Asset Class Navigation

Copper Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2021

12/2021
02/2021

02/2022
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2021

03/2022
02/2021

04/2022
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2021

05/2022
02/2021

06/2022
540 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2021

07/2022
02/2021

08/2022
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2021

09/2022
02/2021

11/2022
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2021

12/2022
02/2021

02/2023
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2021

03/2023
02/2021

04/2023
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2021

05/2023
02/2021

06/2023
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2021

07/2023
02/2021

08/2023
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2021

09/2023
02/2021

11/2023
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2021

12/2023
02/2021

02/2024
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2021

03/2024
02/2021

04/2024
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2021

05/2024
02/2021

07/2024
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2021

04/2021
03/2021

04/2021
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2021

05/2021
03/2021

05/2021
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2021

06/2021
03/2021

06/2021
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2021

07/2021
03/2021

07/2021
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2021

08/2021
03/2021

08/2021
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2021

09/2021
03/2021

11/2021
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2021

12/2021
03/2021

02/2022
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2021

03/2022
03/2021

04/2022
475 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2021

05/2022
03/2021

06/2022
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2021

07/2022
03/2021

08/2022
540 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2021

09/2022
03/2021

11/2022
575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2021

12/2022
03/2021

02/2023
575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2021

03/2023
03/2021

04/2023
575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2021

05/2023
03/2021

06/2023
575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2021

07/2023
03/2021

08/2023
575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2021

09/2023
03/2021

11/2023
575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2021

12/2023
03/2021

02/2024
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2021

03/2024
03/2021

04/2024
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2021

05/2024
03/2021

07/2024
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2021

05/2021
04/2021

05/2021
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2021

06/2021
04/2021

06/2021
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2021

07/2021
04/2021

07/2021
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2021

08/2021
04/2021

08/2021
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2021

09/2021
04/2021

11/2021
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2021

12/2021
04/2021

02/2022
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2021

03/2022
04/2021

04/2022
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2021

05/2022
04/2021

06/2022
475 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2021

07/2022
04/2021

08/2022
475 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2021

09/2022
04/2021

11/2022
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2021

12/2022
04/2021

02/2023
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2021

03/2023
04/2021

04/2023
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2021

05/2023
04/2021

06/2023
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2021

07/2023
04/2021

08/2023
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2021

09/2023
04/2021

11/2023
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2021

12/2023
04/2021

02/2024
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2021

03/2024
04/2021

04/2024
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2021

05/2024
04/2021

07/2024
575 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2021

06/2021
05/2021

06/2021
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2021

07/2021
05/2021

07/2021
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2021

08/2021
05/2021

08/2021
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2021

09/2021
05/2021

11/2021
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2021

12/2021
05/2021

02/2022
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2021

03/2022
05/2021

04/2022
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2021

05/2022
05/2021

06/2022
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2021

07/2022
05/2021

08/2022
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2021

09/2022
05/2021

11/2022
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2021

12/2022
05/2021

02/2023
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2021

03/2023
05/2021

04/2023
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2021

05/2023
05/2021

06/2023
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2021

07/2023
05/2021

08/2023
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2021

09/2023
05/2021

11/2023
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2021

12/2023
05/2021

02/2024
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2021

03/2024
05/2021

04/2024
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2021

05/2024
05/2021

07/2024
525 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2021

07/2021
06/2021

07/2021
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2021

08/2021
06/2021

08/2021
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2021

09/2021
06/2021

11/2021
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2021

12/2021
06/2021

02/2022
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2021

03/2022
06/2021

04/2022
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2021

05/2022
06/2021

06/2022
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2021

07/2022
06/2021

08/2022
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2021

09/2022
06/2021

11/2022
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2021

12/2022
06/2021

02/2023
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2021

03/2023
06/2021

04/2023
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2021

05/2023
06/2021

06/2023
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2021

07/2023
06/2021

08/2023
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2021

09/2023
06/2021

11/2023
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2021

12/2023
06/2021

02/2024
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2021

03/2024
06/2021

04/2024
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2021

05/2024
06/2021

07/2024
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2021

08/2021
07/2021

08/2021
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2021

09/2021
07/2021

11/2021
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2021

12/2021
07/2021

02/2022
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2021

03/2022
07/2021

04/2022
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2021

05/2022
07/2021

06/2022
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2021

07/2022
07/2021

08/2022
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2021

09/2022
07/2021

11/2022
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2021

12/2022
07/2021

02/2023
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2021

03/2023
07/2021

04/2023
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2021

05/2023
07/2021

06/2023
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2021

07/2023
07/2021

08/2023
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2021

09/2023
07/2021

11/2023
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2021

12/2023
07/2021

02/2024
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2021

03/2024
07/2021

04/2024
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2021

05/2024
07/2021

07/2024
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2021

09/2021
08/2021

11/2021
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2021

12/2021
08/2021

02/2022
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2021

03/2022
08/2021

04/2022
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2021

05/2022
08/2021

06/2022
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2021

07/2022
08/2021

08/2022
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2021

09/2022
08/2021

11/2022
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2021

12/2022
08/2021

02/2023
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2021

03/2023
08/2021

04/2023
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2021

05/2023
08/2021

06/2023
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2021

07/2023
08/2021

08/2023
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2021

09/2023
08/2021

11/2023
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2021

12/2023
08/2021

02/2024
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2021

03/2024
08/2021

04/2024
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2021

05/2024
08/2021

07/2024
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2021

12/2021
11/2021

02/2022
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2021

03/2022
11/2021

04/2022
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2021

05/2022
11/2021

06/2022
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2021

07/2022
11/2021

08/2022
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2021

09/2022
11/2021

11/2022
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2021

12/2022
11/2021

02/2023
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2021

03/2023
11/2021

04/2023
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2021

05/2023
11/2021

06/2023
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2021

07/2023
11/2021

08/2023
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2021

09/2023
11/2021

11/2023
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2021

12/2023
11/2021

02/2024
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2021

03/2024
11/2021

04/2024
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2021

05/2024
11/2021

07/2024
475 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2021

03/2022
02/2022

04/2022
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2021

05/2022
02/2022

06/2022
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2021

07/2022
02/2022

08/2022
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2021

09/2022
02/2022

11/2022
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2021

12/2022
02/2022

02/2023
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2021

03/2023
02/2022

04/2023
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2021

05/2023
02/2022

06/2023
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2021

07/2023
02/2022

08/2023
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2021

09/2023
02/2022

11/2023
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2021

12/2023
02/2022

02/2024
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2021

03/2024
02/2022

04/2024
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2021

05/2024
02/2022

07/2024
450 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2022

05/2022
04/2022

06/2022
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2022

07/2022
04/2022

08/2022
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2022

09/2022
04/2022

11/2022
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2022

12/2022
04/2022

02/2023
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2022

03/2023
04/2022

04/2023
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2022

05/2023
04/2022

06/2023
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2022

07/2023
04/2022

08/2023
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2022

09/2023
04/2022

11/2023
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2022

12/2023
04/2022

02/2024
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2022

03/2024
04/2022

04/2024
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2022

05/2024
04/2022

07/2024
450 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2022

07/2022
06/2022

08/2022
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2022

09/2022
06/2022

11/2022
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2022

12/2022
06/2022

02/2023
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2022

03/2023
06/2022

04/2023
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2022

05/2023
06/2022

06/2023
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2022

07/2023
06/2022

08/2023
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2022

09/2023
06/2022

11/2023
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2022

12/2023
06/2022

02/2024
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2022

03/2024
06/2022

04/2024
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2022

05/2024
06/2022

07/2024
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2022

09/2022
08/2022

11/2022
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2022

12/2022
08/2022

02/2023
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2022

03/2023
08/2022

04/2023
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2022

05/2023
08/2022

06/2023
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2022

07/2023
08/2022

08/2023
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2022

09/2023
08/2022

11/2023
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2022

12/2023
08/2022

02/2024
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2022

03/2024
08/2022

04/2024
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2022

05/2024
08/2022

07/2024
425 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

12/2022
11/2022

02/2023
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

03/2023
11/2022

04/2023
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

05/2023
11/2022

06/2023
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

07/2023
11/2022

08/2023
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

09/2023
11/2022

11/2023
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

12/2023
11/2022

02/2024
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

03/2024
11/2022

04/2024
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

05/2024
11/2022

07/2024
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

03/2023
02/2023

04/2023
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

05/2023
02/2023

06/2023
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

07/2023
02/2023

08/2023
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

09/2023
02/2023

11/2023
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

12/2023
02/2023

02/2024
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

03/2024
02/2023

04/2024
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

05/2024
02/2023

07/2024
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2023

05/2023
04/2023

06/2023
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2023

07/2023
04/2023

08/2023
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2023

09/2023
04/2023

11/2023
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2023

12/2023
04/2023

02/2024
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2023

03/2024
04/2023

04/2024
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2023

05/2024
04/2023

07/2024
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2023

07/2023
06/2023

08/2023
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2023

09/2023
06/2023

11/2023
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2023

12/2023
06/2023

02/2024
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2023

03/2024
06/2023

04/2024
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2023

05/2024
06/2023

07/2024
340 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2023

09/2023
08/2023

11/2023
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2023

12/2023
08/2023

02/2024
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2023

03/2024
08/2023

04/2024
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2023

05/2024
08/2023

07/2024
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2023

12/2023
11/2023

02/2024
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2023

03/2024
11/2023

04/2024
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2023

05/2024
11/2023

07/2024
290 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2023

03/2024
02/2024

04/2024
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2023

05/2024
02/2024

07/2024
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2024

05/2024
04/2024

07/2024
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
B

A
05/2024

05/2024
07/2024

07/2024
900 USD