Asset Class Navigation

Lean Hog Futures Settlements

Options


市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
开盘价 最后 变化 结算 预计成交量 前一天未平仓合约
FEB 18 72.075 74.250 72.050 73.700B +2.325 73.900 19,566 42,962
APR 18 74.500 76.400 74.500 75.925 +1.825 76.150 17,187 94,369
MAY 18 79.700 81.000 79.700 80.650 +2.000 81.000 255 2,844
JUN 18 83.950 85.200 83.925 84.825 +1.225 85.025 5,755 44,423
JLY 18 83.925 85.125 83.700 84.825 +1.050 84.975 2,067 15,009
AUG 18 83.400 84.475 83.400 84.225 +1.100 84.400 1,500 21,804
OCT 18 70.500 71.300 70.500 71.075 +.450 71.200 1,371 15,932
DEC 18 64.325 64.800 64.200 64.675 +.300 64.725 588 5,302
FEB 19 67.050 67.600 67.050 67.450 +.325 67.600 117 631
APR 19 - 70.500B - 70.500B +.325 70.750 0 19
MAY 19 - - - - +.325 77.875 0 2
JUN 19 - - - - +.325 79.325 0 2
Total 48,406 243,299