Boston Real Estate Margins

Start Period End Period
CME REAL ESTATE BOSTON CSI HOUSING INDEX FUTURES BOS 11/2019 11/2023 1,250 USD 0.01