May 16 Livestock Commentary: Scott Shellady

  • 16 May 2019
  • Duration: 02:19
Scott Shellady, TJM Investments