November 7 Grains Commentary: Scott Shellady

  • 7 Nov 2019
  • Duration: 02:10
Scott Shellady, Marex Solutions