Asset Class Navigation

New Zealand Dollar Margins

CME FX NEW ZEALAND DOLLAR 1Z 15 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR 2Z 15 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR 3Z 15 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR 4Z 15 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR 5Z 15 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 15 USD