Asset Class Navigation

New Zealand Dollar Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 1

2

1
A

B

A
06/2020

09/2020

12/2020
06/2020

09/2020

12/2020
30 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 1

1
A

B
06/2020

09/2020
06/2020

09/2020
50 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 1

2

1
A

B

A
09/2020

12/2020

03/2021
09/2020

12/2020

03/2021
30 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 1

1
A

B
09/2020

12/2020
09/2020

12/2020
50 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 1

2

1
A

B

A
12/2020

03/2021

06/2021
12/2020

03/2021

06/2021
30 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 1

1
A

B
12/2020

03/2021
12/2020

03/2021
50 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 1

2

1
A

B

A
03/2021

06/2021

09/2021
03/2021

06/2021

09/2021
30 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 1

1
A

B
03/2021

06/2021
03/2021

06/2021
50 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 1

1
A

B
06/2021

09/2021
06/2021

09/2021
50 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 1

1
B

A
06/2020

06/2020
09/2021

09/2021
100 USD