Asset Class Navigation

10-Year T-Note Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CBT INTEREST RATES 10-YEAR T-NOTE 21 1

2

1
A

B

A
09/2020

12/2020

03/2021
09/2020

12/2020

03/2021
400 USD
CBT INTEREST RATES 10-YEAR T-NOTE 21 1

1
B

A
09/2020

09/2020
12/2020

12/2020
300 USD
CBT INTEREST RATES 10-YEAR T-NOTE 21 1

1
A

B
09/2020

03/2021
12/2020

03/2021
450 USD
CBT INTEREST RATES 10-YEAR T-NOTE 21 1

1
B

A
03/2021

03/2021
03/2021

03/2021
450 USD