November 21 Livestock Commentary: Scott Shellady

  • 21 Nov 2019
  • Duration: 03:00
Scott Shellady, Marex Solutions