12/2021
12/2025

12/2025
750 USD

E-迷你纳斯达克100指数

我们的基准E-迷你纳斯达克100指数期货流动性充分,可以让您管理在纳斯达克证券市场上市的100家美国非金融领先大盘股的敞口。这些合约提供多元化潜力,标的指数持仓跨越各个主要的行业组别,包括计算机硬件和软件、电信、生物科技等。

交易E-迷你纳斯达克100指数的优势

  • 利用交投活跃的市场及持续较窄的买卖价差
  • 单一交易管理对纳斯达克证券市场100家非金融大盘股公司的敞口
  • 把握波动性、指数相关性、行业权重和价格敞口的机会
  • 相对证券或ETF,可以降低交易成本和减少交易数量