Asset Class Navigation

London Spot Gold Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
10/2019

11/2019
10/2019

11/2019
27 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
10/2019

12/2019
10/2019

12/2019
27 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
10/2019

01/2020
10/2019

02/2020
29 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
10/2019

03/2020
10/2019

04/2020
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
10/2019

05/2020
10/2019

06/2020
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
10/2019

07/2020
10/2019

08/2020
44 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
10/2019

09/2020
10/2019

11/2020
44 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
10/2019

12/2020
10/2019

12/2020
44 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
10/2019

01/2021
10/2019

02/2021
44 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
10/2019

03/2021
10/2019

04/2021
44 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
10/2019

05/2021
10/2019

06/2021
44 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
10/2019

07/2021
10/2019

11/2021
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
10/2019

12/2021
10/2019

06/2022
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
10/2019

07/2022
10/2019

11/2022
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
10/2019

12/2022
10/2019

06/2023
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
10/2019

07/2023
10/2019

11/2023
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
10/2019

12/2023
10/2019

06/2024
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
10/2019

07/2024
10/2019

07/2024
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
11/2019

12/2019
11/2019

12/2019
27 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
11/2019

01/2020
11/2019

02/2020
29 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
11/2019

03/2020
11/2019

04/2020
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
11/2019

05/2020
11/2019

06/2020
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
11/2019

07/2020
11/2019

08/2020
44 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
11/2019

09/2020
11/2019

11/2020
44 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
11/2019

12/2020
11/2019

12/2020
44 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
11/2019

01/2021
11/2019

02/2021
44 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
11/2019

03/2021
11/2019

04/2021
44 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
11/2019

05/2021
11/2019

06/2021
44 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
11/2019

07/2021
11/2019

11/2021
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
11/2019

12/2021
11/2019

06/2022
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
11/2019

07/2022
11/2019

11/2022
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
11/2019

12/2022
11/2019

06/2023
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
11/2019

07/2023
11/2019

11/2023
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
11/2019

12/2023
11/2019

06/2024
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
11/2019

07/2024
11/2019

07/2024
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
12/2019

01/2020
12/2019

02/2020
29 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
12/2019

03/2020
12/2019

04/2020
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
12/2019

05/2020
12/2019

06/2020
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
12/2019

07/2020
12/2019

08/2020
44 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
12/2019

09/2020
12/2019

11/2020
44 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
12/2019

12/2020
12/2019

12/2020
44 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
12/2019

01/2021
12/2019

02/2021
44 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
12/2019

03/2021
12/2019

04/2021
40 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
12/2019

05/2021
12/2019

06/2021
40 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
12/2019

07/2021
12/2019

11/2021
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
12/2019

12/2021
12/2019

06/2022
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
12/2019

07/2022
12/2019

11/2022
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
12/2019

12/2022
12/2019

06/2023
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
12/2019

07/2023
12/2019

11/2023
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
12/2019

12/2023
12/2019

06/2024
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
12/2019

07/2024
12/2019

07/2024
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
01/2020

03/2020
02/2020

04/2020
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
01/2020

05/2020
02/2020

06/2020
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
01/2020

07/2020
02/2020

08/2020
44 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
01/2020

09/2020
02/2020

11/2020
44 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
01/2020

12/2020
02/2020

12/2020
44 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
01/2020

01/2021
02/2020

02/2021
44 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
01/2020

03/2021
02/2020

04/2021
40 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
01/2020

05/2021
02/2020

06/2021
40 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
01/2020

07/2021
02/2020

11/2021
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
01/2020

12/2021
02/2020

06/2022
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
01/2020

07/2022
02/2020

11/2022
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
01/2020

12/2022
02/2020

06/2023
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
01/2020

07/2023
02/2020

11/2023
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
01/2020

12/2023
02/2020

06/2024
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
01/2020

07/2024
02/2020

07/2024
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
03/2020

05/2020
04/2020

06/2020
24 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
03/2020

07/2020
04/2020

08/2020
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
03/2020

09/2020
04/2020

11/2020
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
03/2020

12/2020
04/2020

12/2020
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
03/2020

01/2021
04/2020

02/2021
35 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
03/2020

03/2021
04/2020

04/2021
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
03/2020

05/2021
04/2020

06/2021
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
03/2020

07/2021
04/2020

11/2021
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
03/2020

12/2021
04/2020

06/2022
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
03/2020

07/2022
04/2020

11/2022
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
03/2020

12/2022
04/2020

06/2023
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
03/2020

07/2023
04/2020

11/2023
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
03/2020

12/2023
04/2020

06/2024
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
03/2020

07/2024
04/2020

07/2024
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
05/2020

07/2020
06/2020

08/2020
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
05/2020

09/2020
06/2020

11/2020
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
05/2020

12/2020
06/2020

12/2020
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
05/2020

01/2021
06/2020

02/2021
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
05/2020

03/2021
06/2020

04/2021
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
05/2020

05/2021
06/2020

06/2021
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
05/2020

07/2021
06/2020

11/2021
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
05/2020

12/2021
06/2020

06/2022
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
05/2020

07/2022
06/2020

11/2022
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
05/2020

12/2022
06/2020

06/2023
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
05/2020

07/2023
06/2020

11/2023
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
05/2020

12/2023
06/2020

06/2024
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
05/2020

07/2024
06/2020

07/2024
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
07/2020

09/2020
08/2020

11/2020
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
07/2020

12/2020
08/2020

12/2020
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
07/2020

01/2021
08/2020

02/2021
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
07/2020

03/2021
08/2020

04/2021
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
07/2020

05/2021
08/2020

06/2021
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
07/2020

07/2021
08/2020

11/2021
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
07/2020

12/2021
08/2020

06/2022
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
07/2020

07/2022
08/2020

11/2022
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
07/2020

12/2022
08/2020

06/2023
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
07/2020

07/2023
08/2020

11/2023
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
07/2020

12/2023
08/2020

06/2024
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
07/2020

07/2024
08/2020

07/2024
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
09/2020

12/2020
11/2020

12/2020
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
09/2020

01/2021
11/2020

02/2021
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
09/2020

03/2021
11/2020

04/2021
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
09/2020

05/2021
11/2020

06/2021
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
09/2020

07/2021
11/2020

11/2021
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
09/2020

12/2021
11/2020

06/2022
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
09/2020

07/2022
11/2020

11/2022
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
09/2020

12/2022
11/2020

06/2023
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
09/2020

07/2023
11/2020

11/2023
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
09/2020

12/2023
11/2020

06/2024
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
09/2020

07/2024
11/2020

07/2024
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
12/2020

01/2021
12/2020

02/2021
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
12/2020

03/2021
12/2020

04/2021
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
12/2020

05/2021
12/2020

06/2021
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
12/2020

07/2021
12/2020

11/2021
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
12/2020

12/2021
12/2020

06/2022
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
12/2020

07/2022
12/2020

11/2022
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
12/2020

12/2022
12/2020

06/2023
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
12/2020

07/2023
12/2020

11/2023
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
12/2020

12/2023
12/2020

06/2024
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
12/2020

07/2024
12/2020

07/2024
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
01/2021

03/2021
02/2021

04/2021
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
01/2021

05/2021
02/2021

06/2021
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
01/2021

07/2021
02/2021

11/2021
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
01/2021

12/2021
02/2021

06/2022
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
01/2021

07/2022
02/2021

11/2022
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
01/2021

12/2022
02/2021

06/2023
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
01/2021

07/2023
02/2021

11/2023
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
01/2021

12/2023
02/2021

06/2024
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
01/2021

07/2024
02/2021

07/2024
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
03/2021

05/2021
04/2021

06/2021
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
03/2021

07/2021
04/2021

11/2021
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
03/2021

12/2021
04/2021

06/2022
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
03/2021

07/2022
04/2021

11/2022
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
03/2021

12/2022
04/2021

06/2023
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
03/2021

07/2023
04/2021

11/2023
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
03/2021

12/2023
04/2021

06/2024
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
03/2021

07/2024
04/2021

07/2024
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
05/2021

07/2021
06/2021

11/2021
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
05/2021

12/2021
06/2021

06/2022
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
05/2021

07/2022
06/2021

11/2022
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
05/2021

12/2022
06/2021

06/2023
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
05/2021

07/2023
06/2021

11/2023
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
05/2021

12/2023
06/2021

06/2024
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
05/2021

07/2024
06/2021

07/2024
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
07/2021

12/2021
11/2021

06/2022
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
07/2021

07/2022
11/2021

11/2022
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
07/2021

12/2022
11/2021

06/2023
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
07/2021

07/2023
11/2021

11/2023
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
07/2021

12/2023
11/2021

06/2024
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
07/2021

07/2024
11/2021

07/2024
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
12/2021

07/2022
06/2022

11/2022
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
12/2021

12/2022
06/2022

06/2023
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
12/2021

07/2023
06/2022

11/2023
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
12/2021

12/2023
06/2022

06/2024
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
12/2021

07/2024
06/2022

07/2024
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
07/2022

12/2022
11/2022

06/2023
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
07/2022

07/2023
11/2022

11/2023
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
07/2022

12/2023
11/2022

06/2024
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
07/2022

07/2024
11/2022

07/2024
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
12/2022

07/2023
06/2023

11/2023
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
12/2022

12/2023
06/2023

06/2024
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
12/2022

07/2024
06/2023

07/2024
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
07/2023

12/2023
11/2023

06/2024
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
07/2023

07/2024
11/2023

07/2024
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
A

B
12/2023

07/2024
06/2024

07/2024
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES 6Q 1

1
B

A
07/2024

07/2024
07/2024

07/2024
150 USD
CMX METALS ALUMINUM A380 ALLOY (PLATTS) FUTURES A38 1

1
B

A
10/2019

10/2019
01/2020

01/2020
1,500 USD
CMX METALS ALUMINUM A380 ALLOY (PLATTS) FUTURES A38 1

1
A

B
10/2019

02/2020
01/2020

12/2020
1,500 USD
CMX METALS ALUMINUM A380 ALLOY (PLATTS) FUTURES A38 1

1
B

A
02/2020

02/2020
12/2020

12/2020
1,500 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM METAL BULLETIN (25MT-DUTY UNPAID) FUTURES AEP 1

1
B

A
10/2019

10/2019
08/2020

08/2020
340 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM METAL BULLETIN (25MT-DUTY UNPAID) FUTURES AEP 1

1
A

B
10/2019

09/2020
08/2020

12/2021
340 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM METAL BULLETIN (25MT-DUTY UNPAID) FUTURES AEP 1

1
B

A
09/2020

09/2020
12/2021

12/2021
340 USD
CMX METALS ALUMINA FOB AUSTRALIA (PLATTS) FUTURES ALA 1

1
B

A
10/2019

10/2019
01/2020

01/2020
10,000 USD
CMX METALS ALUMINA FOB AUSTRALIA (PLATTS) FUTURES ALA 1

1
A

B
10/2019

02/2020
01/2020

12/2021
10,000 USD
CMX METALS ALUMINA FOB AUSTRALIA (PLATTS) FUTURES ALA 1

1
B

A
02/2020

02/2020
12/2021

12/2021
10,000 USD
CMX METALS ALUMINA FOB AUSTRALIA (METAL BULLETIN) FUTURES ALB 1

1
B

A
10/2019

10/2019
01/2020

01/2020
4,000 USD
CMX METALS ALUMINA FOB AUSTRALIA (METAL BULLETIN) FUTURES ALB 1

1
A

B
10/2019

02/2020
01/2020

12/2021
4,000 USD
CMX METALS ALUMINA FOB AUSTRALIA (METAL BULLETIN) FUTURES ALB 1

1
B

A
02/2020

02/2020
12/2021

12/2021
4,000 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

1
B

A
10/2019

10/2019
04/2020

04/2020
550 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

1
A

B
10/2019

05/2020
04/2020

09/2024
650 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

1
B

A
05/2020

05/2020
09/2024

09/2024
650 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
11/2019

12/2019
11/2019

12/2019
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
12/2019

01/2020
12/2019

01/2020
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
01/2020

02/2020
01/2020

02/2020
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
02/2020

03/2020
02/2020

03/2020
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
03/2020

04/2020
03/2020

04/2020
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
04/2020

05/2020
04/2020

05/2020
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
05/2020

06/2020
05/2020

06/2020
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
06/2020

07/2020
06/2020

07/2020
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
07/2020

08/2020
07/2020

08/2020
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
08/2020

09/2020
08/2020

09/2020
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
09/2020

10/2020
09/2020

10/2020
625 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
10/2020

11/2020
10/2020

11/2020
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
11/2020

12/2020
11/2020

12/2020
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
12/2020

01/2021
12/2020

01/2021
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
01/2021

02/2021
01/2021

02/2021
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
02/2021

03/2021
02/2021

03/2021
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
03/2021

04/2021
03/2021

04/2021
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
04/2021

05/2021
04/2021

05/2021
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
05/2021

06/2021
05/2021

06/2021
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
06/2021

07/2021
06/2021

07/2021
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
07/2021

08/2021
07/2021

08/2021
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
08/2021

09/2021
08/2021

09/2021
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
09/2021

10/2021
09/2021

10/2021
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
10/2021

11/2021
10/2021

11/2021
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
11/2021

12/2021
11/2021

12/2021
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
12/2021

01/2022
12/2021

01/2022
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
01/2022

02/2022
01/2022

02/2022
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
02/2022

03/2022
02/2022

03/2022
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
03/2022

04/2022
03/2022

04/2022
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
04/2022

05/2022
04/2022

05/2022
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
05/2022

06/2022
05/2022

06/2022
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
06/2022

07/2022
06/2022

07/2022
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
07/2022

08/2022
07/2022

08/2022
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
08/2022

09/2022
08/2022

09/2022
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
09/2022

10/2022
09/2022

10/2022
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
10/2022

11/2022
10/2022

11/2022
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
11/2022

12/2022
11/2022

12/2022
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
12/2022

01/2023
12/2022

01/2023
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
01/2023

02/2023
01/2023

02/2023
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
02/2023

03/2023
02/2023

03/2023
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
03/2023

04/2023
03/2023

04/2023
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
04/2023

05/2023
04/2023

05/2023
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
05/2023

06/2023
05/2023

06/2023
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
06/2023

07/2023
06/2023

07/2023
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
07/2023

08/2023
07/2023

08/2023
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
08/2023

09/2023
08/2023

09/2023
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
09/2023

10/2023
09/2023

10/2023
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
10/2023

11/2023
10/2023

11/2023
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
11/2023

12/2023
11/2023

12/2023
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
12/2023

01/2024
12/2023

01/2024
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
01/2024

02/2024
01/2024

02/2024
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
02/2024

03/2024
02/2024

03/2024
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
03/2024

04/2024
03/2024

04/2024
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
04/2024

05/2024
04/2024

05/2024
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
05/2024

06/2024
05/2024

06/2024
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
06/2024

07/2024
06/2024

07/2024
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
07/2024

08/2024
07/2024

08/2024
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
08/2024

09/2024
08/2024

09/2024
600 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
B

A
10/2019

10/2019
06/2021

06/2021
700 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
10/2019

07/2021
06/2021

09/2024
1,027 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
B

A
07/2021

07/2021
09/2024

09/2024
700 USD
CMX METALS COPPER PREMIUM GRADE A CIF (METAL BULLETIN) FUTURES CUP 1

1
B

A
10/2019

10/2019
03/2021

03/2021
62 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
A

B
11/2019

12/2019
11/2019

12/2019
515 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
A

B
12/2019

01/2020
12/2019

01/2020
515 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
A

B
01/2020

02/2020
01/2020

02/2020
515 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
A

B
02/2020

03/2020
02/2020

03/2020
515 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
A

B
03/2020

04/2020
03/2020

04/2020
515 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
A

B
04/2020

05/2020
04/2020

05/2020
515 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
A

B
05/2020

06/2020
05/2020

06/2020
515 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
A

B
06/2020

07/2020
06/2020

07/2020
515 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
A

B
07/2020

08/2020
07/2020

08/2020
515 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
A

B
08/2020

09/2020
08/2020

09/2020
515 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
A

B
09/2020

10/2020
09/2020

10/2020
515 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
A

B
10/2020

11/2020
10/2020

11/2020
515 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
A

B
11/2020

12/2020
11/2020

12/2020
515 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
A

B
12/2020

01/2021
12/2020

01/2021
515 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
A

B
01/2021

02/2021
01/2021

02/2021
515 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
A

B
02/2021

03/2021
02/2021

03/2021
515 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
A

B
03/2021

04/2021
03/2021

04/2021
515 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
A

B
04/2021

05/2021
04/2021

05/2021
515 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
A

B
05/2021

06/2021
05/2021

06/2021
515 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
A

B
06/2021

07/2021
06/2021

07/2021
515 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
A

B
07/2021

08/2021
07/2021

08/2021
515 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
A

B
08/2021

09/2021
08/2021

09/2021
515 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
A

B
09/2021

10/2021
09/2021

10/2021
515 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
A

B
10/2021

11/2021
10/2021

11/2021
515 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
A

B
11/2021

12/2021
11/2021

12/2021
515 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
B

A
10/2019

10/2019
12/2021

12/2021
515 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

11/2019
10/2019

11/2019
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

12/2019
10/2019

01/2020
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

02/2020
10/2019

03/2020
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

04/2020
10/2019

05/2020
216 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

06/2020
10/2019

07/2020
252 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

08/2020
10/2019

09/2020
288 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

10/2020
10/2019

11/2020
324 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

12/2020
10/2019

01/2021
324 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

02/2021
10/2019

03/2021
440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

04/2021
10/2019

05/2021
440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

06/2021
10/2019

07/2021
440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

08/2021
10/2019

11/2021
420 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

12/2021
10/2019

05/2022
440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

06/2022
10/2019

11/2022
700 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

12/2022
10/2019

05/2023
1,040 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

06/2023
10/2019

11/2023
1,320 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

12/2023
10/2019

05/2024
1,680 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

06/2024
10/2019

11/2024
2,000 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

12/2024
10/2019

06/2025
2,000 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
11/2019

12/2019
11/2019

01/2020
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
11/2019

02/2020
11/2019

03/2020
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
11/2019

04/2020
11/2019

05/2020
180 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
11/2019

06/2020
11/2019

07/2020
216 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
11/2019

08/2020
11/2019

09/2020
252 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
11/2019

10/2020
11/2019

11/2020
288 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
11/2019

12/2020
11/2019

01/2021
324 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
11/2019

02/2021
11/2019

03/2021
324 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
11/2019

04/2021
11/2019

05/2021
440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
11/2019

06/2021
11/2019

07/2021
440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
11/2019

08/2021
11/2019

11/2021
440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
11/2019

12/2021
11/2019

05/2022
420 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
11/2019

06/2022
11/2019

11/2022
700 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
11/2019

12/2022
11/2019

05/2023
1,050 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
11/2019

06/2023
11/2019

11/2023
1,400 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
11/2019

12/2023
11/2019

05/2024
1,800 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
11/2019

06/2024
11/2019

11/2024
2,000 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
11/2019

12/2024
11/2019

06/2025
2,000 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

02/2020
01/2020

03/2020
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

04/2020
01/2020

05/2020
180 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

06/2020
01/2020

07/2020
180 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

08/2020
01/2020

09/2020
216 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

10/2020
01/2020

11/2020
252 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

12/2020
01/2020

01/2021
288 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

02/2021
01/2020

03/2021
324 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

04/2021
01/2020

05/2021
360 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

06/2021
01/2020

07/2021
440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

08/2021
01/2020

11/2021
440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

12/2021
01/2020

05/2022
440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

06/2022
01/2020

11/2022
625 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

12/2022
01/2020

05/2023
1,037 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

06/2023
01/2020

11/2023
1,400 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

12/2023
01/2020

05/2024
1,800 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

06/2024
01/2020

11/2024
2,000 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

12/2024
01/2020

06/2025
2,000 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

04/2020
03/2020

05/2020
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

06/2020
03/2020

07/2020
180 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

08/2020
03/2020

09/2020
180 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

10/2020
03/2020

11/2020
216 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

12/2020
03/2020

01/2021
252 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

02/2021
03/2020

03/2021
288 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

04/2021
03/2020

05/2021
360 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

06/2021
03/2020

07/2021
360 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

08/2021
03/2020

11/2021
440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

12/2021
03/2020

05/2022
440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

06/2022
03/2020

11/2022
620 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

12/2022
03/2020

05/2023
940 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

06/2023
03/2020

11/2023
1,320 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

12/2023
03/2020

05/2024
1,800 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

06/2024
03/2020

11/2024
2,000 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

12/2024
03/2020

06/2025
2,000 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

06/2020
05/2020

07/2020
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

08/2020
05/2020

09/2020
180 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

10/2020
05/2020

11/2020
180 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

12/2020
05/2020

01/2021
216 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

02/2021
05/2020

03/2021
288 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

04/2021
05/2020

05/2021
324 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

06/2021
05/2020

07/2021
360 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

08/2021
05/2020

11/2021
400 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

12/2021
05/2020

05/2022
440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

06/2022
05/2020

11/2022
625 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

12/2022
05/2020

05/2023
940 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

06/2023
05/2020

11/2023
1,110 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

12/2023
05/2020

05/2024
1,800 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

06/2024
05/2020

11/2024
2,000 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

12/2024
05/2020

06/2025
2,000 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

08/2020
07/2020

09/2020
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

10/2020
07/2020

11/2020
180 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

12/2020
07/2020

01/2021
180 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

02/2021
07/2020

03/2021
216 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

04/2021
07/2020

05/2021
288 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

06/2021
07/2020

07/2021
324 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

08/2021
07/2020

11/2021
400 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

12/2021
07/2020

05/2022
400 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

06/2022
07/2020

11/2022
625 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

12/2022
07/2020

05/2023
940 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

06/2023
07/2020

11/2023
1,110 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

12/2023
07/2020

05/2024
1,500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

06/2024
07/2020

11/2024
2,000 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

12/2024
07/2020

06/2025
2,000 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2020

10/2020
09/2020

11/2020
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2020

12/2020
09/2020

01/2021
180 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2020

02/2021
09/2020

03/2021
180 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2020

04/2021
09/2020

05/2021
288 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2020

06/2021
09/2020

07/2021
288 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2020

08/2021
09/2020

11/2021
360 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2020

12/2021
09/2020

05/2022
400 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2020

06/2022
09/2020

11/2022
625 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2020

12/2022
09/2020

05/2023
940 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2020

06/2023
09/2020

11/2023
1,110 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2020

12/2023
09/2020

05/2024
1,500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2020

06/2024
09/2020

11/2024
1,680 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2020

12/2024
09/2020

06/2025
2,000 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2020

12/2020
11/2020

01/2021
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2020

02/2021
11/2020

03/2021
225 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2020

04/2021
11/2020

05/2021
225 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2020

06/2021
11/2020

07/2021
288 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2020

08/2021
11/2020

11/2021
324 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2020

12/2021
11/2020

05/2022
360 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2020

06/2022
11/2020

11/2022
625 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2020

12/2022
11/2020

05/2023
940 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2020

06/2023
11/2020

11/2023
1,110 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2020

12/2023
11/2020

05/2024
1,500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2020

06/2024
11/2020

11/2024
1,620 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2020

12/2024
11/2020

06/2025
1,680 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2020

02/2021
01/2021

03/2021
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2020

04/2021
01/2021

05/2021
225 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2020

06/2021
01/2021

07/2021
225 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2020

08/2021
01/2021

11/2021
324 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2020

12/2021
01/2021

05/2022
324 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2020

06/2022
01/2021

11/2022
625 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2020

12/2022
01/2021

05/2023
940 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2020

06/2023
01/2021

11/2023
1,110 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2020

12/2023
01/2021

05/2024
1,440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2020

06/2024
01/2021

11/2024
1,620 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2020

12/2024
01/2021

06/2025
1,680 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2021

04/2021
03/2021

05/2021
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2021

06/2021
03/2021

07/2021
225 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2021

08/2021
03/2021

11/2021
280 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2021

12/2021
03/2021

05/2022
324 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2021

06/2022
03/2021

11/2022
540 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2021

12/2022
03/2021

05/2023
940 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2021

06/2023
03/2021

11/2023
1,110 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2021

12/2023
03/2021

05/2024
1,440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2021

06/2024
03/2021

11/2024
1,560 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2021

12/2024
03/2021

06/2025
1,680 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2021

06/2021
05/2021

07/2021
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2021

08/2021
05/2021

11/2021
280 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2021

12/2021
05/2021

05/2022
280 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2021

06/2022
05/2021

11/2022
540 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2021

12/2022
05/2021

05/2023
720 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2021

06/2023
05/2021

11/2023
1,008 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2021

12/2023
05/2021

05/2024
1,320 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2021

06/2024
05/2021

11/2024
1,560 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2021

12/2024
05/2021

06/2025
1,680 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2021

08/2021
07/2021

11/2021
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2021

12/2021
07/2021

05/2022
280 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2021

06/2022
07/2021

11/2022
432 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2021

12/2022
07/2021

05/2023
720 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2021

06/2023
07/2021

11/2023
1,008 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2021

12/2023
07/2021

05/2024
1,260 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2021

06/2024
07/2021

11/2024
1,380 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2021

12/2024
07/2021

06/2025
1,620 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2021

12/2021
11/2021

05/2022
280 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2021

06/2022
11/2021

11/2022
360 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2021

12/2022
11/2021

05/2023
720 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2021

06/2023
11/2021

11/2023
960 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2021

12/2023
11/2021

05/2024
1,200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2021

06/2024
11/2021

11/2024
1,380 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2021

12/2024
11/2021

06/2025
1,500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2021

06/2022
05/2022

11/2022
360 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2021

12/2022
05/2022

05/2023
750 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2021

06/2023
05/2022

11/2023
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2021

12/2023
05/2022

05/2024
1,200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2021

06/2024
05/2022

11/2024
1,440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2021

12/2024
05/2022

06/2025
1,500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2022

12/2022
11/2022

05/2023
360 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2022

06/2023
11/2022

11/2023
750 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2022

12/2023
11/2022

05/2024
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2022

06/2024
11/2022

11/2024
1,200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2022

12/2024
11/2022

06/2025
1,440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2022

06/2023
05/2023

11/2023
648 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2022

12/2023
05/2023

05/2024
750 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2022

06/2024
05/2023

11/2024
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2022

12/2024
05/2023

06/2025
1,200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2023

12/2023
11/2023

05/2024
648 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2023

06/2024
11/2023

11/2024
750 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2023

12/2024
11/2023

06/2025
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2023

06/2024
05/2024

11/2024
720 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2023

12/2024
05/2024

06/2025
750 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2024

12/2024
11/2024

06/2025
720 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
B

A
12/2024

12/2024
06/2025

06/2025
1,680 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
10/2019

11/2019
10/2019

11/2019
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
10/2019

12/2019
10/2019

01/2020
4,644 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
10/2019

02/2020
10/2019

03/2020
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
10/2019

04/2020
10/2019

05/2020
216 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
10/2019

06/2020
10/2019

07/2020
252 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
10/2019

08/2020
10/2019

09/2020
288 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
10/2019

10/2020
10/2019

11/2020
324 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
10/2019

12/2020
10/2019

01/2021
324 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
10/2019

02/2021
10/2019

03/2021
440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
10/2019

04/2021
10/2019

05/2021
440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
10/2019

06/2021
10/2019

07/2021
440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
10/2019

08/2021
10/2019

11/2021
420 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
10/2019

12/2021
10/2019

05/2022
440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
10/2019

06/2022
10/2019

11/2022
700 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
10/2019

12/2022
10/2019

05/2023
1,040 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
10/2019

06/2023
10/2019

11/2023
1,320 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
10/2019

12/2023
10/2019

05/2024
1,680 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
10/2019

06/2024
10/2019

11/2024
2,000 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
10/2019

12/2024
10/2019

06/2025
2,000 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
11/2019

12/2019
11/2019

01/2020
4,644 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
11/2019

02/2020
11/2019

03/2020
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
11/2019

04/2020
11/2019

05/2020
180 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
11/2019

06/2020
11/2019

07/2020
216 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
11/2019

08/2020
11/2019

09/2020
252 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
11/2019

10/2020
11/2019

11/2020
288 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
11/2019

12/2020
11/2019

01/2021
324 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
11/2019

02/2021
11/2019

03/2021
324 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
11/2019

04/2021
11/2019

05/2021
440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
11/2019

06/2021
11/2019

07/2021
440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
11/2019

08/2021
11/2019

11/2021
440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
11/2019

12/2021
11/2019

05/2022
420 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
11/2019

06/2022
11/2019

11/2022
700 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
11/2019

12/2022
11/2019

05/2023
1,050 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
11/2019

06/2023
11/2019

11/2023
1,400 USD