Asset Class Navigation

New Zealand Dollar Margins

CME FX NEW ZEALAND DOLLAR 1Z 14 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR 2Z 14 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR 3Z 14 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR 4Z 14 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR 5Z 14 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 14 USD