Asset Class Navigation

New Zealand Dollar Margins

CME FX NEW ZEALAND DOLLAR 1Z 19 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR 2Z 19 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR 3Z 19 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR 4Z 19 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR 5Z 19 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 19 USD