Asset Class Navigation

Japanese Yen Margins

Start Period End Period
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 11/12/2020 12/10/2020 3,000 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 12/11/2020 01/12/2021 3,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 01/13/2021 02/12/2021 3,200 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 02/15/2021 05/13/2021 3,470 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 05/14/2021 08/12/2021 3,770 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 08/13/2021 08/12/2022 4,900 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 08/07/2020 08/18/2020 2,190 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 08/19/2020 09/09/2020 2,290 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 09/10/2020 10/09/2020 2,435 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 10/12/2020 11/10/2020 2,585 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 11/11/2020 12/09/2020 2,735 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 12/10/2020 01/12/2021 2,885 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 01/13/2021 02/12/2021 3,035 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 02/15/2021 05/11/2021 3,460 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 05/12/2021 08/11/2021 3,910 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 08/12/2021 08/12/2022 5,600 USD 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 08/07/2020 08/19/2020 1,900 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 08/20/2020 09/10/2020 1,950 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 09/11/2020 10/07/2020 2,000 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 10/08/2020 11/11/2020 2,070 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 11/12/2020 12/10/2020 2,130 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 12/11/2020 01/12/2021 2,200 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 01/13/2021 02/09/2021 2,260 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 02/10/2021 05/13/2021 2,430 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 05/14/2021 08/12/2021 2,620 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 08/13/2021 08/12/2022 3,320 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 08/07/2020 08/19/2020 1,900 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 08/20/2020 09/10/2020 1,950 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 09/11/2020 10/07/2020 2,000 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 10/08/2020 11/11/2020 2,070 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 11/12/2020 12/10/2020 2,130 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 12/11/2020 01/12/2021 2,200 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 01/13/2021 02/09/2021 2,260 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 02/10/2021 05/13/2021 2,430 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 05/14/2021 08/12/2021 2,620 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 08/13/2021 08/16/2022 3,320 JPY 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 08/07/2020 08/19/2020 6,850 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 08/20/2020 09/10/2020 6,860 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 09/11/2020 10/09/2020 6,870 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 10/12/2020 11/11/2020 6,875 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 11/12/2020 12/10/2020 6,885 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 12/11/2020 01/12/2021 6,895 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 01/13/2021 02/12/2021 6,900 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 02/15/2021 05/13/2021 6,925 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 05/14/2021 08/12/2021 6,950 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 08/13/2021 08/12/2022 7,100 CHF 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 08/07/2020 08/19/2020 2,950 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 08/20/2020 09/10/2020 3,050 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 09/11/2020 10/07/2020 3,175 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 10/08/2020 11/11/2020 3,310 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 11/12/2020 12/10/2020 3,450 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 12/11/2020 01/12/2021 3,585 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 01/13/2021 02/12/2021 3,720 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 02/15/2021 05/13/2021 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 05/14/2021 08/12/2021 4,510 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 08/13/2021 08/12/2022 6,030 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 08/07/2020 08/20/2020 3,670 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 08/21/2020 09/11/2020 3,780 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 09/14/2020 10/12/2020 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 10/13/2020 11/12/2020 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 11/13/2020 12/11/2020 4,260 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 12/14/2020 01/13/2021 4,420 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 01/14/2021 02/15/2021 4,590 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 02/16/2021 05/14/2021 5,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 05/17/2021 08/13/2021 5,560 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 08/16/2021 08/12/2022 7,570 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 08/07/2020 08/19/2020 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 08/20/2020 09/10/2020 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 09/11/2020 10/08/2020 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 10/09/2020 11/10/2020 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 11/12/2020 12/10/2020 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 12/11/2020 01/12/2021 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 01/13/2021 02/10/2021 4,150 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 02/11/2021 05/13/2021 4,350 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 05/14/2021 08/12/2021 4,550 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 08/13/2021 08/12/2022 5,800 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 08/07/2020 08/19/2020 2,835 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 08/20/2020 09/10/2020 2,890 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 09/11/2020 10/09/2020 2,965 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 10/12/2020 11/11/2020 3,045 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 11/12/2020 12/10/2020 3,125 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 12/11/2020 01/12/2021 3,200 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 01/13/2021 02/12/2021 3,285 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 02/15/2021 05/13/2021 3,510 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 05/14/2021 08/12/2021 3,750 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 08/13/2021 08/12/2022 4,650 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 08/07/2020 08/19/2020 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 08/20/2020 09/10/2020 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 09/11/2020 10/09/2020 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 10/12/2020 11/11/2020 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 11/12/2020 12/10/2020 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 12/11/2020 01/12/2021 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 01/13/2021 02/08/2021 4,150 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 02/09/2021 05/13/2021 4,350 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 05/14/2021 08/12/2021 4,550 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 08/13/2021 08/12/2022 5,800 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 08/07/2020 08/19/2020 2,270 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 08/20/2020 09/10/2020 2,285 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 09/11/2020 10/09/2020 2,310 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 10/12/2020 11/11/2020 2,340 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 11/12/2020 12/10/2020 2,365 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 12/11/2020 01/12/2021 2,390 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 01/13/2021 02/12/2021 2,420 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 02/15/2021 05/11/2021 2,500 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 05/12/2021 08/12/2021 2,570 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 08/13/2021 08/12/2022 2,920 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 08/07/2020 08/19/2020 1,970 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 08/20/2020 09/10/2020 2,010 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 09/11/2020 10/08/2020 2,060 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 10/09/2020 11/11/2020 2,120 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 11/12/2020 12/10/2020 2,170 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 12/11/2020 01/12/2021 2,220 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 01/13/2021 02/11/2021 2,280 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 02/12/2021 05/13/2021 2,430 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 05/14/2021 08/12/2021 2,600 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 08/13/2021 08/12/2022 3,330 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 08/07/2020 08/19/2020 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 08/20/2020 09/10/2020 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 09/11/2020 10/09/2020 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 10/12/2020 11/11/2020 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 11/12/2020 12/10/2020 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 12/11/2020 01/12/2021 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 01/13/2021 02/12/2021 4,150 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 02/15/2021 05/11/2021 4,350 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 05/12/2021 08/12/2021 4,550 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 08/13/2021 08/12/2022 5,800 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 08/07/2020 08/19/2020 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 08/20/2020 09/10/2020 4,130 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 09/11/2020 10/09/2020 4,180 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 10/12/2020 11/11/2020 4,230 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 11/12/2020 12/10/2020 4,280 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 12/11/2020 01/12/2021 4,330 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 01/13/2021 02/12/2021 4,380 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 02/15/2021 05/13/2021 4,520 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 05/14/2021 08/12/2021 4,670 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 08/13/2021 08/12/2022 5,520 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 08/07/2020 08/19/2020 1,590 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 08/20/2020 09/10/2020 1,615 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 09/11/2020 10/09/2020 1,650 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 10/12/2020 11/11/2020 1,690 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 11/12/2020 12/10/2020 1,725 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 12/11/2020 01/12/2021 1,760 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 01/13/2021 02/12/2021 1,800 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 02/15/2021 05/13/2021 1,900 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 05/14/2021 08/12/2021 2,010 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 08/13/2021 08/12/2022 2,520 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 08/07/2020 08/19/2020 3,230 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 08/20/2020 09/10/2020 3,260 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 09/11/2020 10/09/2020 3,300 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 10/12/2020 11/11/2020 3,340 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 11/12/2020 12/10/2020 3,380 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 12/11/2020 01/12/2021 3,420 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 01/13/2021 02/12/2021 3,465 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 02/15/2021 05/13/2021 3,580 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 05/14/2021 08/12/2021 3,700 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 08/13/2021 08/12/2022 4,250 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 08/07/2020 08/19/2020 3,500 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 08/20/2020 09/10/2020 3,550 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 09/11/2020 10/09/2020 3,620 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 10/12/2020 11/11/2020 3,680 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 11/12/2020 12/10/2020 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 12/11/2020 01/12/2021 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 01/13/2021 02/12/2021 3,870 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 02/15/2021 05/13/2021 4,050 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 05/14/2021 08/12/2021 4,240 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 08/13/2021 08/12/2022 5,000 USD 0.05
CME REAL ESTATE WASH DC CSI HOUSING INDEX FUTURES WDC 08/2020 02/2025 1,700 USD 0.01
CME EQUITY INDEX YEN DENOMINATED NIKKEI MARKER NIM 08/2020 12/2025 800,000 JPY 35.000%
CME EQUITY INDEX YEN DENOMINATED TOPIX FUTURES TPY 09/2020 09/2021 650,000 JPY 35.000%