Asset Class Navigation

Gold Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
05/2018

06/2018
05/2018

06/2018
100 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
05/2018

07/2018
05/2018

07/2018
100 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
05/2018

08/2018
05/2018

09/2018
125 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
05/2018

10/2018
05/2018

11/2018
150 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
05/2018

12/2018
05/2018

01/2019
175 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
05/2018

02/2019
05/2018

03/2019
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
05/2018

04/2019
05/2018

05/2019
225 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
05/2018

06/2019
05/2018

07/2019
300 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
05/2018

08/2019
05/2018

09/2019
250 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
05/2018

10/2019
05/2018

11/2019
250 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
05/2018

12/2019
05/2018

01/2020
250 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
05/2018

02/2020
05/2018

05/2020
250 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
05/2018

06/2020
05/2018

11/2020
250 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
05/2018

12/2020
05/2018

05/2021
400 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
05/2018

06/2021
05/2018

11/2021
600 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
05/2018

12/2021
05/2018

05/2022
700 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
05/2018

06/2022
05/2018

11/2022
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
05/2018

12/2022
05/2018

05/2023
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
05/2018

06/2023
05/2018

12/2023
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2018

07/2018
06/2018

07/2018
100 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2018

08/2018
06/2018

09/2018
100 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2018

10/2018
06/2018

11/2018
125 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2018

12/2018
06/2018

01/2019
150 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2018

02/2019
06/2018

03/2019
175 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2018

04/2019
06/2018

05/2019
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2018

06/2019
06/2018

07/2019
225 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2018

08/2019
06/2018

09/2019
225 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2018

10/2019
06/2018

11/2019
250 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2018

12/2019
06/2018

01/2020
250 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2018

02/2020
06/2018

05/2020
250 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2018

06/2020
06/2018

11/2020
250 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2018

12/2020
06/2018

05/2021
400 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2018

06/2021
06/2018

11/2021
600 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2018

12/2021
06/2018

05/2022
700 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2018

06/2022
06/2018

11/2022
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2018

12/2022
06/2018

05/2023
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2018

06/2023
06/2018

12/2023
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
07/2018

08/2018
07/2018

09/2018
100 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
07/2018

10/2018
07/2018

11/2018
125 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
07/2018

12/2018
07/2018

01/2019
125 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
07/2018

02/2019
07/2018

03/2019
150 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
07/2018

04/2019
07/2018

05/2019
175 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
07/2018

06/2019
07/2018

07/2019
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
07/2018

08/2019
07/2018

09/2019
225 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
07/2018

10/2019
07/2018

11/2019
225 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
07/2018

12/2019
07/2018

01/2020
250 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
07/2018

02/2020
07/2018

05/2020
250 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
07/2018

06/2020
07/2018

11/2020
250 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
07/2018

12/2020
07/2018

05/2021
400 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
07/2018

06/2021
07/2018

11/2021
600 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
07/2018

12/2021
07/2018

05/2022
700 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
07/2018

06/2022
07/2018

11/2022
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
07/2018

12/2022
07/2018

05/2023
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
07/2018

06/2023
07/2018

12/2023
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2018

10/2018
09/2018

11/2018
100 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2018

12/2018
09/2018

01/2019
125 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2018

02/2019
09/2018

03/2019
125 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2018

04/2019
09/2018

05/2019
150 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2018

06/2019
09/2018

07/2019
175 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2018

08/2019
09/2018

09/2019
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2018

10/2019
09/2018

11/2019
225 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2018

12/2019
09/2018

01/2020
225 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2018

02/2020
09/2018

05/2020
250 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2018

06/2020
09/2018

11/2020
250 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2018

12/2020
09/2018

05/2021
400 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2018

06/2021
09/2018

11/2021
600 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2018

12/2021
09/2018

05/2022
700 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2018

06/2022
09/2018

11/2022
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2018

12/2022
09/2018

05/2023
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2018

06/2023
09/2018

12/2023
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2018

12/2018
11/2018

01/2019
100 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2018

02/2019
11/2018

03/2019
125 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2018

04/2019
11/2018

05/2019
125 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2018

06/2019
11/2018

07/2019
150 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2018

08/2019
11/2018

09/2019
175 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2018

10/2019
11/2018

11/2019
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2018

12/2019
11/2018

01/2020
225 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2018

02/2020
11/2018

05/2020
225 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2018

06/2020
11/2018

11/2020
250 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2018

12/2020
11/2018

05/2021
400 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2018

06/2021
11/2018

11/2021
600 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2018

12/2021
11/2018

05/2022
700 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2018

06/2022
11/2018

11/2022
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2018

12/2022
11/2018

05/2023
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2018

06/2023
11/2018

12/2023
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2018

02/2019
01/2019

03/2019
100 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2018

04/2019
01/2019

05/2019
125 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2018

06/2019
01/2019

07/2019
125 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2018

08/2019
01/2019

09/2019
150 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2018

10/2019
01/2019

11/2019
175 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2018

12/2019
01/2019

01/2020
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2018

02/2020
01/2019

05/2020
225 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2018

06/2020
01/2019

11/2020
225 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2018

12/2020
01/2019

05/2021
400 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2018

06/2021
01/2019

11/2021
600 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2018

12/2021
01/2019

05/2022
700 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2018

06/2022
01/2019

11/2022
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2018

12/2022
01/2019

05/2023
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2018

06/2023
01/2019

12/2023
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2019

04/2019
03/2019

05/2019
100 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2019

06/2019
03/2019

07/2019
125 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2019

08/2019
03/2019

09/2019
125 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2019

10/2019
03/2019

11/2019
150 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2019

12/2019
03/2019

01/2020
175 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2019

02/2020
03/2019

05/2020
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2019

06/2020
03/2019

11/2020
225 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2019

12/2020
03/2019

05/2021
400 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2019

06/2021
03/2019

11/2021
600 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2019

12/2021
03/2019

05/2022
700 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2019

06/2022
03/2019

11/2022
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2019

12/2022
03/2019

05/2023
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2019

06/2023
03/2019

12/2023
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2019

06/2019
05/2019

07/2019
100 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2019

08/2019
05/2019

09/2019
125 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2019

10/2019
05/2019

11/2019
125 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2019

12/2019
05/2019

01/2020
150 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2019

02/2020
05/2019

05/2020
175 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2019

06/2020
05/2019

11/2020
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2019

12/2020
05/2019

05/2021
400 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2019

06/2021
05/2019

11/2021
600 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2019

12/2021
05/2019

05/2022
700 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2019

06/2022
05/2019

11/2022
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2019

12/2022
05/2019

05/2023
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2019

06/2023
05/2019

12/2023
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2019

08/2019
07/2019

09/2019
100 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2019

10/2019
07/2019

11/2019
125 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2019

12/2019
07/2019

01/2020
125 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2019

02/2020
07/2019

05/2020
150 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2019

06/2020
07/2019

11/2020
175 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2019

12/2020
07/2019

05/2021
400 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2019

06/2021
07/2019

11/2021
600 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2019

12/2021
07/2019

05/2022
700 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2019

06/2022
07/2019

11/2022
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2019

12/2022
07/2019

05/2023
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2019

06/2023
07/2019

12/2023
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2019

10/2019
09/2019

11/2019
100 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2019

12/2019
09/2019

01/2020
125 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2019

02/2020
09/2019

05/2020
125 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2019

06/2020
09/2019

11/2020
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2019

12/2020
09/2019

05/2021
375 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2019

06/2021
09/2019

11/2021
550 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2019

12/2021
09/2019

05/2022
700 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2019

06/2022
09/2019

11/2022
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2019

12/2022
09/2019

05/2023
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2019

06/2023
09/2019

12/2023
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

12/2019
11/2019

01/2020
100 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

02/2020
11/2019

05/2020
125 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

06/2020
11/2019

11/2020
125 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

12/2020
11/2019

05/2021
350 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

06/2021
11/2019

11/2021
500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

12/2021
11/2019

05/2022
600 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

06/2022
11/2019

11/2022
800 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

12/2022
11/2019

05/2023
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

06/2023
11/2019

12/2023
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

02/2020
01/2020

05/2020
100 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

06/2020
01/2020

11/2020
125 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

12/2020
01/2020

05/2021
300 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

06/2021
01/2020

11/2021
500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

12/2021
01/2020

05/2022
600 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

06/2022
01/2020

11/2022
800 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

12/2022
01/2020

05/2023
800 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

06/2023
01/2020

12/2023
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

06/2020
05/2020

11/2020
150 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

12/2020
05/2020

05/2021
250 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

06/2021
05/2020

11/2021
500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

12/2021
05/2020

05/2022
600 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

06/2022
05/2020

11/2022
700 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

12/2022
05/2020

05/2023
800 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

06/2023
05/2020

12/2023
800 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

12/2020
11/2020

05/2021
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

06/2021
11/2020

11/2021
450 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

12/2021
11/2020

05/2022
500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

06/2022
11/2020

11/2022
700 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

12/2022
11/2020

05/2023
700 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

06/2023
11/2020

12/2023
800 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2020

06/2021
05/2021

11/2021
250 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2020

12/2021
05/2021

05/2022
450 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2020

06/2022
05/2021

11/2022
500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2020

12/2022
05/2021

05/2023
700 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2020

06/2023
05/2021

12/2023
700 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2021

12/2021
11/2021

05/2022
450 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2021

06/2022
11/2021

11/2022
500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2021

12/2022
11/2021

05/2023
500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2021

06/2023
11/2021

12/2023
700 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2021

06/2022
05/2022

11/2022
450 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2021

12/2022
05/2022

05/2023
500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2021

06/2023
05/2022

12/2023
500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2022

12/2022
11/2022

05/2023
500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2022

06/2023
11/2022

12/2023
500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2022

06/2023
05/2023

12/2023
500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
B

A
06/2023

06/2023
12/2023

12/2023
900 USD