Asset Class Navigation

Copper Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2021

05/2022
06/2021

06/2022
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2021

07/2022
06/2021

08/2022
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2021

09/2022
06/2021

11/2022
540 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2021

12/2022
06/2021

02/2023
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2021

03/2023
06/2021

04/2023
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2021

05/2023
06/2021

06/2023
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2021

07/2023
06/2021

08/2023
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2021

09/2023
06/2021

11/2023
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2021

12/2023
06/2021

02/2024
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2021

03/2024
06/2021

04/2024
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2021

05/2024
06/2021

06/2024
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2021

07/2024
06/2021

08/2024
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2021

09/2024
06/2021

12/2024
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2021

08/2021
07/2021

08/2021
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2021

09/2021
07/2021

09/2021
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2021

10/2021
07/2021

10/2021
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2021

11/2021
07/2021

11/2021
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2021

12/2021
07/2021

02/2022
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2021

03/2022
07/2021

04/2022
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2021

05/2022
07/2021

06/2022
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2021

07/2022
07/2021

08/2022
475 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2021

09/2022
07/2021

11/2022
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2021

12/2022
07/2021

02/2023
540 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2021

03/2023
07/2021

04/2023
575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2021

05/2023
07/2021

06/2023
575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2021

07/2023
07/2021

08/2023
575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2021

09/2023
07/2021

11/2023
575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2021

12/2023
07/2021

02/2024
575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2021

03/2024
07/2021

04/2024
575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2021

05/2024
07/2021

06/2024
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2021

07/2024
07/2021

08/2024
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2021

09/2024
07/2021

12/2024
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2021

09/2021
08/2021

09/2021
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2021

10/2021
08/2021

10/2021
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2021

11/2021
08/2021

11/2021
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2021

12/2021
08/2021

02/2022
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2021

03/2022
08/2021

04/2022
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2021

05/2022
08/2021

06/2022
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2021

07/2022
08/2021

08/2022
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2021

09/2022
08/2021

11/2022
475 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2021

12/2022
08/2021

02/2023
475 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2021

03/2023
08/2021

04/2023
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2021

05/2023
08/2021

06/2023
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2021

07/2023
08/2021

08/2023
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2021

09/2023
08/2021

11/2023
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2021

12/2023
08/2021

02/2024
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2021

03/2024
08/2021

04/2024
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2021

05/2024
08/2021

06/2024
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2021

07/2024
08/2021

08/2024
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2021

09/2024
08/2021

12/2024
575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2021

10/2021
09/2021

10/2021
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2021

11/2021
09/2021

11/2021
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2021

12/2021
09/2021

02/2022
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2021

03/2022
09/2021

04/2022
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2021

05/2022
09/2021

06/2022
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2021

07/2022
09/2021

08/2022
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2021

09/2022
09/2021

11/2022
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2021

12/2022
09/2021

02/2023
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2021

03/2023
09/2021

04/2023
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2021

05/2023
09/2021

06/2023
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2021

07/2023
09/2021

08/2023
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2021

09/2023
09/2021

11/2023
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2021

12/2023
09/2021

02/2024
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2021

03/2024
09/2021

04/2024
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2021

05/2024
09/2021

06/2024
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2021

07/2024
09/2021

08/2024
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2021

09/2024
09/2021

12/2024
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2021

11/2021
10/2021

11/2021
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2021

12/2021
10/2021

02/2022
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2021

03/2022
10/2021

04/2022
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2021

05/2022
10/2021

06/2022
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2021

07/2022
10/2021

08/2022
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2021

09/2022
10/2021

11/2022
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2021

12/2022
10/2021

02/2023
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2021

03/2023
10/2021

04/2023
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2021

05/2023
10/2021

06/2023
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2021

07/2023
10/2021

08/2023
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2021

09/2023
10/2021

11/2023
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2021

12/2023
10/2021

02/2024
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2021

03/2024
10/2021

04/2024
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2021

05/2024
10/2021

06/2024
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2021

07/2024
10/2021

08/2024
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2021

09/2024
10/2021

12/2024
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2021

12/2021
11/2021

02/2022
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2021

03/2022
11/2021

04/2022
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2021

05/2022
11/2021

06/2022
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2021

07/2022
11/2021

08/2022
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2021

09/2022
11/2021

11/2022
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2021

12/2022
11/2021

02/2023
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2021

03/2023
11/2021

04/2023
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2021

05/2023
11/2021

06/2023
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2021

07/2023
11/2021

08/2023
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2021

09/2023
11/2021

11/2023
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2021

12/2023
11/2021

02/2024
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2021

03/2024
11/2021

04/2024
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2021

05/2024
11/2021

06/2024
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2021

07/2024
11/2021

08/2024
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2021

09/2024
11/2021

12/2024
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2021

03/2022
02/2022

04/2022
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2021

05/2022
02/2022

06/2022
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2021

07/2022
02/2022

08/2022
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2021

09/2022
02/2022

11/2022
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2021

12/2022
02/2022

02/2023
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2021

03/2023
02/2022

04/2023
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2021

05/2023
02/2022

06/2023
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2021

07/2023
02/2022

08/2023
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2021

09/2023
02/2022

11/2023
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2021

12/2023
02/2022

02/2024
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2021

03/2024
02/2022

04/2024
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2021

05/2024
02/2022

06/2024
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2021

07/2024
02/2022

08/2024
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2021

09/2024
02/2022

12/2024
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2022

05/2022
04/2022

06/2022
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2022

07/2022
04/2022

08/2022
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2022

09/2022
04/2022

11/2022
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2022

12/2022
04/2022

02/2023
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2022

03/2023
04/2022

04/2023
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2022

05/2023
04/2022

06/2023
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2022

07/2023
04/2022

08/2023
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2022

09/2023
04/2022

11/2023
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2022

12/2023
04/2022

02/2024
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2022

03/2024
04/2022

04/2024
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2022

05/2024
04/2022

06/2024
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2022

07/2024
04/2022

08/2024
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2022

09/2024
04/2022

12/2024
475 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2022

07/2022
06/2022

08/2022
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2022

09/2022
06/2022

11/2022
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2022

12/2022
06/2022

02/2023
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2022

03/2023
06/2022

04/2023
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2022

05/2023
06/2022

06/2023
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2022

07/2023
06/2022

08/2023
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2022

09/2023
06/2022

11/2023
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2022

12/2023
06/2022

02/2024
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2022

03/2024
06/2022

04/2024
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2022

05/2024
06/2022

06/2024
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2022

07/2024
06/2022

08/2024
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2022

09/2024
06/2022

12/2024
450 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2022

09/2022
08/2022

11/2022
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2022

12/2022
08/2022

02/2023
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2022

03/2023
08/2022

04/2023
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2022

05/2023
08/2022

06/2023
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2022

07/2023
08/2022

08/2023
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2022

09/2023
08/2022

11/2023
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2022

12/2023
08/2022

02/2024
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2022

03/2024
08/2022

04/2024
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2022

05/2024
08/2022

06/2024
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2022

07/2024
08/2022

08/2024
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2022

09/2024
08/2022

12/2024
450 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

12/2022
11/2022

02/2023
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

03/2023
11/2022

04/2023
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

05/2023
11/2022

06/2023
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

07/2023
11/2022

08/2023
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

09/2023
11/2022

11/2023
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

12/2023
11/2022

02/2024
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

03/2024
11/2022

04/2024
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

05/2024
11/2022

06/2024
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

07/2024
11/2022

08/2024
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

09/2024
11/2022

12/2024
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

03/2023
02/2023

04/2023
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

05/2023
02/2023

06/2023
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

07/2023
02/2023

08/2023
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

09/2023
02/2023

11/2023
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

12/2023
02/2023

02/2024
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

03/2024
02/2023

04/2024
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

05/2024
02/2023

06/2024
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

07/2024
02/2023

08/2024
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

09/2024
02/2023

12/2024
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2023

05/2023
04/2023

06/2023
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2023

07/2023
04/2023

08/2023
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2023

09/2023
04/2023

11/2023
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2023

12/2023
04/2023

02/2024
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2023

03/2024
04/2023

04/2024
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2023

05/2024
04/2023

06/2024
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2023

07/2024
04/2023

08/2024
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2023

09/2024
04/2023

12/2024
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2023

07/2023
06/2023

08/2023
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2023

09/2023
06/2023

11/2023
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2023

12/2023
06/2023

02/2024
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2023

03/2024
06/2023

04/2024
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2023

05/2024
06/2023

06/2024
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2023

07/2024
06/2023

08/2024
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2023

09/2024
06/2023

12/2024
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2023

09/2023
08/2023

11/2023
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2023

12/2023
08/2023

02/2024
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2023

03/2024
08/2023

04/2024
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2023

05/2024
08/2023

06/2024
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2023

07/2024
08/2023

08/2024
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2023

09/2024
08/2023

12/2024
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2023

12/2023
11/2023

02/2024
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2023

03/2024
11/2023

04/2024
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2023

05/2024
11/2023

06/2024
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2023

07/2024
11/2023

08/2024
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2023

09/2024
11/2023

12/2024
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2023

03/2024
02/2024

04/2024
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2023

05/2024
02/2024

06/2024
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2023

07/2024
02/2024

08/2024
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2023

09/2024
02/2024

12/2024
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2024

05/2024
04/2024

06/2024
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2024

07/2024
04/2024

08/2024
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2024

09/2024
04/2024

12/2024
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2024

07/2024
06/2024

08/2024
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2024

09/2024
06/2024

12/2024
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2024

09/2024
08/2024

12/2024
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
B

A
09/2024

09/2024
12/2024

12/2024
900 USD
Clearing Globex Floor ClearPort Product Name Exchange Product Group Subgroup Category Subcategory Cleared As Volume Open Interest
ED GE CE / PE ED Eurodollar Options CME Interest Rate Stirs - - Options 541,207 37,282,210
ED GE - ED Eurodollar Futures CME Interest Rate Stirs - - Futures 1,642,032 10,981,621
E0 GE0 E0 E0 Eurodollar 1yr MC Options CME Interest Rate Stirs - - Options 249,323 5,418,620
25 ZF - 25 5-Year T-Note Futures CBOT Interest Rate US Treasury - - Futures 719,755 4,296,398
21 OZN TC / TP 21 10-Year T-Note Options CBOT Interest Rate US Treasury - - Options 639,049 4,116,643
21 ZN - 21 10-Year T-Note Futures CBOT Interest Rate US Treasury - - Futures 1,680,431 3,771,582
26 ZT - 26 2-Year T-Note Futures CBOT Interest Rate US Treasury - - Futures 404,542 3,655,036
ES ES - ES E-mini S&P 500 Futures CME Equities US Index - - Futures 1,575,616 2,772,927
CL CL - CL Crude Oil Futures NYMEX Energy Crude Oil - Outrights Futures 1,175,367 2,146,832
LN LNE - LN Natural Gas Option (European) NYMEX Energy Natural Gas - Outrights Options 192,001 2,146,632
Trade Date: 21 Jan 2020 | FINAL