Asset Class Navigation

London Spot Gold Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
02/2021

06/2021
02/2021

06/2021
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
02/2021

07/2021
02/2021

07/2021
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
02/2021

08/2021
02/2021

08/2021
450 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
02/2021

09/2021
02/2021

09/2021
550 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
02/2021

10/2021
02/2021

10/2021
575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
02/2021

11/2021
02/2021

11/2021
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
02/2021

12/2021
02/2021

12/2021
575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
02/2021

01/2022
02/2021

01/2022
725 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
02/2021

02/2022
02/2021

02/2022
725 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
02/2021

03/2022
02/2021

03/2022
825 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
02/2021

04/2022
02/2021

04/2022
850 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
02/2021

05/2022
02/2021

05/2022
875 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
02/2021

06/2022
02/2021

06/2022
875 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
02/2021

07/2022
02/2021

08/2022
875 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
02/2021

09/2022
02/2021

11/2022
875 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
02/2021

12/2022
02/2021

02/2023
875 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
02/2021

03/2023
02/2021

04/2023
850 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
02/2021

05/2023
02/2021

06/2023
900 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
02/2021

07/2023
02/2021

08/2023
900 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
02/2021

09/2023
02/2021

11/2023
900 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
02/2021

12/2023
02/2021

02/2024
900 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
02/2021

03/2024
02/2021

04/2024
900 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
02/2021

05/2024
02/2021

06/2024
900 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
02/2021

07/2024
02/2021

08/2024
900 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
02/2021

09/2024
02/2021

11/2024
925 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
02/2021

12/2024
02/2021

02/2025
925 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
02/2021

03/2025
02/2021

05/2025
925 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2021

04/2021
03/2021

04/2021
3,125 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2021

05/2021
03/2021

05/2021
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2021

06/2021
03/2021

06/2021
3,190 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2021

07/2021
03/2021

07/2021
3,250 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2021

08/2021
03/2021

08/2021
3,270 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2021

09/2021
03/2021

09/2021
3,350 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2021

10/2021
03/2021

10/2021
3,375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2021

11/2021
03/2021

11/2021
3,400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2021

12/2021
03/2021

12/2021
3,425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2021

01/2022
03/2021

01/2022
3,475 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2021

02/2022
03/2021

02/2022
3,500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2021

03/2022
03/2021

03/2022
3,575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2021

04/2022
03/2021

04/2022
3,575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2021

05/2022
03/2021

05/2022
3,585 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2021

06/2022
03/2021

06/2022
3,580 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2021

07/2022
03/2021

08/2022
3,595 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2021

09/2022
03/2021

11/2022
3,650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2021

12/2022
03/2021

02/2023
3,700 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2021

03/2023
03/2021

04/2023
3,725 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2021

05/2023
03/2021

06/2023
3,750 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2021

07/2023
03/2021

08/2023
3,750 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2021

09/2023
03/2021

11/2023
3,750 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2021

12/2023
03/2021

02/2024
3,750 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2021

03/2024
03/2021

04/2024
3,750 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2021

05/2024
03/2021

06/2024
3,750 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2021

07/2024
03/2021

08/2024
3,750 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2021

09/2024
03/2021

11/2024
3,750 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2021

12/2024
03/2021

02/2025
3,750 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2021

03/2025
03/2021

05/2025
3,750 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
04/2021

05/2021
04/2021

05/2021
3,125 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
04/2021

06/2021
04/2021

06/2021
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
04/2021

07/2021
04/2021

07/2021
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
04/2021

08/2021
04/2021

08/2021
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
04/2021

09/2021
04/2021

09/2021
360 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
04/2021

10/2021
04/2021

10/2021
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
04/2021

11/2021
04/2021

11/2021
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
04/2021

12/2021
04/2021

12/2021
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
04/2021

01/2022
04/2021

01/2022
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
04/2021

02/2022
04/2021

02/2022
575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
04/2021

03/2022
04/2021

03/2022
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
04/2021

04/2022
04/2021

04/2022
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
04/2021

05/2022
04/2021

05/2022
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
04/2021

06/2022
04/2021

06/2022
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
04/2021

07/2022
04/2021

08/2022
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
04/2021

09/2022
04/2021

11/2022
695 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
04/2021

12/2022
04/2021

02/2023
750 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
04/2021

03/2023
04/2021

04/2023
750 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
04/2021

05/2023
04/2021

06/2023
750 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
04/2021

07/2023
04/2021

08/2023
850 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
04/2021

09/2023
04/2021

11/2023
850 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
04/2021

12/2023
04/2021

02/2024
850 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
04/2021

03/2024
04/2021

04/2024
850 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
04/2021

05/2024
04/2021

06/2024
850 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
04/2021

07/2024
04/2021

08/2024
850 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
04/2021

09/2024
04/2021

11/2024
850 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
04/2021

12/2024
04/2021

02/2025
850 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
04/2021

03/2025
04/2021

05/2025
850 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2021

06/2021
05/2021

06/2021
3,125 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2021

07/2021
05/2021

07/2021
3,175 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2021

08/2021
05/2021

08/2021
3,190 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2021

09/2021
05/2021

09/2021
3,230 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2021

10/2021
05/2021

10/2021
3,240 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2021

11/2021
05/2021

11/2021
3,275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2021

12/2021
05/2021

12/2021
3,340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2021

01/2022
05/2021

01/2022
3,400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2021

02/2022
05/2021

02/2022
3,425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2021

03/2022
05/2021

03/2022
3,475 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2021

04/2022
05/2021

04/2022
3,500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2021

05/2022
05/2021

05/2022
3,500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2021

06/2022
05/2021

06/2022
3,575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2021

07/2022
05/2021

08/2022
3,575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2021

09/2022
05/2021

11/2022
3,575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2021

12/2022
05/2021

02/2023
3,575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2021

03/2023
05/2021

04/2023
3,575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2021

05/2023
05/2021

06/2023
3,575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2021

07/2023
05/2021

08/2023
3,575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2021

09/2023
05/2021

11/2023
3,575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2021

12/2023
05/2021

02/2024
3,600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2021

03/2024
05/2021

04/2024
3,600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2021

05/2024
05/2021

06/2024
3,600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2021

07/2024
05/2021

08/2024
3,600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2021

09/2024
05/2021

11/2024
3,725 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2021

12/2024
05/2021

02/2025
3,725 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2021

03/2025
05/2021

05/2025
3,725 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
06/2021

07/2021
06/2021

07/2021
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
06/2021

08/2021
06/2021

08/2021
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
06/2021

09/2021
06/2021

09/2021
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
06/2021

10/2021
06/2021

10/2021
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
06/2021

11/2021
06/2021

11/2021
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
06/2021

12/2021
06/2021

12/2021
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
06/2021

01/2022
06/2021

01/2022
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
06/2021

02/2022
06/2021

02/2022
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
06/2021

03/2022
06/2021

03/2022
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
06/2021

04/2022
06/2021

04/2022
575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
06/2021

05/2022
06/2021

05/2022
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
06/2021

06/2022
06/2021

06/2022
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
06/2021

07/2022
06/2021

08/2022
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
06/2021

09/2022
06/2021

11/2022
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
06/2021

12/2022
06/2021

02/2023
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
06/2021

03/2023
06/2021

04/2023
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
06/2021

05/2023
06/2021

06/2023
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
06/2021

07/2023
06/2021

08/2023
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
06/2021

09/2023
06/2021

11/2023
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
06/2021

12/2023
06/2021

02/2024
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
06/2021

03/2024
06/2021

04/2024
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
06/2021

05/2024
06/2021

06/2024
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
06/2021

07/2024
06/2021

08/2024
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
06/2021

09/2024
06/2021

11/2024
700 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
06/2021

12/2024
06/2021

02/2025
700 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
06/2021

03/2025
06/2021

05/2025
700 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
07/2021

08/2021
07/2021

08/2021
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
07/2021

09/2021
07/2021

09/2021
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
07/2021

10/2021
07/2021

10/2021
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
07/2021

11/2021
07/2021

11/2021
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
07/2021

12/2021
07/2021

12/2021
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
07/2021

01/2022
07/2021

01/2022
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
07/2021

02/2022
07/2021

02/2022
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
07/2021

03/2022
07/2021

03/2022
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
07/2021

04/2022
07/2021

04/2022
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
07/2021

05/2022
07/2021

05/2022
540 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
07/2021

06/2022
07/2021

06/2022
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
07/2021

07/2022
07/2021

08/2022
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
07/2021

09/2022
07/2021

11/2022
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
07/2021

12/2022
07/2021

02/2023
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
07/2021

03/2023
07/2021

04/2023
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
07/2021

05/2023
07/2021

06/2023
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
07/2021

07/2023
07/2021

08/2023
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
07/2021

09/2023
07/2021

11/2023
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
07/2021

12/2023
07/2021

02/2024
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
07/2021

03/2024
07/2021

04/2024
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
07/2021

05/2024
07/2021

06/2024
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
07/2021

07/2024
07/2021

08/2024
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
07/2021

09/2024
07/2021

11/2024
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
07/2021

12/2024
07/2021

02/2025
700 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
07/2021

03/2025
07/2021

05/2025
700 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
08/2021

09/2021
08/2021

09/2021
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
08/2021

10/2021
08/2021

10/2021
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
08/2021

11/2021
08/2021

11/2021
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
08/2021

12/2021
08/2021

12/2021
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
08/2021

01/2022
08/2021

01/2022
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
08/2021

02/2022
08/2021

02/2022
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
08/2021

03/2022
08/2021

03/2022
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
08/2021

04/2022
08/2021

04/2022
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
08/2021

05/2022
08/2021

05/2022
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
08/2021

06/2022
08/2021

06/2022
540 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
08/2021

07/2022
08/2021

08/2022
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
08/2021

09/2022
08/2021

11/2022
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
08/2021

12/2022
08/2021

02/2023
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
08/2021

03/2023
08/2021

04/2023
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
08/2021

05/2023
08/2021

06/2023
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
08/2021

07/2023
08/2021

08/2023
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
08/2021

09/2023
08/2021

11/2023
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
08/2021

12/2023
08/2021

02/2024
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
08/2021

03/2024
08/2021

04/2024
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
08/2021

05/2024
08/2021

06/2024
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
08/2021

07/2024
08/2021

08/2024
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
08/2021

09/2024
08/2021

11/2024
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
08/2021

12/2024
08/2021

02/2025
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
08/2021

03/2025
08/2021

05/2025
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
09/2021

10/2021
09/2021

10/2021
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
09/2021

11/2021
09/2021

11/2021
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
09/2021

12/2021
09/2021

12/2021
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
09/2021

01/2022
09/2021

01/2022
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
09/2021

02/2022
09/2021

02/2022
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
09/2021

03/2022
09/2021

03/2022
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
09/2021

04/2022
09/2021

04/2022
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
09/2021

05/2022
09/2021

05/2022
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
09/2021

06/2022
09/2021

06/2022
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
09/2021

07/2022
09/2021

08/2022
540 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
09/2021

09/2022
09/2021

11/2022
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
09/2021

12/2022
09/2021

02/2023
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
09/2021

03/2023
09/2021

04/2023
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
09/2021

05/2023
09/2021

06/2023
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
09/2021

07/2023
09/2021

08/2023
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
09/2021

09/2023
09/2021

11/2023
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
09/2021

12/2023
09/2021

02/2024
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
09/2021

03/2024
09/2021

04/2024
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
09/2021

05/2024
09/2021

06/2024
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
09/2021

07/2024
09/2021

08/2024
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
09/2021

09/2024
09/2021

11/2024
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
09/2021

12/2024
09/2021

02/2025
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
09/2021

03/2025
09/2021

05/2025
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
10/2021

11/2021
10/2021

11/2021
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
10/2021

12/2021
10/2021

12/2021
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
10/2021

01/2022
10/2021

01/2022
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
10/2021

02/2022
10/2021

02/2022
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
10/2021

03/2022
10/2021

03/2022
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
10/2021

04/2022
10/2021

04/2022
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
10/2021

05/2022
10/2021

05/2022
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
10/2021

06/2022
10/2021

06/2022
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
10/2021

07/2022
10/2021

08/2022
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
10/2021

09/2022
10/2021

11/2022
540 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
10/2021

12/2022
10/2021

02/2023
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
10/2021

03/2023
10/2021

04/2023
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
10/2021

05/2023
10/2021

06/2023
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
10/2021

07/2023
10/2021

08/2023
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
10/2021

09/2023
10/2021

11/2023
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
10/2021

12/2023
10/2021

02/2024
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
10/2021

03/2024
10/2021

04/2024
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
10/2021

05/2024
10/2021

06/2024
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
10/2021

07/2024
10/2021

08/2024
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
10/2021

09/2024
10/2021

11/2024
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
10/2021

12/2024
10/2021

02/2025
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
10/2021

03/2025
10/2021

05/2025
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
11/2021

12/2021
11/2021

12/2021
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
11/2021

01/2022
11/2021

01/2022
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
11/2021

02/2022
11/2021

02/2022
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
11/2021

03/2022
11/2021

03/2022
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
11/2021

04/2022
11/2021

04/2022
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
11/2021

05/2022
11/2021

05/2022
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
11/2021

06/2022
11/2021

06/2022
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
11/2021

07/2022
11/2021

08/2022
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
11/2021

09/2022
11/2021

11/2022
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
11/2021

12/2022
11/2021

02/2023
540 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
11/2021

03/2023
11/2021

04/2023
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
11/2021

05/2023
11/2021

06/2023
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
11/2021

07/2023
11/2021

08/2023
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
11/2021

09/2023
11/2021

11/2023
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
11/2021

12/2023
11/2021

02/2024
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
11/2021

03/2024
11/2021

04/2024
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
11/2021

05/2024
11/2021

06/2024
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
11/2021

07/2024
11/2021

08/2024
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
11/2021

09/2024
11/2021

11/2024
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
11/2021

12/2024
11/2021

02/2025
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
11/2021

03/2025
11/2021

05/2025
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
12/2021

01/2022
12/2021

01/2022
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
12/2021

02/2022
12/2021

02/2022
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
12/2021

03/2022
12/2021

03/2022
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
12/2021

04/2022
12/2021

04/2022
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
12/2021

05/2022
12/2021

05/2022
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
12/2021

06/2022
12/2021

06/2022
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
12/2021

07/2022
12/2021

08/2022
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
12/2021

09/2022
12/2021

11/2022
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
12/2021

12/2022
12/2021

02/2023
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
12/2021

03/2023
12/2021

04/2023
540 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
12/2021

05/2023
12/2021

06/2023
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
12/2021

07/2023
12/2021

08/2023
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
12/2021

09/2023
12/2021

11/2023
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
12/2021

12/2023
12/2021

02/2024
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
12/2021

03/2024
12/2021

04/2024
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
12/2021

05/2024
12/2021

06/2024
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
12/2021

07/2024
12/2021

08/2024
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
12/2021

09/2024
12/2021

11/2024
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
12/2021

12/2024
12/2021

02/2025
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
12/2021

03/2025
12/2021

05/2025
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
01/2022

02/2022
01/2022

02/2022
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
01/2022

03/2022
01/2022

03/2022
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
01/2022

04/2022
01/2022

04/2022
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
01/2022

05/2022
01/2022

05/2022
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
01/2022

06/2022
01/2022

06/2022
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
01/2022

07/2022
01/2022

08/2022
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
01/2022

09/2022
01/2022

11/2022
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
01/2022

12/2022
01/2022

02/2023
475 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
01/2022

03/2023
01/2022

04/2023
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
01/2022

05/2023
01/2022

06/2023
540 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
01/2022

07/2023
01/2022

08/2023
575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
01/2022

09/2023
01/2022

11/2023
575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
01/2022

12/2023
01/2022

02/2024
575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
01/2022

03/2024
01/2022

04/2024
575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
01/2022

05/2024
01/2022

06/2024
575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
01/2022

07/2024
01/2022

08/2024
575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
01/2022

09/2024
01/2022

11/2024
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
01/2022

12/2024
01/2022

02/2025
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
01/2022

03/2025
01/2022

05/2025
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
02/2022

03/2022
02/2022

03/2022
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
02/2022

04/2022
02/2022

04/2022
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
02/2022

05/2022
02/2022

05/2022
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
02/2022

06/2022
02/2022

06/2022
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
02/2022

07/2022
02/2022

08/2022
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
02/2022

09/2022
02/2022

11/2022
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
02/2022

12/2022
02/2022

02/2023
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
02/2022

03/2023
02/2022

04/2023
475 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
02/2022

05/2023
02/2022

06/2023
475 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
02/2022

07/2023
02/2022

08/2023
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
02/2022

09/2023
02/2022

11/2023
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
02/2022

12/2023
02/2022

02/2024
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
02/2022

03/2024
02/2022

04/2024
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
02/2022

05/2024
02/2022

06/2024
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
02/2022

07/2024
02/2022

08/2024
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
02/2022

09/2024
02/2022

11/2024
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
02/2022

12/2024
02/2022

02/2025
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
02/2022

03/2025
02/2022

05/2025
575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2022

04/2022
03/2022

04/2022
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2022

05/2022
03/2022

05/2022
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2022

06/2022
03/2022

06/2022
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2022

07/2022
03/2022

08/2022
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2022

09/2022
03/2022

11/2022
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2022

12/2022
03/2022

02/2023
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2022

03/2023
03/2022

04/2023
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2022

05/2023
03/2022

06/2023
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2022

07/2023
03/2022

08/2023
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2022

09/2023
03/2022

11/2023
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2022

12/2023
03/2022

02/2024
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2022

03/2024
03/2022

04/2024
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2022

05/2024
03/2022

06/2024
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2022

07/2024
03/2022

08/2024
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2022

09/2024
03/2022

11/2024
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2022

12/2024
03/2022

02/2025
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2022

03/2025
03/2022

05/2025
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
04/2022

05/2022
04/2022

05/2022
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
04/2022

06/2022
04/2022

06/2022
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
04/2022

07/2022
04/2022

08/2022
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
04/2022

09/2022
04/2022

11/2022
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
04/2022

12/2022
04/2022

02/2023
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
04/2022

03/2023
04/2022

04/2023
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
04/2022

05/2023
04/2022

06/2023
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
04/2022

07/2023
04/2022

08/2023
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
04/2022

09/2023
04/2022

11/2023
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
04/2022

12/2023
04/2022

02/2024
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
04/2022

03/2024
04/2022

04/2024
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
04/2022

05/2024
04/2022

06/2024
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
04/2022

07/2024
04/2022

08/2024
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
04/2022

09/2024
04/2022

11/2024
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
04/2022

12/2024
04/2022

02/2025
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
04/2022

03/2025
04/2022

05/2025
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2022

06/2022
05/2022

06/2022
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2022

07/2022
05/2022

08/2022
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2022

09/2022
05/2022

11/2022
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2022

12/2022
05/2022

02/2023
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2022

03/2023
05/2022

04/2023
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2022

05/2023
05/2022

06/2023
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2022

07/2023
05/2022

08/2023
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2022

09/2023
05/2022

11/2023
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2022

12/2023
05/2022

02/2024
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2022

03/2024
05/2022

04/2024
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2022

05/2024
05/2022

06/2024
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2022

07/2024
05/2022

08/2024
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2022

09/2024
05/2022

11/2024
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2022

12/2024
05/2022

02/2025
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2022

03/2025
05/2022

05/2025
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
06/2022

07/2022
06/2022

08/2022
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
06/2022

09/2022
06/2022

11/2022
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
06/2022

12/2022
06/2022

02/2023
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
06/2022

03/2023
06/2022

04/2023
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
06/2022

05/2023
06/2022

06/2023
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
06/2022

07/2023
06/2022

08/2023
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
06/2022

09/2023
06/2022

11/2023
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
06/2022

12/2023
06/2022

02/2024
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
06/2022

03/2024
06/2022

04/2024
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
06/2022

05/2024
06/2022

06/2024
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
06/2022

07/2024
06/2022

08/2024
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
06/2022

09/2024
06/2022

11/2024
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
06/2022

12/2024
06/2022

02/2025
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
06/2022

03/2025
06/2022

05/2025
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
07/2022

09/2022
08/2022

11/2022
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
07/2022

12/2022
08/2022

02/2023
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
07/2022

03/2023
08/2022

04/2023
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
07/2022

05/2023
08/2022

06/2023
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
07/2022

07/2023
08/2022

08/2023
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
07/2022

09/2023
08/2022

11/2023
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
07/2022

12/2023
08/2022

02/2024
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
07/2022

03/2024
08/2022

04/2024
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
07/2022

05/2024
08/2022

06/2024
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
07/2022

07/2024
08/2022

08/2024
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
07/2022

09/2024
08/2022

11/2024
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
07/2022

12/2024
08/2022

02/2025
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
07/2022

03/2025
08/2022

05/2025
475 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
09/2022

12/2022
11/2022

02/2023
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
09/2022

03/2023
11/2022

04/2023
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
09/2022

05/2023
11/2022

06/2023
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
09/2022

07/2023
11/2022

08/2023
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
09/2022

09/2023
11/2022

11/2023
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
09/2022

12/2023
11/2022

02/2024
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
09/2022

03/2024
11/2022

04/2024
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
09/2022

05/2024
11/2022

06/2024
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
09/2022

07/2024
11/2022

08/2024
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
09/2022

09/2024
11/2022

11/2024
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
09/2022

12/2024
11/2022

02/2025
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
09/2022

03/2025
11/2022

05/2025
450 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
12/2022

03/2023
02/2023

04/2023
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
12/2022

05/2023
02/2023

06/2023
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
12/2022

07/2023
02/2023

08/2023
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
12/2022

09/2023
02/2023

11/2023
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
12/2022

12/2023
02/2023

02/2024
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
12/2022

03/2024
02/2023

04/2024
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
12/2022

05/2024
02/2023

06/2024
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
12/2022

07/2024
02/2023

08/2024
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
12/2022

09/2024
02/2023

11/2024
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
12/2022

12/2024
02/2023

02/2025
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
12/2022

03/2025
02/2023

05/2025
450 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2023

05/2023
04/2023

06/2023
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2023

07/2023
04/2023

08/2023
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2023

09/2023
04/2023

11/2023
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2023

12/2023
04/2023

02/2024
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2023

03/2024
04/2023

04/2024
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2023

05/2024
04/2023

06/2024
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2023

07/2024
04/2023

08/2024
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2023

09/2024
04/2023

11/2024
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2023

12/2024
04/2023

02/2025
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2023

03/2025
04/2023

05/2025
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2023

07/2023
06/2023

08/2023
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2023

09/2023
06/2023

11/2023
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2023

12/2023
06/2023

02/2024
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2023

03/2024
06/2023

04/2024
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2023

05/2024
06/2023

06/2024
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2023

07/2024
06/2023

08/2024
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2023

09/2024
06/2023

11/2024
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2023

12/2024
06/2023

02/2025
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2023

03/2025
06/2023

05/2025
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
07/2023

09/2023
08/2023

11/2023
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
07/2023

12/2023
08/2023

02/2024
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
07/2023

03/2024
08/2023

04/2024
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
07/2023

05/2024
08/2023

06/2024
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
07/2023

07/2024
08/2023

08/2024
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
07/2023

09/2024
08/2023

11/2024
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
07/2023

12/2024
08/2023

02/2025
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
07/2023

03/2025
08/2023

05/2025
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
09/2023

12/2023
11/2023

02/2024
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
09/2023

03/2024
11/2023

04/2024
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
09/2023

05/2024
11/2023

06/2024
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
09/2023

07/2024
11/2023

08/2024
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
09/2023

09/2024
11/2023

11/2024
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
09/2023

12/2024
11/2023

02/2025
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
09/2023

03/2025
11/2023

05/2025
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
12/2023

03/2024
02/2024

04/2024
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
12/2023

05/2024
02/2024

06/2024
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
12/2023

07/2024
02/2024

08/2024
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
12/2023

09/2024
02/2024

11/2024
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
12/2023

12/2024
02/2024

02/2025
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
12/2023

03/2025
02/2024

05/2025
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2024

05/2024
04/2024

06/2024
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2024

07/2024
04/2024

08/2024
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2024

09/2024
04/2024

11/2024
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2024

12/2024
04/2024

02/2025
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
03/2024

03/2025
04/2024

05/2025
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2024

07/2024
06/2024

08/2024
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2024

09/2024
06/2024

11/2024
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2024

12/2024
06/2024

02/2025
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
05/2024

03/2025
06/2024

05/2025
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
07/2024

09/2024
08/2024

11/2024
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
07/2024

12/2024
08/2024

02/2025
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
07/2024

03/2025
08/2024

05/2025
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
09/2024

12/2024
11/2024

02/2025
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
09/2024

03/2025
11/2024

05/2025
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
A

B
12/2024

03/2025
02/2025

05/2025
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HGT 1

1
B

A
03/2025

03/2025
05/2025

05/2025
900 USD
CMX METALS U.S. MIDWEST HOT-ROLLED COIL STEEL (PLATTS) FUTURES HRP 1

1
B

A
06/2020

06/2020
10/2020

10/2020
480 USD
CMX METALS U.S. MIDWEST HOT-ROLLED COIL STEEL (PLATTS) FUTURES HRP 1

1
A

B
06/2020

11/2020
10/2020

12/2023
480 USD
CMX METALS U.S. MIDWEST HOT-ROLLED COIL STEEL (PLATTS) FUTURES HRP 1

1
B

A
11/2020

11/2020
12/2023

12/2023
480 USD
CMX METALS LEAD FUTURES LED 1

1
A

B
07/2020

08/2020
07/2020

09/2020
550 USD
CMX METALS LEAD FUTURES LED 1

1
A

B
07/2020

10/2020
07/2020

12/2020
575 USD
CMX METALS LEAD FUTURES LED 1

1
A

B
07/2020

01/2021
07/2020

06/2021
600 USD
CMX METALS LEAD FUTURES LED 1

1
B

A
08/2020

08/2020
09/2020

09/2020
525 USD
CMX METALS LEAD FUTURES LED 1

1
A

B
08/2020

10/2020
09/2020

12/2020
550 USD
CMX METALS LEAD FUTURES LED 1

1
A

B
08/2020

01/2021
09/2020

06/2021
575 USD
CMX METALS LEAD FUTURES LED 1

1
B

A
10/2020

10/2020
12/2020

12/2020
525 USD
CMX METALS LEAD FUTURES LED 1

1
A

B
10/2020

01/2021
12/2020

06/2021
650 USD
CMX METALS LEAD FUTURES LED 1

1
B

A
01/2021

01/2021
06/2021

06/2021
525 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGC 1

1
A

B
07/2020

08/2020
07/2020

08/2020
50 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGC 1

1
A

B
08/2020

09/2020
08/2020

09/2020
50 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGC 1

1
A

B
09/2020

10/2020
09/2020

10/2020
50 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGC 1

1
A

B
10/2020

12/2020
10/2020

12/2020
50 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGC 1

1
A

B
12/2020

02/2021
12/2020

02/2021
50 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGC 1

1
A

B
02/2021

04/2021
02/2021

04/2021
50 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGC 1

1
A

B
04/2021

06/2021
04/2021

06/2021
50 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGC 1

1
A

B
06/2021

08/2021
06/2021

08/2021
50 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGC 1

1
A

B
08/2021

10/2021
08/2021

10/2021
50 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGC 1

1
A

B
10/2021

12/2021
10/2021

12/2021
50 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGC 1

1
A

B
12/2021

02/2022
12/2021

02/2022
50 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGC 1

1
A

B
02/2022

04/2022
02/2022

04/2022
50 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGC 1

1
A

B
04/2022

06/2022
04/2022

06/2022
50 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGC 1

1
A

B
06/2022

12/2022
06/2022

12/2022
132 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGC 1

1
A

B
12/2022

06/2023
12/2022

06/2023
50 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGC 1

1
A

B
06/2023

12/2023
06/2023

12/2023
50 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGC 1

1
A

B
12/2023

06/2024
12/2023

06/2024
50 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGC 1

1
A

B
06/2024

12/2024
06/2024

12/2024
50 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGC 1

1
A

B
12/2024

06/2025
12/2024

06/2025
50 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGC 1

1
A

B
06/2025

12/2025
06/2025

12/2025
50 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGC 1

1
A

B
12/2025

06/2026
12/2025

06/2026
50 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGC 1

1
B

A
06/2020

06/2020
09/2020

09/2020
80 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGC 1

1
A

B
06/2020

10/2020
09/2020

04/2021
110 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGC 1

1
A

B
06/2020

06/2021
09/2020

02/2022
150 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGC 1

1
A

B
06/2020

04/2022
09/2020

06/2023
180 USD