November 19 Grains Commentary: Scott Shellady

  • 19 Nov 2019
  • Duration: 02:55
Scott Shellady, Marex Solutions