Asset Class Navigation

1,000-oz. Silver Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
09/2018

10/2018
09/2018

10/2018
27 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
09/2018

11/2018
09/2018

11/2018
27 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
09/2018

12/2018
09/2018

12/2018
29 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
09/2018

01/2019
09/2018

02/2019
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
09/2018

03/2019
09/2018

04/2019
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
09/2018

05/2019
09/2018

06/2019
44 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
09/2018

07/2019
09/2018

08/2019
44 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
09/2018

09/2019
09/2018

11/2019
188 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
09/2018

12/2019
09/2018

12/2019
188 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
09/2018

01/2020
09/2018

02/2020
188 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
09/2018

03/2020
09/2018

04/2020
188 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
09/2018

05/2020
09/2018

06/2020
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
09/2018

07/2020
09/2018

11/2020
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
09/2018

12/2020
09/2018

06/2021
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
09/2018

07/2021
09/2018

11/2021
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
09/2018

12/2021
09/2018

06/2022
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
09/2018

07/2022
09/2018

11/2022
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
09/2018

12/2022
09/2018

07/2023
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
10/2018

11/2018
10/2018

11/2018
27 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
10/2018

12/2018
10/2018

12/2018
29 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
10/2018

01/2019
10/2018

02/2019
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
10/2018

03/2019
10/2018

04/2019
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
10/2018

05/2019
10/2018

06/2019
44 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
10/2018

07/2019
10/2018

08/2019
44 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
10/2018

09/2019
10/2018

11/2019
188 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
10/2018

12/2019
10/2018

12/2019
188 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
10/2018

01/2020
10/2018

02/2020
188 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
10/2018

03/2020
10/2018

04/2020
188 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
10/2018

05/2020
10/2018

06/2020
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
10/2018

07/2020
10/2018

11/2020
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
10/2018

12/2020
10/2018

06/2021
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
10/2018

07/2021
10/2018

11/2021
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
10/2018

12/2021
10/2018

06/2022
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
10/2018

07/2022
10/2018

11/2022
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
10/2018

12/2022
10/2018

07/2023
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
11/2018

12/2018
11/2018

12/2018
29 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
11/2018

01/2019
11/2018

02/2019
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
11/2018

03/2019
11/2018

04/2019
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
11/2018

05/2019
11/2018

06/2019
44 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
11/2018

07/2019
11/2018

08/2019
44 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
11/2018

09/2019
11/2018

11/2019
188 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
11/2018

12/2019
11/2018

12/2019
188 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
11/2018

01/2020
11/2018

02/2020
184 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
11/2018

03/2020
11/2018

04/2020
184 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
11/2018

05/2020
11/2018

06/2020
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
11/2018

07/2020
11/2018

11/2020
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
11/2018

12/2020
11/2018

06/2021
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
11/2018

07/2021
11/2018

11/2021
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
11/2018

12/2021
11/2018

06/2022
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
11/2018

07/2022
11/2018

11/2022
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
11/2018

12/2022
11/2018

07/2023
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2018

01/2019
12/2018

02/2019
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2018

03/2019
12/2018

04/2019
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2018

05/2019
12/2018

06/2019
44 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2018

07/2019
12/2018

08/2019
44 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2018

09/2019
12/2018

11/2019
188 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2018

12/2019
12/2018

12/2019
188 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2018

01/2020
12/2018

02/2020
184 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2018

03/2020
12/2018

04/2020
184 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2018

05/2020
12/2018

06/2020
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2018

07/2020
12/2018

11/2020
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2018

12/2020
12/2018

06/2021
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2018

07/2021
12/2018

11/2021
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2018

12/2021
12/2018

06/2022
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2018

07/2022
12/2018

11/2022
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2018

12/2022
12/2018

07/2023
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
01/2019

03/2019
02/2019

04/2019
24 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
01/2019

05/2019
02/2019

06/2019
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
01/2019

07/2019
02/2019

08/2019
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
01/2019

09/2019
02/2019

11/2019
174 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
01/2019

12/2019
02/2019

12/2019
179 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
01/2019

01/2020
02/2019

02/2020
174 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
01/2019

03/2020
02/2019

04/2020
174 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
01/2019

05/2020
02/2019

06/2020
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
01/2019

07/2020
02/2019

11/2020
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
01/2019

12/2020
02/2019

06/2021
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
01/2019

07/2021
02/2019

11/2021
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
01/2019

12/2021
02/2019

06/2022
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
01/2019

07/2022
02/2019

11/2022
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
01/2019

12/2022
02/2019

07/2023
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
03/2019

05/2019
04/2019

06/2019
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
03/2019

07/2019
04/2019

08/2019
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
03/2019

09/2019
04/2019

11/2019
174 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
03/2019

12/2019
04/2019

12/2019
174 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
03/2019

01/2020
04/2019

02/2020
174 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
03/2019

03/2020
04/2019

04/2020
174 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
03/2019

05/2020
04/2019

06/2020
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
03/2019

07/2020
04/2019

11/2020
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
03/2019

12/2020
04/2019

06/2021
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
03/2019

07/2021
04/2019

11/2021
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
03/2019

12/2021
04/2019

06/2022
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
03/2019

07/2022
04/2019

11/2022
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
03/2019

12/2022
04/2019

07/2023
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
05/2019

07/2019
06/2019

08/2019
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
05/2019

09/2019
06/2019

11/2019
174 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
05/2019

12/2019
06/2019

12/2019
174 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
05/2019

01/2020
06/2019

02/2020
174 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
05/2019

03/2020
06/2019

04/2020
174 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
05/2019

05/2020
06/2019

06/2020
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
05/2019

07/2020
06/2019

11/2020
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
05/2019

12/2020
06/2019

06/2021
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
05/2019

07/2021
06/2019

11/2021
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
05/2019

12/2021
06/2019

06/2022
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
05/2019

07/2022
06/2019

11/2022
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
05/2019

12/2022
06/2019

07/2023
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2019

09/2019
08/2019

11/2019
174 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2019

12/2019
08/2019

12/2019
174 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2019

01/2020
08/2019

02/2020
174 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2019

03/2020
08/2019

04/2020
174 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2019

05/2020
08/2019

06/2020
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2019

07/2020
08/2019

11/2020
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2019

12/2020
08/2019

06/2021
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2019

07/2021
08/2019

11/2021
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2019

12/2021
08/2019

06/2022
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2019

07/2022
08/2019

11/2022
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2019

12/2022
08/2019

07/2023
294 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
09/2019

12/2019
11/2019

12/2019
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
09/2019

01/2020
11/2019

02/2020
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
09/2019

03/2020
11/2019

04/2020
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
09/2019

05/2020
11/2019

06/2020
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
09/2019

07/2020
11/2019

11/2020
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
09/2019

12/2020
11/2019

06/2021
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
09/2019

07/2021
11/2019

11/2021
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
09/2019

12/2021
11/2019

06/2022
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
09/2019

07/2022
11/2019

11/2022
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
09/2019

12/2022
11/2019

07/2023
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2019

01/2020
12/2019

02/2020
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2019

03/2020
12/2019

04/2020
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2019

05/2020
12/2019

06/2020
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2019

07/2020
12/2019

11/2020
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2019

12/2020
12/2019

06/2021
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2019

07/2021
12/2019

11/2021
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2019

12/2021
12/2019

06/2022
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2019

07/2022
12/2019

11/2022
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2019

12/2022
12/2019

07/2023
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
01/2020

03/2020
02/2020

04/2020
30 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
01/2020

05/2020
02/2020

06/2020
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
01/2020

07/2020
02/2020

11/2020
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
01/2020

12/2020
02/2020

06/2021
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
01/2020

07/2021
02/2020

11/2021
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
01/2020

12/2021
02/2020

06/2022
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
01/2020

07/2022
02/2020

11/2022
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
01/2020

12/2022
02/2020

07/2023
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
03/2020

05/2020
04/2020

06/2020
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
03/2020

07/2020
04/2020

11/2020
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
03/2020

12/2020
04/2020

06/2021
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
03/2020

07/2021
04/2020

11/2021
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
03/2020

12/2021
04/2020

06/2022
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
03/2020

07/2022
04/2020

11/2022
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
03/2020

12/2022
04/2020

07/2023
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
05/2020

07/2020
06/2020

11/2020
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
05/2020

12/2020
06/2020

06/2021
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
05/2020

07/2021
06/2020

11/2021
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
05/2020

12/2021
06/2020

06/2022
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
05/2020

07/2022
06/2020

11/2022
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
05/2020

12/2022
06/2020

07/2023
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2020

12/2020
11/2020

06/2021
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2020

07/2021
11/2020

11/2021
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2020

12/2021
11/2020

06/2022
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2020

07/2022
11/2020

11/2022
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2020

12/2022
11/2020

07/2023
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2020

07/2021
06/2021

11/2021
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2020

12/2021
06/2021

06/2022
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2020

07/2022
06/2021

11/2022
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2020

12/2022
06/2021

07/2023
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2021

12/2021
11/2021

06/2022
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2021

07/2022
11/2021

11/2022
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2021

12/2022
11/2021

07/2023
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2021

07/2022
06/2022

11/2022
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2021

12/2022
06/2022

07/2023
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2022

12/2022
11/2022

07/2023
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
B

A
12/2022

12/2022
07/2023

07/2023
150 USD