June 24 Equities Commentary: Bob Iaccino

  • 24 Jun 2020
  • Duration: 02:32
Bob Iaccino, Path Trading Partners