February 13 Livestock Commentary: Scott Shellady

  • 13 Feb 2020
  • Duration: 02:27
Scott Shellady, Marex Solutions