May 21 Livestock Commentary: Scott Shellady

  • 21 May 2019
  • Duration: 02:13
Scott Shellady, TJM Investments