Asset Class Navigation

Swiss Franc Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

2

1
A

B

A
03/2022

06/2022

09/2022
03/2022

06/2022

09/2022
4 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

2

1
A

B

A
06/2022

09/2022

12/2022
06/2022

09/2022

12/2022
4 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

1
A

B
06/2022

09/2022
06/2022

09/2022
6 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

2

1
A

B

A
09/2022

12/2022

03/2023
09/2022

12/2022

03/2023
4 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

1
A

B
09/2022

12/2022
09/2022

12/2022
6 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

2

1
A

B

A
12/2022

03/2023

06/2023
12/2022

03/2023

06/2023
4 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

1
A

B
12/2022

03/2023
12/2022

03/2023
6 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

2

1
A

B

A
03/2023

06/2023

09/2023
03/2023

06/2023

09/2023
4 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

1
A

B
03/2023

06/2023
03/2023

06/2023
6 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

2

1
A

B

A
06/2023

09/2023

12/2023
06/2023

09/2023

12/2023
4 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

1
A

B
06/2023

09/2023
06/2023

09/2023
6 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

2

1
A

B

A
09/2023

12/2023

03/2024
09/2023

12/2023

03/2024
4 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

1
A

B
09/2023

12/2023
09/2023

12/2023
6 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

2

1
A

B

A
12/2023

03/2024

06/2024
12/2023

03/2024

06/2024
4 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

1
A

B
12/2023

03/2024
12/2023

03/2024
6 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

2

1
A

B

A
03/2024

06/2024

09/2024
03/2024

06/2024

09/2024
4 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

1
A

B
03/2024

06/2024
03/2024

06/2024
6 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

2

1
A

B

A
06/2024

09/2024

12/2024
06/2024

09/2024

12/2024
4 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

1
A

B
06/2024

09/2024
06/2024

09/2024
6 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

2

1
A

B

A
09/2024

12/2024

03/2025
09/2024

12/2024

03/2025
4 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

1
A

B
09/2024

12/2024
09/2024

12/2024
6 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

2

1
A

B

A
12/2024

03/2025

06/2025
12/2024

03/2025

06/2025
4 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

1
A

B
12/2024

03/2025
12/2024

03/2025
6 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

2

1
A

B

A
03/2025

06/2025

09/2025
03/2025

06/2025

09/2025
4 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

1
A

B
03/2025

06/2025
03/2025

06/2025
6 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

1
A

B
06/2025

09/2025
06/2025

09/2025
6 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

1
B

A
09/2020

09/2020
06/2021

06/2021
10 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

1
A

B
09/2020

09/2021
06/2021

09/2022
32 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

1
A

B
09/2020

12/2022
06/2021

09/2025
49 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

1
B

A
09/2021

09/2021
09/2022

09/2022
10 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

1
A

B
09/2021

12/2022
09/2022

09/2025
27 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

1
B

A
12/2022

12/2022
09/2025

09/2025
18 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
10/2020

11/2020

12/2020
10/2020

11/2020

12/2020
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
10/2020

11/2020
10/2020

11/2020
6 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
11/2020

12/2020

01/2021
11/2020

12/2020

01/2021
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
11/2020

12/2020
11/2020

12/2020
6 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
12/2020

01/2021
12/2020

01/2021
6 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
12/2020

01/2021

03/2021
12/2020

01/2021

03/2021
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
01/2021

03/2021
01/2021

03/2021
6 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
01/2021

03/2021

06/2021
01/2021

03/2021

06/2021
32 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
03/2021

06/2021
03/2021

06/2021
33 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
03/2021

06/2021

09/2021
03/2021

06/2021

09/2021
32 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
06/2021

09/2021
06/2021

09/2021
6 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
06/2021

09/2021

12/2021
06/2021

09/2021

12/2021
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
09/2021

12/2021
09/2021

12/2021
6 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
09/2021

12/2021

03/2022
09/2021

12/2021

03/2022
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
12/2021

03/2022
12/2021

03/2022
6 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
12/2021

03/2022

06/2022
12/2021

03/2022

06/2022
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
03/2022

06/2022
03/2022

06/2022
6 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
03/2022

06/2022

09/2022
03/2022

06/2022

09/2022
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
06/2022

09/2022

12/2022
06/2022

09/2022

12/2022
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
06/2022

09/2022
06/2022

09/2022
6 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
09/2022

12/2022

03/2023
09/2022

12/2022

03/2023
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
09/2022

12/2022
09/2022

12/2022
6 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
12/2022

03/2023

06/2023
12/2022

03/2023

06/2023
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
12/2022

03/2023
12/2022

03/2023
6 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
03/2023

06/2023

09/2023
03/2023

06/2023

09/2023
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
03/2023

06/2023
03/2023

06/2023
6 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
06/2023

09/2023

12/2023
06/2023

09/2023

12/2023
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
06/2023

09/2023
06/2023

09/2023
6 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
09/2023

12/2023

03/2024
09/2023

12/2023

03/2024
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
09/2023

12/2023
09/2023

12/2023
6 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
12/2023

03/2024

06/2024
12/2023

03/2024

06/2024
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
12/2023

03/2024
12/2023

03/2024
6 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
03/2024

06/2024

09/2024
03/2024

06/2024

09/2024
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
03/2024

06/2024
03/2024

06/2024
6 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
06/2024

09/2024

12/2024
06/2024

09/2024

12/2024
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
06/2024

09/2024
06/2024

09/2024
6 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
09/2024

12/2024

03/2025
09/2024

12/2024

03/2025
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
09/2024

12/2024
09/2024

12/2024
6 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
12/2024

03/2025

06/2025
12/2024

03/2025

06/2025
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
12/2024

03/2025
12/2024

03/2025
6 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
03/2025

06/2025

09/2025
03/2025

06/2025

09/2025
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
03/2025

06/2025
03/2025

06/2025
6 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
06/2025

09/2025
06/2025

09/2025
6 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
B

A
09/2020

09/2020
06/2021

06/2021
12 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
09/2020

09/2021
06/2021

09/2022
48 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
09/2020

12/2022
06/2021

09/2025
70 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
B

A
09/2021

09/2021
09/2022

09/2022
15 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
09/2021

12/2022
09/2022

09/2025
29 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
B

A
12/2022

12/2022
09/2025

09/2025
20 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
10/2020

11/2020

12/2020
10/2020

11/2020

12/2020
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
10/2020

11/2020
10/2020

11/2020
8 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
11/2020

12/2020

01/2021
11/2020

12/2020

01/2021
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
11/2020

12/2020
11/2020

12/2020
8 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
12/2020

01/2021
12/2020

01/2021
8 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
12/2020

01/2021

03/2021
12/2020

01/2021

03/2021
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
01/2021

03/2021
01/2021

03/2021
8 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
01/2021

03/2021

06/2021
01/2021

03/2021

06/2021
30 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
03/2021

06/2021
03/2021

06/2021
32 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
03/2021

06/2021

09/2021
03/2021

06/2021

09/2021
30 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
06/2021

09/2021
06/2021

09/2021
8 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
06/2021

09/2021

12/2021
06/2021

09/2021

12/2021
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
09/2021

12/2021
09/2021

12/2021
8 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
09/2021

12/2021

03/2022
09/2021

12/2021

03/2022
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
12/2021

03/2022
12/2021

03/2022
8 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
12/2021

03/2022

06/2022
12/2021

03/2022

06/2022
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
03/2022

06/2022
03/2022

06/2022
8 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
03/2022

06/2022

09/2022
03/2022

06/2022

09/2022
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
06/2022

09/2022

12/2022
06/2022

09/2022

12/2022
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
06/2022

09/2022
06/2022

09/2022
8 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
09/2022

12/2022

03/2023
09/2022

12/2022

03/2023
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
09/2022

12/2022
09/2022

12/2022
8 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
12/2022

03/2023

06/2023
12/2022

03/2023

06/2023
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
12/2022

03/2023
12/2022

03/2023
8 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
03/2023

06/2023

09/2023
03/2023

06/2023

09/2023
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
03/2023

06/2023
03/2023

06/2023
8 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
06/2023

09/2023

12/2023
06/2023

09/2023

12/2023
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
06/2023

09/2023
06/2023

09/2023
8 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
09/2023

12/2023

03/2024
09/2023

12/2023

03/2024
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
09/2023

12/2023
09/2023

12/2023
8 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
12/2023

03/2024

06/2024
12/2023

03/2024

06/2024
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
12/2023

03/2024
12/2023

03/2024
8 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
03/2024

06/2024

09/2024
03/2024

06/2024

09/2024
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
03/2024

06/2024
03/2024

06/2024
8 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
06/2024

09/2024

12/2024
06/2024

09/2024

12/2024
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
06/2024

09/2024
06/2024

09/2024
8 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
09/2024

12/2024

03/2025
09/2024

12/2024

03/2025
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
09/2024

12/2024
09/2024

12/2024
8 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
12/2024

03/2025

06/2025
12/2024

03/2025

06/2025
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
12/2024

03/2025
12/2024

03/2025
8 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
03/2025

06/2025

09/2025
03/2025

06/2025

09/2025
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
03/2025

06/2025
03/2025

06/2025
8 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
06/2025

09/2025
06/2025

09/2025
8 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
B

A
09/2020

09/2020
06/2021

06/2021
16 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
09/2020

09/2021
06/2021

09/2022
47 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
09/2020

12/2022
06/2021

09/2025
78 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
B

A
09/2021

09/2021
09/2022

09/2022
18 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
09/2021

12/2022
09/2022

09/2025
35 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
B

A
12/2022

12/2022
09/2025

09/2025
25 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
10/2020

11/2020

12/2020
10/2020

11/2020

12/2020
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
10/2020

11/2020
10/2020

11/2020
6 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
11/2020

12/2020

01/2021
11/2020

12/2020

01/2021
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
11/2020

12/2020
11/2020

12/2020
6 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
12/2020

01/2021
12/2020

01/2021
6 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
12/2020

01/2021

03/2021
12/2020

01/2021

03/2021
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
01/2021

03/2021
01/2021

03/2021
6 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
01/2021

03/2021

06/2021
01/2021

03/2021

06/2021
16 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
03/2021

06/2021
03/2021

06/2021
19 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
03/2021

06/2021

09/2021
03/2021

06/2021

09/2021
16 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
06/2021

09/2021
06/2021

09/2021
6 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
06/2021

09/2021

12/2021
06/2021

09/2021

12/2021
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
09/2021

12/2021
09/2021

12/2021
6 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
09/2021

12/2021

03/2022
09/2021

12/2021

03/2022
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
12/2021

03/2022
12/2021

03/2022
6 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
12/2021

03/2022

06/2022
12/2021

03/2022

06/2022
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
03/2022

06/2022
03/2022

06/2022
6 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
03/2022

06/2022

09/2022
03/2022

06/2022

09/2022
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
06/2022

09/2022

12/2022
06/2022

09/2022

12/2022
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
06/2022

09/2022
06/2022

09/2022
6 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
09/2022

12/2022

03/2023
09/2022

12/2022

03/2023
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
09/2022

12/2022
09/2022

12/2022
6 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
12/2022

03/2023

06/2023
12/2022

03/2023

06/2023
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
12/2022

03/2023
12/2022

03/2023
6 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
03/2023

06/2023

09/2023
03/2023

06/2023

09/2023
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
03/2023

06/2023
03/2023

06/2023
6 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
06/2023

09/2023

12/2023
06/2023

09/2023

12/2023
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
06/2023

09/2023
06/2023

09/2023
6 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
09/2023

12/2023

03/2024
09/2023

12/2023

03/2024
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
09/2023

12/2023
09/2023

12/2023
6 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
12/2023

03/2024

06/2024
12/2023

03/2024

06/2024
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
12/2023

03/2024
12/2023

03/2024
6 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
03/2024

06/2024

09/2024
03/2024

06/2024

09/2024
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
03/2024

06/2024
03/2024

06/2024
6 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
06/2024

09/2024

12/2024
06/2024

09/2024

12/2024
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
06/2024

09/2024
06/2024

09/2024
6 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
09/2024

12/2024

03/2025
09/2024

12/2024

03/2025
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
09/2024

12/2024
09/2024

12/2024
6 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
12/2024

03/2025

06/2025
12/2024

03/2025

06/2025
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
12/2024

03/2025
12/2024

03/2025
6 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
03/2025

06/2025

09/2025
03/2025

06/2025

09/2025
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
03/2025

06/2025
03/2025

06/2025
6 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
06/2025

09/2025
06/2025

09/2025
6 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
B

A
09/2020

09/2020
06/2021

06/2021
6 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
09/2020

09/2021
06/2021

09/2022
28 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
09/2020

12/2022
06/2021

09/2025
44 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
B

A
09/2021

09/2021
09/2022

09/2022
13 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
09/2021

12/2022
09/2022

09/2025
25 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
B

A
12/2022

12/2022
09/2025

09/2025
20 USD
CME FX INRUSD FUTURES MIR 1

1
B

A
09/2020

09/2020
06/2022

06/2022
100 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
10/2020

11/2020

12/2020
10/2020

11/2020

12/2020
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
10/2020

11/2020
10/2020

11/2020
14 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
11/2020

12/2020

01/2021
11/2020

12/2020

01/2021
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
11/2020

12/2020
11/2020

12/2020
14 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
12/2020

01/2021
12/2020

01/2021
14 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
12/2020

01/2021

03/2021
12/2020

01/2021

03/2021
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
01/2021

03/2021
01/2021

03/2021
14 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
01/2021

03/2021

06/2021
01/2021

03/2021

06/2021
44 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
03/2021

06/2021
03/2021

06/2021
50 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
03/2021

06/2021

09/2021
03/2021

06/2021

09/2021
44 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
06/2021

09/2021
06/2021

09/2021
14 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
06/2021

09/2021

12/2021
06/2021

09/2021

12/2021
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
09/2021

12/2021
09/2021

12/2021
14 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
09/2021

12/2021

03/2022
09/2021

12/2021

03/2022
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
12/2021

03/2022
12/2021

03/2022
14 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
12/2021

03/2022

06/2022
12/2021

03/2022

06/2022
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
03/2022

06/2022
03/2022

06/2022
14 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
03/2022

06/2022

09/2022
03/2022

06/2022

09/2022
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
06/2022

09/2022

12/2022
06/2022

09/2022

12/2022
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
06/2022

09/2022
06/2022

09/2022
14 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
09/2022

12/2022

03/2023
09/2022

12/2022

03/2023
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
09/2022

12/2022
09/2022

12/2022
14 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
12/2022

03/2023

06/2023
12/2022

03/2023

06/2023
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
12/2022

03/2023
12/2022

03/2023
14 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
03/2023

06/2023

09/2023
03/2023

06/2023

09/2023
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
03/2023

06/2023
03/2023

06/2023
14 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
06/2023

09/2023

12/2023
06/2023

09/2023

12/2023
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
06/2023

09/2023
06/2023

09/2023
14 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
09/2023

12/2023

03/2024
09/2023

12/2023

03/2024
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
09/2023

12/2023
09/2023

12/2023
14 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
12/2023

03/2024

06/2024
12/2023

03/2024

06/2024
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
12/2023

03/2024
12/2023

03/2024
14 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
03/2024

06/2024

09/2024
03/2024

06/2024

09/2024
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
03/2024

06/2024
03/2024

06/2024
14 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
06/2024

09/2024

12/2024
06/2024

09/2024

12/2024
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
06/2024

09/2024
06/2024

09/2024
14 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
09/2024

12/2024

03/2025
09/2024

12/2024

03/2025
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
09/2024

12/2024
09/2024

12/2024
14 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
12/2024

03/2025

06/2025
12/2024

03/2025

06/2025
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
12/2024

03/2025
12/2024

03/2025
14 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
03/2025

06/2025

09/2025
03/2025

06/2025

09/2025
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
03/2025

06/2025
03/2025

06/2025
14 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
06/2025

09/2025
06/2025

09/2025
14 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
B

A
09/2020

09/2020
06/2021

06/2021
26 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
09/2020

09/2021
06/2021

09/2022
68 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
09/2020

12/2022
06/2021

09/2025
109 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
B

A
09/2021

09/2021
09/2022

09/2022
20 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
09/2021

12/2022
09/2022

09/2025
52 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
B

A
12/2022

12/2022
09/2025

09/2025
40 USD
CME FX USD/OFFSHORE RMB (CNH) FUTURES MNH 1

1
B

A
09/2020

09/2020
12/2020

12/2020
350 CNH
CME FX USD/OFFSHORE RMB (CNH) FUTURES MNH 1

1
A

B
09/2020

01/2021
12/2020

09/2023
350 CNH
CME FX USD/OFFSHORE RMB (CNH) FUTURES MNH 1

1
B

A
01/2021

01/2021
09/2023

09/2023
350 CNH
CME FX MEXICAN PESO MP 1

2

1
A

B

A
10/2020

11/2020

12/2020
10/2020

11/2020

12/2020
60 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
A

B
10/2020

11/2020
10/2020

11/2020
55 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
A

B
11/2020

12/2020
11/2020

12/2020
55 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

2

1
A

B

A
11/2020

12/2020

01/2021
11/2020

12/2020

01/2021
60 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
A

B
12/2020

01/2021
12/2020

01/2021
55 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

2

1
A

B

A
12/2020

01/2021

02/2021
12/2020

01/2021

02/2021
60 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
A

B
01/2021

02/2021
01/2021

02/2021
55 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

2

1
A

B

A
01/2021

02/2021

03/2021
01/2021

02/2021

03/2021
60 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
A

B
02/2021

03/2021
02/2021

03/2021
55 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

2

1
A

B

A
02/2021

03/2021

04/2021
02/2021

03/2021

04/2021
60 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
A

B
03/2021

04/2021
03/2021

04/2021
55 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

2

1
A

B

A
03/2021

04/2021

05/2021
03/2021

04/2021

05/2021
60 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
A

B
04/2021

05/2021
04/2021

05/2021
55 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

2

1
A

B

A
04/2021

05/2021

06/2021
04/2021

05/2021

06/2021
60 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
A

B
05/2021

06/2021
05/2021

06/2021
55 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

2

1
A

B

A
05/2021

06/2021

07/2021
05/2021

06/2021

07/2021
60 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
A

B
06/2021

07/2021
06/2021

07/2021
55 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

2

1
A

B

A
06/2021

07/2021

08/2021
06/2021

07/2021

08/2021
60 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

2

1
A

B

A
07/2021

08/2021

09/2021
07/2021

08/2021

09/2021
60 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
A

B
07/2021

08/2021
07/2021

08/2021
55 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

2

1
A

B

A
08/2021

09/2021

10/2021
08/2021

09/2021

10/2021
60 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
A

B
08/2021

09/2021
08/2021

09/2021
55 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

2

1
A

B

A
09/2021

10/2021

12/2021
09/2021

10/2021

12/2021
60 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
A

B
09/2021

10/2021
09/2021

10/2021
55 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

2

1
A

B

A
10/2021

12/2021

03/2022
10/2021

12/2021

03/2022
60 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
A

B
10/2021

12/2021
10/2021

12/2021
55 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
A

B
12/2021

03/2022
12/2021

03/2022
55 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
B

A
09/2020

09/2020
03/2021

03/2021
60 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
A

B
09/2020

04/2021
03/2021

09/2021
125 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
A

B
09/2020

10/2021
03/2021

03/2022
350 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
B

A
04/2021

04/2021
09/2021

09/2021
75 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
A

B
04/2021

10/2021
09/2021

03/2022
175 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
B

A
10/2021

10/2021
03/2022

03/2022
75 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
12/2020

03/2021

06/2021
12/2020

03/2021

06/2021
48 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
12/2020

03/2021
12/2020

03/2021
19 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
03/2021

06/2021

09/2021
03/2021

06/2021

09/2021
48 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
03/2021

06/2021
03/2021

06/2021
59 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
06/2021

09/2021
06/2021

09/2021
19 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
06/2021

09/2021

12/2021
06/2021

09/2021

12/2021
8 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
09/2021

12/2021
09/2021

12/2021
19 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
09/2021

12/2021

03/2022
09/2021

12/2021

03/2022
8 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
12/2021

03/2022
12/2021

03/2022
19 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
12/2021

03/2022

06/2022
12/2021

03/2022

06/2022
8 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
03/2022

06/2022
03/2022

06/2022
19 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
03/2022

06/2022

09/2022
03/2022

06/2022

09/2022
8 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
06/2022

09/2022
06/2022

09/2022
19 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
06/2022

09/2022

12/2022
06/2022

09/2022

12/2022
8 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
09/2022

12/2022
09/2022

12/2022
19 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
09/2022

12/2022

03/2023
09/2022

12/2022

03/2023
8 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
12/2022

03/2023
12/2022

03/2023
19 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
12/2022

03/2023

06/2023
12/2022

03/2023

06/2023
8 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
03/2023

06/2023

09/2023
03/2023

06/2023

09/2023
8 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
03/2023

06/2023
03/2023

06/2023
19 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
06/2023

09/2023

12/2023
06/2023

09/2023

12/2023
8 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
06/2023

09/2023
06/2023

09/2023
19 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
09/2023

12/2023

03/2024
09/2023

12/2023

03/2024
8 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
09/2023

12/2023
09/2023

12/2023
19 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
12/2023

03/2024

06/2024
12/2023

03/2024

06/2024
8 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
12/2023

03/2024
12/2023

03/2024
19 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
03/2024

06/2024

09/2024
03/2024

06/2024

09/2024
8 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
03/2024

06/2024
03/2024

06/2024
19 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
06/2024

09/2024

12/2024
06/2024

09/2024

12/2024
8 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
06/2024

09/2024
06/2024

09/2024
19 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
09/2024

12/2024

03/2025
09/2024

12/2024

03/2025
8 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
09/2024

12/2024
09/2024

12/2024
19 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
12/2024

03/2025

06/2025
12/2024

03/2025

06/2025
8 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
12/2024

03/2025
12/2024

03/2025
19 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
03/2025

06/2025

09/2025
03/2025

06/2025

09/2025
8 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
03/2025

06/2025
03/2025

06/2025
19 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
06/2025

09/2025
06/2025

09/2025
19 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
B

A
09/2020

09/2020
09/2021

09/2021
28 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
09/2020

12/2021
09/2021

09/2022
78 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
09/2020

12/2022
09/2021

09/2025
100 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
B

A
12/2021

12/2021
09/2022

09/2022
25 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
12/2021

12/2022
09/2022

09/2025
60 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
B

A
12/2022

12/2022
09/2025

09/2025
60 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 1

2

1
A

B

A
12/2020

03/2021

06/2021
12/2020

03/2021

06/2021
30 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 1

1
A

B
12/2020

03/2021
12/2020

03/2021
50 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 1

2

1
A

B

A
03/2021

06/2021

09/2021
03/2021

06/2021

09/2021
30 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 1

1
A

B
03/2021

06/2021
03/2021

06/2021
50 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 1

2

1
A

B

A
06/2021

09/2021

12/2021
06/2021

09/2021

12/2021
30 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 1

1
A

B
06/2021

09/2021
06/2021

09/2021
50 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 1

2

1
A

B

A
09/2021

12/2021

03/2022
09/2021

12/2021

03/2022
30 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 1

1
A

B
09/2021

12/2021
09/2021

12/2021
50 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 1

1
A

B
12/2021

03/2022
12/2021

03/2022
50 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 1

1
B

A
09/2020

09/2020
03/2022

03/2022
100 USD
CME FX POLISH ZLOTY PZ 1

1
B

A
09/2020

09/2020
03/2022

03/2022
150 USD
CME FX CROSS RATE HUNGARIAN FORINT/ EURO FX R 1

1
B

A
09/2020

09/2020
03/2022

03/2022
450 EUR
CME FX AFRICAN RAND RA 1

1
A

B
10/2020

11/2020
10/2020

11/2020
50 USD
CME FX AFRICAN RAND RA 1

1
A

B
11/2020

12/2020
11/2020

12/2020
50 USD
CME FX AFRICAN RAND RA 1

1
A

B
12/2020

01/2021
12/2020

01/2021
50 USD
CME FX AFRICAN RAND RA 1

1
A

B
01/2021

02/2021
01/2021

02/2021
50 USD
CME FX AFRICAN RAND RA 1

1
A

B
02/2021

03/2021
02/2021

03/2021
50 USD
CME FX AFRICAN RAND RA 1

1
A

B
03/2021

04/2021
03/2021

04/2021
50 USD
CME FX AFRICAN RAND RA 1

1
A

B
04/2021

05/2021
04/2021

05/2021
50 USD
CME FX AFRICAN RAND RA 1

1
A

B
05/2021

06/2021
05/2021

06/2021
50 USD
CME FX AFRICAN RAND RA 1

1
A

B
06/2021

07/2021
06/2021

07/2021
50 USD
CME FX AFRICAN RAND RA 1

1
A

B
07/2021

08/2021
07/2021

08/2021
50 USD
CME FX AFRICAN RAND RA 1

1
A

B
08/2021

09/2021
08/2021

09/2021
50 USD
CME FX AFRICAN RAND RA 1

1
A

B
09/2021

10/2021
09/2021

10/2021
50 USD
CME FX AFRICAN RAND RA 1

1
A

B
10/2021

12/2021
10/2021

12/2021
50 USD
CME FX AFRICAN RAND RA 1

1
A

B
12/2021

03/2022
12/2021

03/2022
50 USD
CME FX AFRICAN RAND RA 1

1
A

B
03/2022

06/2022
03/2022

06/2022
50 USD
CME FX AFRICAN RAND RA 1

1
A

B
06/2022

09/2022
06/2022

09/2022
50 USD
CME FX AFRICAN RAND RA 1

1
B

A
09/2020

09/2020
09/2022

09/2022
65 USD
CME FX CROSS RATE EURO FX/SWISS FRANC RF 1

1
B

A
09/2020

09/2020
03/2022

03/2022
200 CHF
CME FX CHINESE RENMINBI RMB 1

1
B

A
09/2020

09/2020
09/2023

09/2023
1,700 USD
CME FX CROSS RATE CHINESE RENMINBI/EURO RME 1

1
B

A
09/2020

09/2020
03/2022

03/2022
1,200 EUR
CME FX CROSS RATE EURO FX/BRITISH POUND RP 1

1
B

A
09/2020

09/2020
03/2022

03/2022
90 GBP
CME FX RUSSIAN RUBLE RU 1

1
B

A
09/2020

09/2020
09/2021

09/2021
200 USD
CME FX RUSSIAN RUBLE RU 1

1
A

B
09/2020

12/2021
09/2021

09/2022
450 USD
CME FX RUSSIAN RUBLE RU 1

1
A

B
09/2020

12/2022
09/2021

09/2023
450 USD
CME FX RUSSIAN RUBLE RU 1

1
A

B
09/2020

12/2023
09/2021

09/2025
450 USD
CME FX RUSSIAN RUBLE RU 1

1
B

A
12/2021

12/2021
09/2022

09/2022
300 USD
CME FX RUSSIAN RUBLE RU 1

1
A

B
12/2021

12/2022
09/2022

09/2023
300 USD
CME FX RUSSIAN RUBLE RU 1

1
A

B
12/2021

12/2023
09/2022

09/2025
300 USD
CME FX RUSSIAN RUBLE RU 1

1
B

A
12/2022

12/2022
09/2023

09/2023
300 USD
CME FX RUSSIAN RUBLE RU 1

1
A

B
12/2022

12/2023
09/2023

09/2025
300 USD
CME FX RUSSIAN RUBLE RU 1

1
B

A
12/2023

12/2023
09/2025

09/2025
300 USD
CME FX CROSS RATE EURO FX/JAPANESE YEN RY 1

1
B

A
09/2020

09/2020
03/2022

03/2022
15,000 JPY
CME FX SWEDISH KRONA SE 1

1
A

B
12/2020

03/2021
12/2020

03/2021
300 USD
CME FX SWEDISH KRONA SE 1

1
A

B
03/2021

06/2021
03/2021

06/2021
300 USD
CME FX SWEDISH KRONA SE 1

1
A

B
06/2021

09/2021
06/2021

09/2021
300 USD
CME FX SWEDISH KRONA SE 1

1
A

B
09/2021

12/2021
09/2021

12/2021
300 USD
CME FX SWEDISH KRONA SE 1

1
A

B
12/2021

03/2022
12/2021

03/2022
300 USD
CME FX SWEDISH KRONA SE 1

1
B

A
09/2020

09/2020
03/2022

03/2022
450 USD
CME FX INRUSD FUTURES SIR 1

1
B

A
09/2020

09/2020
06/2022

06/2022
500 USD
CME FX CROSS RATE SWISS FRANC/JAPANESE YEN SJ 1

1
B

A
09/2020

09/2020
03/2022

03/2022
65,000 JPY
CME FX TURKISH LIRA/US DOLLAR FUTURE TRL 1

1
B

A
09/2020

09/2020
03/2022

03/2022
3,000 USD
CME FX NORWEGIAN KRONE UN 1

1
A

B
12/2020

03/2021
12/2020

03/2021
250 USD
CME FX NORWEGIAN KRONE UN 1

1
A

B
03/2021

06/2021
03/2021

06/2021
250 USD
CME FX NORWEGIAN KRONE UN 1

1
A

B
06/2021

09/2021
06/2021

09/2021
250 USD
CME FX NORWEGIAN KRONE UN 1

1
A

B
09/2021

12/2021
09/2021

12/2021
250 USD
CME FX NORWEGIAN KRONE UN 1

1
A

B
12/2021

03/2022
12/2021

03/2022
250 USD
CME FX NORWEGIAN KRONE UN 1

1
B

A
09/2020

09/2020
03/2022

03/2022
350 USD
CME FX POLISH ZLOTY/EURO FX Z 1

1
B

A
09/2020

09/2020
03/2022

03/2022
350 EUR
CME FX USD/ZAR DELIVERABLE FUTURES ZAR 1

1
B

A
09/2020

09/2020
09/2022

09/2022
10,000 ZAR
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
10/2020

11/2020
10/2020

11/2020
155 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
10/2020

12/2020
10/2020

12/2020
180 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
10/2020

01/2021
10/2020

01/2021
225 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
10/2020

02/2021
10/2020

02/2021
255 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
10/2020

03/2021
10/2020

05/2021
305 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
10/2020

06/2021
10/2020

08/2021
375 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
10/2020

09/2021
10/2020

11/2021
365 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
11/2020

12/2020
11/2020

12/2020
130 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
11/2020

01/2021
11/2020

01/2021
180 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
11/2020

02/2021
11/2020

02/2021
195 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
11/2020

03/2021
11/2020

05/2021
255 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
11/2020

06/2021
11/2020

08/2021
305 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
11/2020

09/2021
11/2020

11/2021
310 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2020

01/2021
12/2020

01/2021
130 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2020

02/2021
12/2020

02/2021
135 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

3

3

1
A

B

A

B
12/2020

03/2021

06/2021

09/2021
12/2020

05/2021

08/2021

11/2021
265 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

2

2

1
A

B

A

B
12/2020

03/2021

09/2021

12/2021
12/2020

05/2021

11/2021

02/2022
225 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2020

03/2021

06/2021

09/2021
12/2020

05/2021

08/2021

11/2021
215 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

2

1
A

B

A
12/2020

03/2021

06/2021
12/2020

05/2021

08/2021
195 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2020

03/2021
12/2020

05/2021
215 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

3

3

1
A

B

A

B
12/2020

06/2021

12/2021

06/2022
12/2020

08/2021

02/2022

08/2022
245 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2020

06/2021

12/2021

06/2022
12/2020

08/2021

02/2022

08/2022
180 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

2

1
A

B

A
12/2020

06/2021

12/2021
12/2020

08/2021

02/2022
200 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2020

06/2021
12/2020

08/2021
255 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

3

3

1
A

B

A

B
12/2020

09/2021

06/2022

03/2023
12/2020

11/2021

08/2022

05/2023
190 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2020

09/2021

06/2022

03/2023
12/2020

11/2021

08/2022

05/2023
260 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

2

1
A

B

A
12/2020

09/2021

06/2022
12/2020

11/2021

08/2022
200 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2020

09/2021
12/2020

11/2021
255 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2020

12/2021
12/2020

02/2022
335 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2020

12/2021

12/2022

12/2023
12/2020

02/2022

02/2023

02/2024
315 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

2

1
A

B

A
12/2020

12/2021

12/2022
12/2020

02/2022

02/2023
260 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2020

03/2022
12/2020

05/2022
315 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2020

06/2022
12/2020

08/2022
335 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

3

3

1
A

B

A

B
12/2020

06/2022

12/2023

06/2025
12/2020

08/2022

02/2024

08/2025
390 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

2

1
A

B

A
12/2020

06/2022

12/2023
12/2020

08/2022

02/2024
365 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2020

09/2022
12/2020

11/2022
355 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2020

12/2022
12/2020

02/2023
335 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2020

03/2023
12/2020

05/2023
345 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2020

06/2023
12/2020

08/2023
355 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2020

09/2023
12/2020

11/2023
370 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2020

12/2023
12/2020

02/2024
375 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2020

03/2024
12/2020

05/2024
400 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2020

06/2024
12/2020

08/2024
430 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2020

09/2024
12/2020

11/2024
445 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2020

12/2024
12/2020

02/2025
460 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2020

03/2025
12/2020

05/2025
475 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2020

06/2025
12/2020

08/2025
485 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2020

09/2025
12/2020

11/2025
495 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2020

12/2025
12/2020

02/2026
505 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2020

03/2026
12/2020

05/2026
515 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2020

06/2026
12/2020

08/2026
535 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2020

09/2026
12/2020

11/2026
550 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2020

12/2026
12/2020

02/2027
560 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2020

03/2027
12/2020

05/2027
560 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2020

06/2027
12/2020

08/2027
560 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2020

09/2027
12/2020

11/2027
570 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2020

12/2027
12/2020

02/2028
565 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2020

03/2028
12/2020

05/2028
565 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2020

06/2028
12/2020

08/2028
565 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2020

09/2028
12/2020

11/2028
570 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2020

12/2028
12/2020

02/2029
565 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2020

03/2029
12/2020

05/2029
565 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2020

06/2029
12/2020

08/2029
565 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2020

09/2029
12/2020

11/2029
565 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2020

12/2029
12/2020

02/2030
600 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2020

03/2030
12/2020

05/2030
565 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2020

06/2030
12/2020

08/2030
565 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2020

09/2030
12/2020

09/2030
565 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
01/2021

02/2021
01/2021

02/2021
130 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
01/2021

03/2021
01/2021

05/2021
135 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
01/2021

06/2021
01/2021

08/2021
160 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
01/2021

09/2021
01/2021

11/2021
185 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
02/2021

03/2021
02/2021

05/2021
130 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
02/2021

06/2021
02/2021

08/2021
150 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
02/2021

09/2021
02/2021

11/2021
185 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

3

3

1
A

B

A

B
03/2021

06/2021

09/2021

12/2021
05/2021

08/2021

11/2021

02/2022
150 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

2

2

1
A

B

A

B
03/2021

06/2021

12/2021

03/2022
05/2021

08/2021

02/2022

05/2022
115 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1

1

1
A

B

B

A
03/2021

06/2021

09/2021

12/2021
05/2021

08/2021

11/2021

02/2022
140 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

2

1
A

B

A
03/2021

06/2021

09/2021
05/2021

08/2021

11/2021
145 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2021

06/2021
05/2021

08/2021
135 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

3

3

1
A

B

A

B
03/2021

09/2021

03/2022

09/2022
05/2021

11/2021

05/2022

11/2022
200 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1

1

1
A

B

B

A
03/2021

09/2021

03/2022

09/2022
05/2021

11/2021

05/2022

11/2022
170 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

2

1
A

B

A
03/2021

09/2021

03/2022
05/2021

11/2021

05/2022
170 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2021

09/2021
05/2021

11/2021
155 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

3

3

1
A

B

A

B
03/2021

12/2021

09/2022

06/2023
05/2021

02/2022

11/2022

08/2023
180 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1

1

1
A

B

B

A
03/2021

12/2021

09/2022

06/2023
05/2021

02/2022

11/2022

08/2023
225 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

2

1
A

B

A
03/2021

12/2021

09/2022
05/2021

02/2022

11/2022
175 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2021

12/2021
05/2021

02/2022
165 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1

1

1
A

B

B

A
03/2021

03/2022

03/2023

03/2024
05/2021

05/2022

05/2023

05/2024
230 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

2

1
A

B

A
03/2021

03/2022

03/2023
05/2021

05/2022

05/2023
220 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2021

03/2022
05/2021

05/2022
215 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2021

06/2022
05/2021

08/2022
250 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

3

3

1
A

B

A

B
03/2021

09/2022

03/2024

09/2025
05/2021

11/2022

05/2024

11/2025
260 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

2

1
A

B

A
03/2021

09/2022

03/2024
05/2021

11/2022

05/2024
220 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2021

09/2022
05/2021

11/2022
290 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2021

12/2022
05/2021

02/2023
310 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2021

03/2023
05/2021

05/2023
325 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2021

06/2023
05/2021

08/2023
345 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2021

09/2023
05/2021

11/2023
355 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2021

12/2023
05/2021

02/2024
370 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2021

03/2024
05/2021

05/2024
375 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2021

06/2024
05/2021

08/2024
400 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2021

09/2024
05/2021

11/2024
430 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2021

12/2024
05/2021

02/2025
445 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2021

03/2025
05/2021

05/2025
460 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2021

06/2025
05/2021

08/2025
475 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2021

09/2025
05/2021

11/2025
485 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2021

12/2025
05/2021

02/2026
495 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2021

03/2026
05/2021

05/2026
505 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2021

06/2026
05/2021

08/2026
515 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2021

09/2026
05/2021

11/2026
525 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2021

12/2026
05/2021

02/2027
525 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2021

03/2027
05/2021

05/2027
525 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2021

06/2027
05/2021

08/2027
525 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2021

09/2027
05/2021

11/2027
525 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2021

12/2027
05/2021

02/2028
525 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2021

03/2028
05/2021

05/2028
525 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2021

06/2028
05/2021

08/2028
515 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2021

09/2028
05/2021

11/2028
515 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2021

12/2028
05/2021

02/2029
530 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2021

03/2029
05/2021

05/2029
530 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2021

06/2029
05/2021

08/2029
525 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2021

09/2029
05/2021

11/2029
525 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2021

12/2029
05/2021

02/2030
600 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2021

03/2030
05/2021

05/2030
525 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2021

06/2030
05/2021

08/2030
520 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2021

09/2030
05/2021

09/2030
525 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

3

3

1
A

B

A

B
06/2021

09/2021

12/2021

03/2022
08/2021

11/2021

02/2022

05/2022
110 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

2

2

1
A

B

A

B
06/2021

09/2021

03/2022

06/2022
08/2021

11/2021

05/2022

08/2022
100 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1

1

1
A

B

B

A
06/2021

09/2021

12/2021

03/2022
08/2021

11/2021

02/2022

05/2022
65 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

2

1
A

B

A
06/2021

09/2021

12/2021
08/2021

11/2021

02/2022
80 USD