Asset Class Navigation

Aluminum Japan Premium (Platts) Margins

Start Period End Period
CMX METALS ALUMINUM JAPAN PREMIUM (PLATTS) FUT MJP 07/2018 07/2018 750 USD 0.1
CMX METALS ALUMINUM JAPAN PREMIUM (PLATTS) FUT MJP 08/2018 03/2019 750 USD 0.04
CMX METALS ALUMINUM JAPAN PREMIUM (PLATTS) FUT MJP 04/2019 12/2020 750 USD 0.03