November 19 Livestock Commentary: Scott Shellady

  • 19 Nov 2019
  • Duration: 03:00
Scott Shellady, Marex Solutions