Asset Class Navigation

10-Year T-Note Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CBT INTEREST RATES 10-YEAR T-NOTE 21 1

2

1
A

B

A
06/2020

09/2020

12/2020
06/2020

09/2020

12/2020
450 USD
CBT INTEREST RATES 10-YEAR T-NOTE 21 1

1
B

A
03/2020

03/2020
09/2020

09/2020
460 USD
CBT INTEREST RATES 10-YEAR T-NOTE 21 1

1
A

B
03/2020

12/2020
09/2020

12/2020
510 USD
CBT INTEREST RATES 10-YEAR T-NOTE 21 1

1
B

A
12/2020

12/2020
12/2020

12/2020
510 USD