Asset Class Navigation

2-Year T-Note Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CBT INTEREST RATES 2-YEAR T-NOTE 26 1

2

1
A

B

A
09/2018

12/2018

03/2019
09/2018

12/2018

03/2019
230 USD
CBT INTEREST RATES 2-YEAR T-NOTE 26 1

1
B

A
09/2018

09/2018
03/2019

03/2019
190 USD