Asset Class Navigation

10-Year T-Note Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CBT INTEREST RATES 10-YEAR T-NOTE 21 1

2

1
A

B

A
12/2020

03/2021

06/2021
12/2020

03/2021

06/2021
400 USD
CBT INTEREST RATES 10-YEAR T-NOTE 21 1

1
B

A
12/2020

12/2020
03/2021

03/2021
300 USD
CBT INTEREST RATES 10-YEAR T-NOTE 21 1

1
A

B
12/2020

06/2021
03/2021

06/2021
450 USD
CBT INTEREST RATES 10-YEAR T-NOTE 21 1

1
B

A
06/2021

06/2021
06/2021

06/2021
450 USD