Asset Class Navigation

Copper Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

01/2020
12/2019

01/2020
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

02/2020
12/2019

02/2020
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

03/2020
12/2019

03/2020
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

04/2020
12/2019

04/2020
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

05/2020
12/2019

05/2020
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

06/2020
12/2019

06/2020
450 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

07/2020
12/2019

07/2020
550 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

08/2020
12/2019

08/2020
575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

09/2020
12/2019

09/2020
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

10/2020
12/2019

10/2020
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

11/2020
12/2019

11/2020
725 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

12/2020
12/2019

12/2020
800 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

01/2021
12/2019

01/2021
825 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

02/2021
12/2019

02/2021
850 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

03/2021
12/2019

03/2021
875 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

04/2021
12/2019

04/2021
875 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

05/2021
12/2019

05/2021
875 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

06/2021
12/2019

06/2021
875 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

07/2021
12/2019

07/2021
875 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

08/2021
12/2019

08/2021
900 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

09/2021
12/2019

09/2021
900 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

10/2021
12/2019

10/2021
900 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

11/2021
12/2019

11/2021
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

12/2021
12/2019

02/2022
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

03/2022
12/2019

04/2022
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

05/2022
12/2019

06/2022
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

07/2022
12/2019

08/2022
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

09/2022
12/2019

11/2022
1,025 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

12/2022
12/2019

02/2023
1,025 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

03/2023
12/2019

04/2023
1,025 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

05/2023
12/2019

06/2023
1,025 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

07/2023
12/2019

08/2023
1,025 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

09/2023
12/2019

11/2023
1,025 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

12/2023
12/2019

02/2024
1,025 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

03/2024
12/2019

04/2024
1,025 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

05/2024
12/2019

06/2024
1,025 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

07/2024
12/2019

09/2024
1,025 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

02/2020
01/2020

02/2020
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

03/2020
01/2020

03/2020
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

04/2020
01/2020

04/2020
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

05/2020
01/2020

05/2020
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

06/2020
01/2020

06/2020
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

07/2020
01/2020

07/2020
450 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

08/2020
01/2020

08/2020
550 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

09/2020
01/2020

09/2020
575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

10/2020
01/2020

10/2020
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

11/2020
01/2020

11/2020
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

12/2020
01/2020

12/2020
725 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

01/2021
01/2020

01/2021
800 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

02/2021
01/2020

02/2021
825 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

03/2021
01/2020

03/2021
850 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

04/2021
01/2020

04/2021
875 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

05/2021
01/2020

05/2021
875 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

06/2021
01/2020

06/2021
875 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

07/2021
01/2020

07/2021
875 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

08/2021
01/2020

08/2021
875 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

09/2021
01/2020

09/2021
900 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

10/2021
01/2020

10/2021
900 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

11/2021
01/2020

11/2021
900 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

12/2021
01/2020

02/2022
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

03/2022
01/2020

04/2022
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

05/2022
01/2020

06/2022
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

07/2022
01/2020

08/2022
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

09/2022
01/2020

11/2022
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

12/2022
01/2020

02/2023
1,025 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

03/2023
01/2020

04/2023
1,025 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

05/2023
01/2020

06/2023
1,025 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

07/2023
01/2020

08/2023
1,025 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

09/2023
01/2020

11/2023
1,025 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

12/2023
01/2020

02/2024
1,025 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

03/2024
01/2020

04/2024
1,025 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

05/2024
01/2020

06/2024
1,025 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

07/2024
01/2020

09/2024
1,025 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2020

03/2020
02/2020

03/2020
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2020

04/2020
02/2020

04/2020
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2020

05/2020
02/2020

05/2020
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2020

06/2020
02/2020

06/2020
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2020

07/2020
02/2020

07/2020
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2020

08/2020
02/2020

08/2020
450 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2020

09/2020
02/2020

09/2020
550 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2020

10/2020
02/2020

10/2020
575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2020

11/2020
02/2020

11/2020
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2020

12/2020
02/2020

12/2020
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2020

01/2021
02/2020

01/2021
725 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2020

02/2021
02/2020

02/2021
800 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2020

03/2021
02/2020

03/2021
825 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2020

04/2021
02/2020

04/2021
850 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2020

05/2021
02/2020

05/2021
875 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2020

06/2021
02/2020

06/2021
875 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2020

07/2021
02/2020

07/2021
875 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2020

08/2021
02/2020

08/2021
875 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2020

09/2021
02/2020

09/2021
875 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2020

10/2021
02/2020

10/2021
900 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2020

11/2021
02/2020

11/2021
900 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2020

12/2021
02/2020

02/2022
900 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2020

03/2022
02/2020

04/2022
950 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2020

05/2022
02/2020

06/2022
950 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2020

07/2022
02/2020

08/2022
950 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2020

09/2022
02/2020

11/2022
950 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2020

12/2022
02/2020

02/2023
950 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2020

03/2023
02/2020

04/2023
1,025 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2020

05/2023
02/2020

06/2023
1,025 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2020

07/2023
02/2020

08/2023
1,025 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2020

09/2023
02/2020

11/2023
1,025 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2020

12/2023
02/2020

02/2024
1,025 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2020

03/2024
02/2020

04/2024
1,025 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2020

05/2024
02/2020

06/2024
1,025 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2020

07/2024
02/2020

09/2024
1,025 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2020

04/2020
03/2020

04/2020
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2020

05/2020
03/2020

05/2020
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2020

06/2020
03/2020

06/2020
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2020

07/2020
03/2020

07/2020
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2020

08/2020
03/2020

08/2020
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2020

09/2020
03/2020

09/2020
450 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2020

10/2020
03/2020

10/2020
550 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2020

11/2020
03/2020

11/2020
575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2020

12/2020
03/2020

12/2020
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2020

01/2021
03/2020

01/2021
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2020

02/2021
03/2020

02/2021
725 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2020

03/2021
03/2020

03/2021
800 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2020

04/2021
03/2020

04/2021
825 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2020

05/2021
03/2020

05/2021
850 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2020

06/2021
03/2020

06/2021
875 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2020

07/2021
03/2020

07/2021
875 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2020

08/2021
03/2020

08/2021
875 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2020

09/2021
03/2020

09/2021
875 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2020

10/2021
03/2020

10/2021
875 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2020

11/2021
03/2020

11/2021
900 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2020

12/2021
03/2020

02/2022
900 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2020

03/2022
03/2020

04/2022
900 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2020

05/2022
03/2020

06/2022
950 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2020

07/2022
03/2020

08/2022
950 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2020

09/2022
03/2020

11/2022
950 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2020

12/2022
03/2020

02/2023
950 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2020

03/2023
03/2020

04/2023
950 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2020

05/2023
03/2020

06/2023
1,025 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2020

07/2023
03/2020

08/2023
1,025 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2020

09/2023
03/2020

11/2023
1,025 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2020

12/2023
03/2020

02/2024
1,025 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2020

03/2024
03/2020

04/2024
1,025 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2020

05/2024
03/2020

06/2024
1,025 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2020

07/2024
03/2020

09/2024
1,025 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2020

05/2020
04/2020

05/2020
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2020

06/2020
04/2020

06/2020
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2020

07/2020
04/2020

07/2020
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2020

08/2020
04/2020

08/2020
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2020

09/2020
04/2020

09/2020
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2020

10/2020
04/2020

10/2020
450 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2020

11/2020
04/2020

11/2020
550 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2020

12/2020
04/2020

12/2020
575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2020

01/2021
04/2020

01/2021
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2020

02/2021
04/2020

02/2021
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2020

03/2021
04/2020

03/2021
725 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2020

04/2021
04/2020

04/2021
800 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2020

05/2021
04/2020

05/2021
825 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2020

06/2021
04/2020

06/2021
850 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2020

07/2021
04/2020

07/2021
875 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2020

08/2021
04/2020

08/2021
875 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2020

09/2021
04/2020

09/2021
875 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2020

10/2021
04/2020

10/2021
875 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2020

11/2021
04/2020

11/2021
875 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2020

12/2021
04/2020

02/2022
900 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2020

03/2022
04/2020

04/2022
900 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2020

05/2022
04/2020

06/2022
900 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2020

07/2022
04/2020

08/2022
950 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2020

09/2022
04/2020

11/2022
950 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2020

12/2022
04/2020

02/2023
950 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2020

03/2023
04/2020

04/2023
950 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2020

05/2023
04/2020

06/2023
950 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2020

07/2023
04/2020

08/2023
1,025 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2020

09/2023
04/2020

11/2023
1,025 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2020

12/2023
04/2020

02/2024
1,025 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2020

03/2024
04/2020

04/2024
1,025 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2020

05/2024
04/2020

06/2024
1,025 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2020

07/2024
04/2020

09/2024
1,025 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2020

06/2020
05/2020

06/2020
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2020

07/2020
05/2020

07/2020
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2020

08/2020
05/2020

08/2020
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2020

09/2020
05/2020

09/2020
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2020

10/2020
05/2020

10/2020
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2020

11/2020
05/2020

11/2020
450 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2020

12/2020
05/2020

12/2020
550 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2020

01/2021
05/2020

01/2021
575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2020

02/2021
05/2020

02/2021
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2020

03/2021
05/2020

03/2021
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2020

04/2021
05/2020

04/2021
725 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2020

05/2021
05/2020

05/2021
800 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2020

06/2021
05/2020

06/2021
825 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2020

07/2021
05/2020

07/2021
850 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2020

08/2021
05/2020

08/2021
875 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2020

09/2021
05/2020

09/2021
875 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2020

10/2021
05/2020

10/2021
875 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2020

11/2021
05/2020

11/2021
875 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2020

12/2021
05/2020

02/2022
875 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2020

03/2022
05/2020

04/2022
900 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2020

05/2022
05/2020

06/2022
900 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2020

07/2022
05/2020

08/2022
900 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2020

09/2022
05/2020

11/2022
950 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2020

12/2022
05/2020

02/2023
950 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2020

03/2023
05/2020

04/2023
950 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2020

05/2023
05/2020

06/2023
950 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2020

07/2023
05/2020

08/2023
950 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2020

09/2023
05/2020

11/2023
1,025 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2020

12/2023
05/2020

02/2024
1,025 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2020

03/2024
05/2020

04/2024
1,025 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2020

05/2024
05/2020

06/2024
1,025 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2020

07/2024
05/2020

09/2024
1,025 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2020

07/2020
06/2020

07/2020
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2020

08/2020
06/2020

08/2020
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2020

09/2020
06/2020

09/2020
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2020

10/2020
06/2020

10/2020
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2020

11/2020
06/2020

11/2020
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2020

12/2020
06/2020

12/2020
450 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2020

01/2021
06/2020

01/2021
550 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2020

02/2021
06/2020

02/2021
575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2020

03/2021
06/2020

03/2021
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2020

04/2021
06/2020

04/2021
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2020

05/2021
06/2020

05/2021
725 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2020

06/2021
06/2020

06/2021
725 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2020

07/2021
06/2020

07/2021
825 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2020

08/2021
06/2020

08/2021
850 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2020

09/2021
06/2020

09/2021
875 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2020

10/2021
06/2020

10/2021
875 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2020

11/2021
06/2020

11/2021
875 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2020

12/2021
06/2020

02/2022
875 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2020

03/2022
06/2020

04/2022
875 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2020

05/2022
06/2020

06/2022
900 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2020

07/2022
06/2020

08/2022
900 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2020

09/2022
06/2020

11/2022
900 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2020

12/2022
06/2020

02/2023
950 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2020

03/2023
06/2020

04/2023
950 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2020

05/2023
06/2020

06/2023
950 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2020

07/2023
06/2020

08/2023
950 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2020

09/2023
06/2020

11/2023
950 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2020

12/2023
06/2020

02/2024
1,025 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2020

03/2024
06/2020

04/2024
1,025 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2020

05/2024
06/2020

06/2024
1,025 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2020

07/2024
06/2020

09/2024
1,025 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2020

08/2020
07/2020

08/2020
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2020

09/2020
07/2020

09/2020
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2020

10/2020
07/2020

10/2020
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2020

11/2020
07/2020

11/2020
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2020

12/2020
07/2020

12/2020
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2020

01/2021
07/2020

01/2021
450 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2020

02/2021
07/2020

02/2021
550 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2020

03/2021
07/2020

03/2021
575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2020

04/2021
07/2020

04/2021
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2020

05/2021
07/2020

05/2021
575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2020

06/2021
07/2020

06/2021
725 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2020

07/2021
07/2020

07/2021
725 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2020

08/2021
07/2020

08/2021
825 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2020

09/2021
07/2020

09/2021
850 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2020

10/2021
07/2020

10/2021
875 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2020

11/2021
07/2020

11/2021
875 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2020

12/2021
07/2020

02/2022
875 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2020

03/2022
07/2020

04/2022
875 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2020

05/2022
07/2020

06/2022
875 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2020

07/2022
07/2020

08/2022
850 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2020

09/2022
07/2020

11/2022
900 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2020

12/2022
07/2020

02/2023
900 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2020

03/2023
07/2020

04/2023
900 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2020

05/2023
07/2020

06/2023
900 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2020

07/2023
07/2020

08/2023
900 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2020

09/2023
07/2020

11/2023
900 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2020

12/2023
07/2020

02/2024
900 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2020

03/2024
07/2020

04/2024
925 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2020

05/2024
07/2020

06/2024
925 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2020

07/2024
07/2020

09/2024
925 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2020

09/2020
08/2020

09/2020
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2020

10/2020
08/2020

10/2020
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2020

11/2020
08/2020

11/2020
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2020

12/2020
08/2020

12/2020
350 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2020

01/2021
08/2020

01/2021
370 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2020

02/2021
08/2020

02/2021
450 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2020

03/2021
08/2020

03/2021
475 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2020

04/2021
08/2020

04/2021
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2020

05/2021
08/2020

05/2021
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2020

06/2021
08/2020

06/2021
575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2020

07/2021
08/2020

07/2021
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2020

08/2021
08/2020

08/2021
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2020

09/2021
08/2020

09/2021
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2020

10/2021
08/2020

10/2021
685 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2020

11/2021
08/2020

11/2021
680 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2020

12/2021
08/2020

02/2022
695 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2020

03/2022
08/2020

04/2022
750 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2020

05/2022
08/2020

06/2022
800 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2020

07/2022
08/2020

08/2022
825 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2020

09/2022
08/2020

11/2022
850 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2020

12/2022
08/2020

02/2023
850 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2020

03/2023
08/2020

04/2023
850 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2020

05/2023
08/2020

06/2023
850 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2020

07/2023
08/2020

08/2023
850 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2020

09/2023
08/2020

11/2023
850 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2020

12/2023
08/2020

02/2024
850 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2020

03/2024
08/2020

04/2024
850 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2020

05/2024
08/2020

06/2024
850 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2020

07/2024
08/2020

09/2024
850 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2020

10/2020
09/2020

10/2020
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2020

11/2020
09/2020

11/2020
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2020

12/2020
09/2020

12/2020
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2020

01/2021
09/2020

01/2021
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2020

02/2021
09/2020

02/2021
360 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2020

03/2021
09/2020

03/2021
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2020

04/2021
09/2020

04/2021
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2020

05/2021
09/2020

05/2021
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2020

06/2021
09/2020

06/2021
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2020

07/2021
09/2020

07/2021
575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2020

08/2021
09/2020

08/2021
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2020

09/2021
09/2020

09/2021
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2020

10/2021
09/2020

10/2021
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2020

11/2021
09/2020

11/2021
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2020

12/2021
09/2020

02/2022
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2020

03/2022
09/2020

04/2022
695 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2020

05/2022
09/2020

06/2022
750 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2020

07/2022
09/2020

08/2022
750 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2020

09/2022
09/2020

11/2022
750 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2020

12/2022
09/2020

02/2023
850 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2020

03/2023
09/2020

04/2023
850 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2020

05/2023
09/2020

06/2023
850 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2020

07/2023
09/2020

08/2023
850 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2020

09/2023
09/2020

11/2023
850 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2020

12/2023
09/2020

02/2024
850 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2020

03/2024
09/2020

04/2024
850 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2020

05/2024
09/2020

06/2024
850 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2020

07/2024
09/2020

09/2024
850 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2020

11/2020
10/2020

11/2020
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2020

12/2020
10/2020

12/2020
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2020

01/2021
10/2020

01/2021
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2020

02/2021
10/2020

02/2021
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2020

03/2021
10/2020

03/2021
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2020

04/2021
10/2020

04/2021
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2020

05/2021
10/2020

05/2021
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2020

06/2021
10/2020

06/2021
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2020

07/2021
10/2020

07/2021
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2020

08/2021
10/2020

08/2021
575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2020

09/2021
10/2020

09/2021
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2020

10/2021
10/2020

10/2021
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2020

11/2021
10/2020

11/2021
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2020

12/2021
10/2020

02/2022
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2020

03/2022
10/2020

04/2022
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2020

05/2022
10/2020

06/2022
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2020

07/2022
10/2020

08/2022
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2020

09/2022
10/2020

11/2022
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2020

12/2022
10/2020

02/2023
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2020

03/2023
10/2020

04/2023
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2020

05/2023
10/2020

06/2023
700 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2020

07/2023
10/2020

08/2023
700 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2020

09/2023
10/2020

11/2023
700 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2020

12/2023
10/2020

02/2024
700 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2020

03/2024
10/2020

04/2024
825 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2020

05/2024
10/2020

06/2024
825 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2020

07/2024
10/2020

09/2024
825 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2020

12/2020
11/2020

12/2020
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2020

01/2021
11/2020

01/2021
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2020

02/2021
11/2020

02/2021
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2020

03/2021
11/2020

03/2021
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2020

04/2021
11/2020

04/2021
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2020

05/2021
11/2020

05/2021
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2020

06/2021
11/2020

06/2021
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2020

07/2021
11/2020

07/2021
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2020

08/2021
11/2020

08/2021
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2020

09/2021
11/2020

09/2021
575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2020

10/2021
11/2020

10/2021
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2020

11/2021
11/2020

11/2021
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2020

12/2021
11/2020

02/2022
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2020

03/2022
11/2020

04/2022
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2020

05/2022
11/2020

06/2022
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2020

07/2022
11/2020

08/2022
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2020

09/2022
11/2020

11/2022
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2020

12/2022
11/2020

02/2023
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2020

03/2023
11/2020

04/2023
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2020

05/2023
11/2020

06/2023
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2020

07/2023
11/2020

08/2023
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2020

09/2023
11/2020

11/2023
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2020

12/2023
11/2020

02/2024
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2020

03/2024
11/2020

04/2024
700 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2020

05/2024
11/2020

06/2024
700 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2020

07/2024
11/2020

09/2024
700 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2020

01/2021
12/2020

01/2021
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2020

02/2021
12/2020

02/2021
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2020

03/2021
12/2020

03/2021
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2020

04/2021
12/2020

04/2021
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2020

05/2021
12/2020

05/2021
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2020

06/2021
12/2020

06/2021
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2020

07/2021
12/2020

07/2021
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2020

08/2021
12/2020

08/2021
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2020

09/2021
12/2020

09/2021
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2020

10/2021
12/2020

10/2021
540 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2020

11/2021
12/2020

11/2021
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2020

12/2021
12/2020

02/2022
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2020

03/2022
12/2020

04/2022
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2020

05/2022
12/2020

06/2022
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2020

07/2022
12/2020

08/2022
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2020

09/2022
12/2020

11/2022
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2020

12/2022
12/2020

02/2023
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2020

03/2023
12/2020

04/2023
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2020

05/2023
12/2020

06/2023
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2020

07/2023
12/2020

08/2023
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2020

09/2023
12/2020

11/2023
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2020

12/2023
12/2020

02/2024
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2020

03/2024
12/2020

04/2024
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2020

05/2024
12/2020

06/2024
700 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2020

07/2024
12/2020

09/2024
700 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2021

02/2021
01/2021

02/2021
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2021

03/2021
01/2021

03/2021
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2021

04/2021
01/2021

04/2021
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2021

05/2021
01/2021

05/2021
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2021

06/2021
01/2021

06/2021
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2021

07/2021
01/2021

07/2021
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2021

08/2021
01/2021

08/2021
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2021

09/2021
01/2021

09/2021
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2021

10/2021
01/2021

10/2021
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2021

11/2021
01/2021

11/2021
540 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2021

12/2021
01/2021

02/2022
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2021

03/2022
01/2021

04/2022
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2021

05/2022
01/2021

06/2022
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2021

07/2022
01/2021

08/2022
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2021

09/2022
01/2021

11/2022
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2021

12/2022
01/2021

02/2023
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2021

03/2023
01/2021

04/2023
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2021

05/2023
01/2021

06/2023
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2021

07/2023
01/2021

08/2023
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2021

09/2023
01/2021

11/2023
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2021

12/2023
01/2021

02/2024
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2021

03/2024
01/2021

04/2024
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2021

05/2024
01/2021

06/2024
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2021

07/2024
01/2021

09/2024
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2021

03/2021
02/2021

03/2021
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2021

04/2021
02/2021

04/2021
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2021

05/2021
02/2021

05/2021
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2021

06/2021
02/2021

06/2021
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2021

07/2021
02/2021

07/2021
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2021

08/2021
02/2021

08/2021
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2021

09/2021
02/2021

09/2021
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2021

10/2021
02/2021

10/2021
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2021

11/2021
02/2021

11/2021
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2021

12/2021
02/2021

02/2022
540 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2021

03/2022
02/2021

04/2022
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2021

05/2022
02/2021

06/2022
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2021

07/2022
02/2021

08/2022
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2021

09/2022
02/2021

11/2022
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2021

12/2022
02/2021

02/2023
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2021

03/2023
02/2021

04/2023
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2021

05/2023
02/2021

06/2023
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2021

07/2023
02/2021

08/2023
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2021

09/2023
02/2021

11/2023
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2021

12/2023
02/2021

02/2024
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2021

03/2024
02/2021

04/2024
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2021

05/2024
02/2021

06/2024
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2021

07/2024
02/2021

09/2024
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2021

04/2021
03/2021

04/2021
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2021

05/2021
03/2021

05/2021
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2021

06/2021
03/2021

06/2021
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2021

07/2021
03/2021

07/2021
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2021

08/2021
03/2021

08/2021
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2021

09/2021
03/2021

09/2021
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2021

10/2021
03/2021

10/2021
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2021

11/2021
03/2021

11/2021
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2021

12/2021
03/2021

02/2022
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2021

03/2022
03/2021

04/2022
540 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2021

05/2022
03/2021

06/2022
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2021

07/2022
03/2021

08/2022
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2021

09/2022
03/2021

11/2022
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2021

12/2022
03/2021

02/2023
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2021

03/2023
03/2021

04/2023
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2021

05/2023
03/2021

06/2023
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2021

07/2023
03/2021

08/2023
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2021

09/2023
03/2021

11/2023
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2021

12/2023
03/2021

02/2024
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2021

03/2024
03/2021

04/2024
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2021

05/2024
03/2021

06/2024
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2021

07/2024
03/2021

09/2024
675 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2021

05/2021
04/2021

05/2021
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2021

06/2021
04/2021

06/2021
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2021

07/2021
04/2021

07/2021
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2021

08/2021
04/2021

08/2021
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2021

09/2021
04/2021

09/2021
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2021

10/2021
04/2021

10/2021
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2021

11/2021
04/2021

11/2021
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2021

12/2021
04/2021

02/2022
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2021

03/2022
04/2021

04/2022
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2021

05/2022
04/2021

06/2022
540 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2021

07/2022
04/2021

08/2022
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2021

09/2022
04/2021

11/2022
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2021

12/2022
04/2021

02/2023
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2021

03/2023
04/2021

04/2023
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2021

05/2023
04/2021

06/2023
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2021

07/2023
04/2021

08/2023
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2021

09/2023
04/2021

11/2023
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2021

12/2023
04/2021

02/2024
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2021

03/2024
04/2021

04/2024
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2021

05/2024
04/2021

06/2024
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2021

07/2024
04/2021

09/2024
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2021

06/2021
05/2021

06/2021
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2021

07/2021
05/2021

07/2021
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2021

08/2021
05/2021

08/2021
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2021

09/2021
05/2021

09/2021
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2021

10/2021
05/2021

10/2021
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2021

11/2021
05/2021

11/2021
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2021

12/2021
05/2021

02/2022
440 USD
Clearing Globex Floor ClearPort Product Name Exchange Product Group Subgroup Category Subcategory Cleared As Volume Open Interest
ED GE CE / PE ED Eurodollar Options CME Interest Rate Stirs - - Options 927,017 45,558,181
ED GE - ED Eurodollar Futures CME Interest Rate Stirs - - Futures 1,886,825 12,389,655
E0 GE0 E0 E0 Eurodollar 1yr MC Options CME Interest Rate Stirs - - Options 160,331 7,990,087
25 ZF - 25 5-Year T-Note Futures CBOT Interest Rate US Treasury - - Futures 826,506 4,182,680
E2 GE2 E2 E2 Eurodollar 2yr MC Options CME Interest Rate Stirs - - Options 62,240 3,649,209
21 ZN - 21 10-Year T-Note Futures CBOT Interest Rate US Treasury - - Futures 1,722,217 3,615,297
26 ZT - 26 2-Year T-Note Futures CBOT Interest Rate US Treasury - - Futures 476,252 3,542,291
21 OZN TC / TP 21 10-Year T-Note Options CBOT Interest Rate US Treasury - - Options 409,007 2,919,288
ES ES - ES E-mini S&P 500 Futures CME Equities US Index - - Futures 1,356,790 2,901,006
ES ES - ES E-mini S&P 500 Options CME Equities US Index - - Options 95,591 2,552,650
Trade Date: 05 Dec 2019 | PRELIMINARY