Asset Class Navigation

Copper Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2022

05/2023
05/2022

06/2023
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2022

07/2023
05/2022

08/2023
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2022

09/2023
05/2022

11/2023
540 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2022

12/2023
05/2022

02/2024
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2022

03/2024
05/2022

04/2024
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2022

05/2024
05/2022

06/2024
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2022

07/2024
05/2022

08/2024
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2022

09/2024
05/2022

11/2024
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2022

12/2024
05/2022

02/2025
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2022

03/2025
05/2022

04/2025
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2022

05/2025
05/2022

06/2025
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2022

07/2025
05/2022

08/2025
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2022

09/2025
05/2022

12/2025
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2022

07/2022
06/2022

07/2022
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2022

08/2022
06/2022

08/2022
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2022

09/2022
06/2022

09/2022
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2022

10/2022
06/2022

11/2022
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2022

12/2022
06/2022

02/2023
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2022

03/2023
06/2022

04/2023
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2022

05/2023
06/2022

06/2023
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2022

07/2023
06/2022

08/2023
475 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2022

09/2023
06/2022

11/2023
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2022

12/2023
06/2022

02/2024
540 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2022

03/2024
06/2022

04/2024
575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2022

05/2024
06/2022

06/2024
575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2022

07/2024
06/2022

08/2024
575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2022

09/2024
06/2022

11/2024
575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2022

12/2024
06/2022

02/2025
575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2022

03/2025
06/2022

04/2025
575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2022

05/2025
06/2022

06/2025
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2022

07/2025
06/2022

08/2025
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2022

09/2025
06/2022

12/2025
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2022

08/2022
07/2022

08/2022
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2022

09/2022
07/2022

09/2022
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2022

10/2022
07/2022

11/2022
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2022

12/2022
07/2022

02/2023
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2022

03/2023
07/2022

04/2023
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2022

05/2023
07/2022

06/2023
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2022

07/2023
07/2022

08/2023
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2022

09/2023
07/2022

11/2023
475 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2022

12/2023
07/2022

02/2024
475 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2022

03/2024
07/2022

04/2024
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2022

05/2024
07/2022

06/2024
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2022

07/2024
07/2022

08/2024
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2022

09/2024
07/2022

11/2024
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2022

12/2024
07/2022

02/2025
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2022

03/2025
07/2022

04/2025
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2022

05/2025
07/2022

06/2025
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2022

07/2025
07/2022

08/2025
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2022

09/2025
07/2022

12/2025
575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2022

09/2022
08/2022

09/2022
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2022

10/2022
08/2022

11/2022
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2022

12/2022
08/2022

02/2023
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2022

03/2023
08/2022

04/2023
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2022

05/2023
08/2022

06/2023
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2022

07/2023
08/2022

08/2023
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2022

09/2023
08/2022

11/2023
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2022

12/2023
08/2022

02/2024
475 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2022

03/2024
08/2022

04/2024
475 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2022

05/2024
08/2022

06/2024
475 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2022

07/2024
08/2022

08/2024
475 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2022

09/2024
08/2022

11/2024
475 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2022

12/2024
08/2022

02/2025
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2022

03/2025
08/2022

04/2025
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2022

05/2025
08/2022

06/2025
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2022

07/2025
08/2022

08/2025
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2022

09/2025
08/2022

12/2025
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

10/2022
09/2022

11/2022
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

12/2022
09/2022

02/2023
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

03/2023
09/2022

04/2023
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

05/2023
09/2022

06/2023
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

07/2023
09/2022

08/2023
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

09/2023
09/2022

11/2023
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

12/2023
09/2022

02/2024
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

03/2024
09/2022

04/2024
475 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

05/2024
09/2022

06/2024
475 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

07/2024
09/2022

08/2024
475 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

09/2024
09/2022

11/2024
475 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

12/2024
09/2022

02/2025
475 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

03/2025
09/2022

04/2025
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

05/2025
09/2022

06/2025
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

07/2025
09/2022

08/2025
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

09/2025
09/2022

12/2025
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2022

12/2022
11/2022

02/2023
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2022

03/2023
11/2022

04/2023
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2022

05/2023
11/2022

06/2023
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2022

07/2023
11/2022

08/2023
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2022

09/2023
11/2022

11/2023
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2022

12/2023
11/2022

02/2024
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2022

03/2024
11/2022

04/2024
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2022

05/2024
11/2022

06/2024
475 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2022

07/2024
11/2022

08/2024
475 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2022

09/2024
11/2022

11/2024
475 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2022

12/2024
11/2022

02/2025
475 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2022

03/2025
11/2022

04/2025
475 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2022

05/2025
11/2022

06/2025
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2022

07/2025
11/2022

08/2025
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2022

09/2025
11/2022

12/2025
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

03/2023
02/2023

04/2023
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

05/2023
02/2023

06/2023
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

07/2023
02/2023

08/2023
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

09/2023
02/2023

11/2023
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

12/2023
02/2023

02/2024
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

03/2024
02/2023

04/2024
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

05/2024
02/2023

06/2024
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

07/2024
02/2023

08/2024
475 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

09/2024
02/2023

11/2024
475 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

12/2024
02/2023

02/2025
475 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

03/2025
02/2023

04/2025
475 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

05/2025
02/2023

06/2025
475 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

07/2025
02/2023

08/2025
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

09/2025
02/2023

12/2025
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2023

05/2023
04/2023

06/2023
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2023

07/2023
04/2023

08/2023
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2023

09/2023
04/2023

11/2023
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2023

12/2023
04/2023

02/2024
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2023

03/2024
04/2023

04/2024
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2023

05/2024
04/2023

06/2024
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2023

07/2024
04/2023

08/2024
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2023

09/2024
04/2023

11/2024
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2023

12/2024
04/2023

02/2025
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2023

03/2025
04/2023

04/2025
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2023

05/2025
04/2023

06/2025
450 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2023

07/2025
04/2023

08/2025
450 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2023

09/2025
04/2023

12/2025
475 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2023

07/2023
06/2023

08/2023
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2023

09/2023
06/2023

11/2023
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2023

12/2023
06/2023

02/2024
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2023

03/2024
06/2023

04/2024
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2023

05/2024
06/2023

06/2024
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2023

07/2024
06/2023

08/2024
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2023

09/2024
06/2023

11/2024
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2023

12/2024
06/2023

02/2025
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2023

03/2025
06/2023

04/2025
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2023

05/2025
06/2023

06/2025
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2023

07/2025
06/2023

08/2025
450 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2023

09/2025
06/2023

12/2025
450 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2023

09/2023
08/2023

11/2023
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2023

12/2023
08/2023

02/2024
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2023

03/2024
08/2023

04/2024
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2023

05/2024
08/2023

06/2024
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2023

07/2024
08/2023

08/2024
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2023

09/2024
08/2023

11/2024
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2023

12/2024
08/2023

02/2025
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2023

03/2025
08/2023

04/2025
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2023

05/2025
08/2023

06/2025
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2023

07/2025
08/2023

08/2025
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2023

09/2025
08/2023

12/2025
450 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2023

12/2023
11/2023

02/2024
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2023

03/2024
11/2023

04/2024
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2023

05/2024
11/2023

06/2024
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2023

07/2024
11/2023

08/2024
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2023

09/2024
11/2023

11/2024
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2023

12/2024
11/2023

02/2025
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2023

03/2025
11/2023

04/2025
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2023

05/2025
11/2023

06/2025
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2023

07/2025
11/2023

08/2025
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2023

09/2025
11/2023

12/2025
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2023

03/2024
02/2024

04/2024
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2023

05/2024
02/2024

06/2024
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2023

07/2024
02/2024

08/2024
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2023

09/2024
02/2024

11/2024
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2023

12/2024
02/2024

02/2025
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2023

03/2025
02/2024

04/2025
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2023

05/2025
02/2024

06/2025
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2023

07/2025
02/2024

08/2025
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2023

09/2025
02/2024

12/2025
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2024

05/2024
04/2024

06/2024
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2024

07/2024
04/2024

08/2024
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2024

09/2024
04/2024

11/2024
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2024

12/2024
04/2024

02/2025
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2024

03/2025
04/2024

04/2025
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2024

05/2025
04/2024

06/2025
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2024

07/2025
04/2024

08/2025
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2024

09/2025
04/2024

12/2025
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2024

07/2024
06/2024

08/2024
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2024

09/2024
06/2024

11/2024
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2024

12/2024
06/2024

02/2025
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2024

03/2025
06/2024

04/2025
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2024

05/2025
06/2024

06/2025
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2024

07/2025
06/2024

08/2025
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2024

09/2025
06/2024

12/2025
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2024

09/2024
08/2024

11/2024
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2024

12/2024
08/2024

02/2025
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2024

03/2025
08/2024

04/2025
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2024

05/2025
08/2024

06/2025
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2024

07/2025
08/2024

08/2025
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2024

09/2025
08/2024

12/2025
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2024

12/2024
11/2024

02/2025
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2024

03/2025
11/2024

04/2025
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2024

05/2025
11/2024

06/2025
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2024

07/2025
11/2024

08/2025
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2024

09/2025
11/2024

12/2025
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2024

03/2025
02/2025

04/2025
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2024

05/2025
02/2025

06/2025
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2024

07/2025
02/2025

08/2025
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2024

09/2025
02/2025

12/2025
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2025

05/2025
04/2025

06/2025
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2025

07/2025
04/2025

08/2025
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2025

09/2025
04/2025

12/2025
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2025

07/2025
06/2025

08/2025
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2025

09/2025
06/2025

12/2025
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2025

09/2025
08/2025

12/2025
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
B

A
09/2025

09/2025
12/2025

12/2025
900 USD