Asset Class Navigation

E-mini Gold Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
03/2020

05/2020
04/2020

05/2020
2,212 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
03/2020

06/2020
04/2020

07/2020
162 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
03/2020

08/2020
04/2020

09/2020
188 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
03/2020

10/2020
04/2020

11/2020
188 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
03/2020

12/2020
04/2020

01/2021
188 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
03/2020

02/2021
04/2020

03/2021
188 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
03/2020

04/2021
04/2020

05/2021
350 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
03/2020

06/2021
04/2020

07/2021
350 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
03/2020

08/2021
04/2020

09/2021
350 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
03/2020

10/2021
04/2020

11/2021
350 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
03/2020

12/2021
04/2020

05/2022
350 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
03/2020

06/2022
04/2020

11/2022
2,588 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
03/2020

12/2022
04/2020

05/2023
2,588 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
03/2020

06/2023
04/2020

11/2023
2,588 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
03/2020

12/2023
04/2020

05/2024
2,588 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
03/2020

06/2024
04/2020

11/2024
2,988 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
03/2020

12/2024
04/2020

05/2025
2,988 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
03/2020

06/2025
04/2020

11/2025
2,988 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
03/2020

12/2025
04/2020

12/2025
2,988 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
05/2020

06/2020
05/2020

07/2020
2,212 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
05/2020

08/2020
05/2020

09/2020
2,275 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
05/2020

10/2020
05/2020

11/2020
2,275 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
05/2020

12/2020
05/2020

01/2021
2,275 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
05/2020

02/2021
05/2020

03/2021
2,275 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
05/2020

04/2021
05/2020

05/2021
2,438 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
05/2020

06/2021
05/2020

07/2021
2,438 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
05/2020

08/2021
05/2020

09/2021
2,438 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
05/2020

10/2021
05/2020

11/2021
2,438 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
05/2020

12/2021
05/2020

05/2022
2,438 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
05/2020

06/2022
05/2020

11/2022
500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
05/2020

12/2022
05/2020

05/2023
500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
05/2020

06/2023
05/2020

11/2023
500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
05/2020

12/2023
05/2020

05/2024
500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
05/2020

06/2024
05/2020

11/2024
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
05/2020

12/2024
05/2020

05/2025
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
05/2020

06/2025
05/2020

11/2025
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
05/2020

12/2025
05/2020

12/2025
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
06/2020

08/2020
07/2020

09/2020
125 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
06/2020

10/2020
07/2020

11/2020
188 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
06/2020

12/2020
07/2020

01/2021
188 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
06/2020

02/2021
07/2020

03/2021
188 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
06/2020

04/2021
07/2020

05/2021
350 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
06/2020

06/2021
07/2020

07/2021
350 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
06/2020

08/2021
07/2020

09/2021
350 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
06/2020

10/2021
07/2020

11/2021
350 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
06/2020

12/2021
07/2020

05/2022
350 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
06/2020

06/2022
07/2020

11/2022
2,588 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
06/2020

12/2022
07/2020

05/2023
2,588 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
06/2020

06/2023
07/2020

11/2023
2,588 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
06/2020

12/2023
07/2020

05/2024
2,588 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
06/2020

06/2024
07/2020

11/2024
2,988 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
06/2020

12/2024
07/2020

05/2025
2,988 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
06/2020

06/2025
07/2020

11/2025
2,988 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
06/2020

12/2025
07/2020

12/2025
2,988 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
08/2020

10/2020
09/2020

11/2020
125 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
08/2020

12/2020
09/2020

01/2021
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
08/2020

02/2021
09/2020

03/2021
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
08/2020

04/2021
09/2020

05/2021
275 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
08/2020

06/2021
09/2020

07/2021
275 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
08/2020

08/2021
09/2020

09/2021
275 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
08/2020

10/2021
09/2020

11/2021
275 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
08/2020

12/2021
09/2020

05/2022
275 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
08/2020

06/2022
09/2020

11/2022
2,488 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
08/2020

12/2022
09/2020

05/2023
2,488 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
08/2020

06/2023
09/2020

11/2023
2,488 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
08/2020

12/2023
09/2020

05/2024
2,488 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
08/2020

06/2024
09/2020

11/2024
2,838 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
08/2020

12/2024
09/2020

05/2025
2,838 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
08/2020

06/2025
09/2020

11/2025
2,838 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
08/2020

12/2025
09/2020

12/2025
2,838 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
10/2020

12/2020
11/2020

01/2021
125 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
10/2020

02/2021
11/2020

03/2021
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
10/2020

04/2021
11/2020

05/2021
275 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
10/2020

06/2021
11/2020

07/2021
275 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
10/2020

08/2021
11/2020

09/2021
275 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
10/2020

10/2021
11/2020

11/2021
275 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
10/2020

12/2021
11/2020

05/2022
275 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
10/2020

06/2022
11/2020

11/2022
2,488 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
10/2020

12/2022
11/2020

05/2023
2,488 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
10/2020

06/2023
11/2020

11/2023
2,488 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
10/2020

12/2023
11/2020

05/2024
2,488 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
10/2020

06/2024
11/2020

11/2024
2,838 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
10/2020

12/2024
11/2020

05/2025
2,838 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
10/2020

06/2025
11/2020

11/2025
2,838 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
10/2020

12/2025
11/2020

12/2025
2,838 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
12/2020

02/2021
01/2021

03/2021
125 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
12/2020

04/2021
01/2021

05/2021
275 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
12/2020

06/2021
01/2021

07/2021
275 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
12/2020

08/2021
01/2021

09/2021
275 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
12/2020

10/2021
01/2021

11/2021
275 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
12/2020

12/2021
01/2021

05/2022
275 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
12/2020

06/2022
01/2021

11/2022
2,488 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
12/2020

12/2022
01/2021

05/2023
2,488 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
12/2020

06/2023
01/2021

11/2023
2,488 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
12/2020

12/2023
01/2021

05/2024
2,488 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
12/2020

06/2024
01/2021

11/2024
2,838 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
12/2020

12/2024
01/2021

05/2025
2,838 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
12/2020

06/2025
01/2021

11/2025
2,838 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
12/2020

12/2025
01/2021

12/2025
2,838 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
02/2021

04/2021
03/2021

05/2021
125 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
02/2021

06/2021
03/2021

07/2021
275 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
02/2021

08/2021
03/2021

09/2021
275 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
02/2021

10/2021
03/2021

11/2021
275 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
02/2021

12/2021
03/2021

05/2022
275 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
02/2021

06/2022
03/2021

11/2022
2,488 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
02/2021

12/2022
03/2021

05/2023
2,488 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
02/2021

06/2023
03/2021

11/2023
2,488 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
02/2021

12/2023
03/2021

05/2024
2,488 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
02/2021

06/2024
03/2021

11/2024
2,838 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
02/2021

12/2024
03/2021

05/2025
2,838 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
02/2021

06/2025
03/2021

11/2025
2,838 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
02/2021

12/2025
03/2021

12/2025
2,838 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
04/2021

06/2021
05/2021

07/2021
125 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
04/2021

08/2021
05/2021

09/2021
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
04/2021

10/2021
05/2021

11/2021
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
04/2021

12/2021
05/2021

05/2022
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
04/2021

06/2022
05/2021

11/2022
2,388 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
04/2021

12/2022
05/2021

05/2023
2,388 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
04/2021

06/2023
05/2021

11/2023
2,388 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
04/2021

12/2023
05/2021

05/2024
2,388 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
04/2021

06/2024
05/2021

11/2024
2,712 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
04/2021

12/2024
05/2021

05/2025
2,712 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
04/2021

06/2025
05/2021

11/2025
2,712 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
04/2021

12/2025
05/2021

12/2025
2,712 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
06/2021

08/2021
07/2021

09/2021
125 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
06/2021

10/2021
07/2021

11/2021
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
06/2021

12/2021
07/2021

05/2022
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
06/2021

06/2022
07/2021

11/2022
2,388 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
06/2021

12/2022
07/2021

05/2023
2,388 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
06/2021

06/2023
07/2021

11/2023
2,388 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
06/2021

12/2023
07/2021

05/2024
2,388 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
06/2021

06/2024
07/2021

11/2024
2,712 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
06/2021

12/2024
07/2021

05/2025
2,712 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
06/2021

06/2025
07/2021

11/2025
2,712 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
06/2021

12/2025
07/2021

12/2025
2,712 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
08/2021

10/2021
09/2021

11/2021
125 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
08/2021

12/2021
09/2021

05/2022
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
08/2021

06/2022
09/2021

11/2022
2,388 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
08/2021

12/2022
09/2021

05/2023
2,388 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
08/2021

06/2023
09/2021

11/2023
2,388 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
08/2021

12/2023
09/2021

05/2024
2,388 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
08/2021

06/2024
09/2021

11/2024
2,712 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
08/2021

12/2024
09/2021

05/2025
2,712 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
08/2021

06/2025
09/2021

11/2025
2,712 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
08/2021

12/2025
09/2021

12/2025
2,712 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
10/2021

12/2021
11/2021

05/2022
125 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
10/2021

06/2022
11/2021

11/2022
2,388 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
10/2021

12/2022
11/2021

05/2023
2,388 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
10/2021

06/2023
11/2021

11/2023
2,388 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
10/2021

12/2023
11/2021

05/2024
2,388 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
10/2021

06/2024
11/2021

11/2024
2,712 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
10/2021

12/2024
11/2021

05/2025
2,712 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
10/2021

06/2025
11/2021

11/2025
2,712 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
10/2021

12/2025
11/2021

12/2025
2,712 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
12/2021

06/2022
05/2022

11/2022
2,338 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
12/2021

12/2022
05/2022

05/2023
2,388 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
12/2021

06/2023
05/2022

11/2023
2,388 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
12/2021

12/2023
05/2022

05/2024
2,388 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
12/2021

06/2024
05/2022

11/2024
2,712 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
12/2021

12/2024
05/2022

05/2025
2,712 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
12/2021

06/2025
05/2022

11/2025
2,712 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
12/2021

12/2025
05/2022

12/2025
2,712 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
06/2022

12/2022
11/2022

05/2023
250 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
06/2022

06/2023
11/2022

11/2023
250 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
06/2022

12/2023
11/2022

05/2024
250 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
06/2022

06/2024
11/2022

11/2024
500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
06/2022

12/2024
11/2022

05/2025
500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
06/2022

06/2025
11/2022

11/2025
500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
06/2022

12/2025
11/2022

12/2025
500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
12/2022

06/2023
05/2023

11/2023
250 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
12/2022

12/2023
05/2023

05/2024
250 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
12/2022

06/2024
05/2023

11/2024
500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
12/2022

12/2024
05/2023

05/2025
500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
12/2022

06/2025
05/2023

11/2025
500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
12/2022

12/2025
05/2023

12/2025
500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
06/2023

12/2023
11/2023

05/2024
250 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
06/2023

06/2024
11/2023

11/2024
500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
06/2023

12/2024
11/2023

05/2025
500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
06/2023

06/2025
11/2023

11/2025
500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
06/2023

12/2025
11/2023

12/2025
500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
12/2023

06/2024
05/2024

11/2024
250 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
12/2023

12/2024
05/2024

05/2025
500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
12/2023

06/2025
05/2024

11/2025
500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
12/2023

12/2025
05/2024

12/2025
500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
06/2024

12/2024
11/2024

05/2025
250 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
06/2024

06/2025
11/2024

11/2025
400 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
06/2024

12/2025
11/2024

12/2025
400 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
12/2024

06/2025
05/2025

11/2025
250 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
12/2024

12/2025
05/2025

12/2025
400 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
A

B
06/2025

12/2025
11/2025

12/2025
250 USD
CMX METALS GOLD FUTURES QO 1

1
B

A
12/2025

12/2025
12/2025

12/2025
900 USD