November 20 Livestock Commentary: Scott Shellady

  • 20 Nov 2020
  • Duration: 02:15
Scott Shellady, Ag Optimus