November 7 Livestock Commentary: Scott Shellady

  • 7 Nov 2019
  • Duration: 02:17
Scott Shellady, Marex Solutions