November 21 Grains Commentary: Scott Shellady

  • 21 Nov 2019
  • Duration: 02:56
Scott Shellady, Marex Solutions