Asset Class Navigation

Canadian Dollar Margins

Start Period End Period
CME OTC FX EUR/USD FWD NY FIXING EURUSN 07/31/2020 08/12/2020 2,320 USD 0.05
CME OTC FX EUR/USD FWD NY FIXING EURUSN 08/13/2020 09/04/2020 2,340 USD 0.05
CME OTC FX EUR/USD FWD NY FIXING EURUSN 09/07/2020 10/01/2020 2,370 USD 0.05
CME OTC FX EUR/USD FWD NY FIXING EURUSN 10/02/2020 11/04/2020 2,400 USD 0.05
CME OTC FX EUR/USD FWD NY FIXING EURUSN 11/05/2020 12/03/2020 2,430 USD 0.05
CME OTC FX EUR/USD FWD NY FIXING EURUSN 12/04/2020 01/05/2021 2,460 USD 0.05
CME OTC FX EUR/USD FWD NY FIXING EURUSN 01/06/2021 02/04/2021 2,490 USD 0.05
CME OTC FX EUR/USD FWD NY FIXING EURUSN 02/05/2021 05/06/2021 2,580 USD 0.05
CME OTC FX EUR/USD FWD NY FIXING EURUSN 05/07/2021 08/05/2021 2,670 USD 0.05
CME OTC FX EUR/USD FWD NY FIXING EURUSN 08/06/2021 08/09/2022 3,020 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 07/31/2020 08/14/2020 1,640 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 08/17/2020 09/04/2020 1,650 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 09/08/2020 10/05/2020 1,660 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 10/06/2020 11/06/2020 1,675 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 11/09/2020 12/07/2020 1,685 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 12/08/2020 01/07/2021 1,700 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 01/08/2021 02/08/2021 1,710 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 02/09/2021 05/10/2021 1,750 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 05/11/2021 08/09/2021 1,780 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 08/10/2021 08/05/2022 1,960 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 08/04/2020 08/12/2020 1,640 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 08/13/2020 09/04/2020 1,650 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 09/07/2020 10/01/2020 1,660 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 10/02/2020 11/04/2020 1,675 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 11/05/2020 12/03/2020 1,685 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 12/04/2020 01/05/2021 1,700 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 01/06/2021 02/04/2021 1,710 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 02/05/2021 05/06/2021 1,750 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 05/07/2021 08/05/2021 1,780 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 08/06/2021 08/09/2022 1,960 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 07/31/2020 08/12/2020 3,050 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 08/13/2020 09/04/2020 3,100 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 09/07/2020 10/01/2020 3,170 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 10/02/2020 11/04/2020 3,240 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 11/05/2020 12/03/2020 3,310 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 12/04/2020 01/05/2021 3,375 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 01/06/2021 02/03/2021 3,450 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 02/04/2021 05/06/2021 3,650 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 05/07/2021 08/05/2021 3,860 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 08/06/2021 08/05/2022 4,800 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 07/31/2020 08/12/2020 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 08/13/2020 09/03/2020 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 09/04/2020 10/01/2020 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 10/02/2020 11/04/2020 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 11/05/2020 12/03/2020 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 12/04/2020 01/05/2021 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 01/06/2021 02/04/2021 4,150 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 02/05/2021 05/06/2021 4,350 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 05/07/2021 08/05/2021 4,550 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 08/06/2021 08/05/2022 5,800 USD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 07/31/2020 08/13/2020 1,810 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 08/14/2020 09/07/2020 1,835 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 09/08/2020 10/02/2020 1,870 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 10/05/2020 11/05/2020 1,905 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 11/06/2020 12/04/2020 1,940 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 12/07/2020 01/06/2021 1,980 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 01/07/2021 02/05/2021 2,015 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 02/08/2021 05/07/2021 2,120 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 05/10/2021 08/06/2021 2,235 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 08/09/2021 08/05/2022 2,730 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 07/31/2020 08/13/2020 1,810 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 08/14/2020 09/07/2020 1,835 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 09/08/2020 10/02/2020 1,870 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 10/05/2020 11/05/2020 1,905 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 11/06/2020 12/04/2020 1,940 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 12/07/2020 01/06/2021 1,980 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 01/07/2021 02/05/2021 2,015 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 02/08/2021 05/07/2021 2,120 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 05/10/2021 08/06/2021 2,235 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 08/09/2021 08/09/2022 2,730 CAD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 07/31/2020 08/12/2020 2,835 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 08/13/2020 09/04/2020 2,890 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 09/07/2020 10/01/2020 2,965 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 10/02/2020 11/04/2020 3,045 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 11/05/2020 12/03/2020 3,125 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 12/04/2020 01/05/2021 3,200 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 01/06/2021 02/04/2021 3,285 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 02/05/2021 05/06/2021 3,510 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 05/07/2021 08/05/2021 3,750 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 08/06/2021 08/05/2022 4,650 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 07/31/2020 09/03/2020 2,790 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 09/04/2020 10/02/2020 2,890 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 10/05/2020 11/03/2020 3,000 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 11/04/2020 12/03/2020 3,110 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 12/04/2020 12/29/2020 3,220 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 12/30/2020 02/01/2021 3,320 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 02/02/2021 04/30/2021 3,630 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 05/03/2021 07/29/2021 3,950 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 07/30/2021 08/05/2022 4,280 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 07/31/2020 08/12/2020 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 08/13/2020 09/04/2020 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 09/07/2020 09/28/2020 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 09/29/2020 11/04/2020 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 11/05/2020 12/03/2020 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 12/04/2020 01/05/2021 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 01/06/2021 02/04/2021 4,150 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 02/05/2021 05/06/2021 4,350 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 05/07/2021 08/05/2021 4,550 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 08/06/2021 08/05/2022 5,800 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 07/31/2020 08/12/2020 2,350 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 08/13/2020 09/03/2020 2,400 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 09/04/2020 10/01/2020 2,480 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 10/02/2020 11/04/2020 2,550 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 11/05/2020 12/03/2020 2,630 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 12/04/2020 01/05/2021 2,710 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 01/06/2021 02/04/2021 2,800 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 02/05/2021 05/06/2021 3,020 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 05/07/2021 08/05/2021 3,270 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 08/06/2021 08/05/2022 4,400 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 07/31/2020 08/12/2020 2,270 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 08/13/2020 09/04/2020 2,285 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 09/07/2020 10/01/2020 2,310 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 10/02/2020 11/04/2020 2,340 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 11/05/2020 12/03/2020 2,365 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 12/04/2020 01/05/2021 2,390 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 01/06/2021 02/04/2021 2,420 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 02/05/2021 05/06/2021 2,500 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 05/07/2021 08/05/2021 2,570 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 08/06/2021 08/05/2022 2,920 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 07/31/2020 08/12/2020 2,640 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 08/13/2020 09/04/2020 2,710 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 09/07/2020 10/01/2020 2,800 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 10/02/2020 11/04/2020 2,900 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 11/05/2020 12/03/2020 3,000 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 12/04/2020 01/05/2021 3,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 01/06/2021 02/04/2021 3,200 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 02/05/2021 05/06/2021 3,470 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 05/07/2021 08/05/2021 3,770 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 08/06/2021 08/05/2022 4,900 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 07/31/2020 08/12/2020 3,070 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 08/13/2020 09/04/2020 3,170 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 09/07/2020 09/29/2020 3,300 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 09/30/2020 11/04/2020 3,440 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 11/05/2020 12/03/2020 3,580 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 12/04/2020 01/05/2021 3,720 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 01/06/2021 02/04/2021 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 02/05/2021 05/06/2021 4,240 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 05/07/2021 08/05/2021 4,650 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 08/06/2021 08/05/2022 6,200 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 07/30/2020 08/12/2020 2,070 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 08/13/2020 09/04/2020 2,130 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 09/07/2020 10/01/2020 2,210 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 10/02/2020 11/04/2020 2,300 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 11/05/2020 12/03/2020 2,380 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 12/04/2020 01/05/2021 2,460 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 01/06/2021 02/04/2021 2,550 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 02/05/2021 05/06/2021 2,800 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 05/07/2021 08/05/2021 3,100 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 08/06/2021 08/05/2022 4,600 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 07/30/2020 08/12/2020 1,600 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 08/13/2020 09/04/2020 1,670 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 09/07/2020 09/30/2020 1,770 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 10/01/2020 11/04/2020 1,880 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 11/05/2020 12/03/2020 1,990 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 12/04/2020 01/05/2021 2,100 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 01/06/2021 02/04/2021 2,230 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 02/05/2021 05/06/2021 2,600 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 05/07/2021 08/05/2021 3,000 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 08/06/2021 08/05/2022 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 07/31/2020 08/11/2020 2,190 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 08/12/2020 09/04/2020 2,290 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 09/07/2020 09/30/2020 2,435 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 10/01/2020 11/03/2020 2,585 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 11/04/2020 12/02/2020 2,735 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 12/03/2020 01/05/2021 2,885 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 01/06/2021 02/03/2021 3,035 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 02/04/2021 05/05/2021 3,460 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 05/06/2021 08/04/2021 3,910 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 08/05/2021 08/05/2022 5,600 USD 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 07/31/2020 08/12/2020 1,900 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 08/13/2020 09/02/2020 1,950 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 09/03/2020 10/01/2020 2,000 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 10/02/2020 11/04/2020 2,070 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 11/05/2020 12/03/2020 2,130 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 12/04/2020 01/05/2021 2,200 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 01/06/2021 02/04/2021 2,260 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 02/05/2021 05/06/2021 2,430 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 05/07/2021 08/05/2021 2,620 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 08/06/2021 08/05/2022 3,320 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 07/31/2020 08/12/2020 1,900 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 08/13/2020 09/02/2020 1,950 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 09/03/2020 10/01/2020 2,000 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 10/02/2020 11/04/2020 2,070 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 11/05/2020 12/03/2020 2,130 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 12/04/2020 01/05/2021 2,200 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 01/06/2021 02/04/2021 2,260 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 02/05/2021 05/06/2021 2,430 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 05/07/2021 08/05/2021 2,620 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 08/06/2021 08/09/2022 3,320 JPY 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 07/31/2020 08/12/2020 1,990 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 08/13/2020 09/04/2020 2,040 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 09/07/2020 09/28/2020 2,110 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 09/29/2020 11/04/2020 2,180 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 11/05/2020 12/03/2020 2,250 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 12/04/2020 01/05/2021 2,320 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 01/06/2021 02/04/2021 2,400 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 02/05/2021 05/06/2021 2,600 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 05/07/2021 08/05/2021 2,800 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 08/06/2021 08/05/2022 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 07/31/2020 08/12/2020 1,970 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 08/13/2020 09/03/2020 2,010 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 09/04/2020 10/01/2020 2,060 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 10/02/2020 11/04/2020 2,120 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 11/05/2020 12/03/2020 2,170 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 12/04/2020 01/05/2021 2,220 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 01/06/2021 02/04/2021 2,280 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 02/05/2021 05/06/2021 2,430 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 05/07/2021 08/05/2021 2,600 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 08/06/2021 08/05/2022 3,330 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 07/31/2020 08/12/2020 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 08/13/2020 09/04/2020 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 09/07/2020 10/01/2020 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 10/02/2020 11/04/2020 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 11/05/2020 12/03/2020 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 12/04/2020 01/05/2021 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 01/06/2021 02/04/2021 4,150 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 02/05/2021 05/06/2021 4,350 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 05/07/2021 08/05/2021 4,550 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 08/06/2021 08/05/2022 5,800 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 07/31/2020 08/12/2020 1,320 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 08/13/2020 09/03/2020 1,370 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 09/04/2020 10/01/2020 1,450 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 10/02/2020 11/04/2020 1,525 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 11/05/2020 12/03/2020 1,600 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 12/04/2020 01/05/2021 1,680 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 01/06/2021 02/04/2021 1,760 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 02/05/2021 05/06/2021 1,980 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 05/07/2021 08/05/2021 2,220 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 08/06/2021 08/05/2022 3,125 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 07/30/2020 08/13/2020 1,200 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 08/14/2020 09/07/2020 1,300 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 09/08/2020 10/02/2020 1,420 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 10/05/2020 11/05/2020 1,570 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 11/06/2020 12/04/2020 1,700 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 12/07/2020 01/06/2021 1,870 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 01/07/2021 02/05/2021 2,000 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 02/08/2021 05/07/2021 2,500 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 05/10/2021 08/06/2021 3,000 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 08/09/2021 08/05/2022 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 07/31/2020 08/12/2020 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 08/13/2020 09/04/2020 4,130 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 09/07/2020 10/01/2020 4,180 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 10/02/2020 11/04/2020 4,230 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 11/05/2020 12/03/2020 4,280 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 12/04/2020 01/04/2021 4,330 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 01/05/2021 02/04/2021 4,380 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 02/05/2021 05/06/2021 4,520 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 05/07/2021 08/05/2021 4,670 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 08/06/2021 08/05/2022 5,520 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 07/31/2020 08/13/2020 4,500 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 08/14/2020 09/04/2020 4,700 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 09/07/2020 10/02/2020 5,000 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 10/05/2020 11/05/2020 5,300 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 11/06/2020 12/04/2020 5,600 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 12/07/2020 12/31/2020 6,000 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 01/11/2021 02/05/2021 6,300 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 02/08/2021 05/07/2021 7,350 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 05/11/2021 08/06/2021 8,600 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 08/09/2021 08/05/2022 9,100 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 07/31/2020 08/12/2020 1,590 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 08/13/2020 09/04/2020 1,615 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 09/07/2020 10/01/2020 1,650 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 10/02/2020 11/04/2020 1,690 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 11/05/2020 12/03/2020 1,725 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 12/04/2020 01/05/2021 1,760 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 01/06/2021 02/04/2021 1,800 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 02/05/2021 05/06/2021 1,900 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 05/07/2021 08/04/2021 2,010 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 08/05/2021 08/05/2022 2,520 USD 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 07/31/2020 08/12/2020 6,850 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 08/13/2020 09/04/2020 6,860 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 09/07/2020 10/01/2020 6,870 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 10/02/2020 11/04/2020 6,875 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 11/05/2020 12/03/2020 6,885 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 12/04/2020 01/05/2021 6,895 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 01/06/2021 02/04/2021 6,900 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 02/05/2021 05/06/2021 6,925 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 05/07/2021 08/05/2021 6,950 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 08/06/2021 08/05/2022 7,100 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 07/31/2020 08/12/2020 6,850 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 08/13/2020 09/04/2020 6,860 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 09/07/2020 10/01/2020 6,870 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 10/02/2020 11/04/2020 6,875 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 11/05/2020 12/03/2020 6,885 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 12/04/2020 01/05/2021 6,895 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 01/06/2021 02/04/2021 6,900 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 02/05/2021 05/06/2021 6,925 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 05/07/2021 08/05/2021 6,950 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 08/06/2021 08/09/2022 7,100 CHF 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 07/31/2020 08/12/2020 3,230 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 08/13/2020 09/04/2020 3,260 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 09/07/2020 10/01/2020 3,300 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 10/02/2020 11/04/2020 3,340 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 11/05/2020 12/03/2020 3,380 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 12/04/2020 01/04/2021 3,420 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 01/05/2021 02/04/2021 3,465 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 02/05/2021 05/06/2021 3,580 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 05/07/2021 08/05/2021 3,700 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 08/06/2021 08/05/2022 4,250 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 07/31/2020 08/12/2020 2,950 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 08/13/2020 09/04/2020 3,050 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 09/07/2020 10/01/2020 3,175 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 10/02/2020 11/04/2020 3,310 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 11/05/2020 12/02/2020 3,450 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 12/03/2020 01/05/2021 3,585 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 01/06/2021 02/04/2021 3,720 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 02/05/2021 05/06/2021 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 05/07/2021 08/05/2021 4,510 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 08/06/2021 08/05/2022 6,030 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 07/31/2020 08/13/2020 3,670 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 08/14/2020 09/07/2020 3,780 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 09/08/2020 10/02/2020 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 10/05/2020 11/05/2020 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 11/06/2020 12/04/2020 4,260 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 12/07/2020 01/06/2021 4,420 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 01/07/2021 02/05/2021 4,590 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 02/08/2021 05/07/2021 5,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 05/10/2021 08/06/2021 5,560 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 08/09/2021 08/05/2022 7,570 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 07/31/2020 08/12/2020 1,410 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 08/13/2020 09/04/2020 1,430 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 09/07/2020 09/29/2020 1,450 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 09/30/2020 11/04/2020 1,470 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 11/05/2020 12/03/2020 1,500 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 12/04/2020 01/05/2021 1,520 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 01/06/2021 02/04/2021 1,550 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 02/05/2021 05/06/2021 1,610 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 05/07/2021 08/05/2021 1,680 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 08/06/2021 08/05/2022 2,050 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 07/31/2020 08/12/2020 3,500 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 08/13/2020 09/04/2020 3,550 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 09/07/2020 10/01/2020 3,620 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 10/02/2020 11/04/2020 3,680 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 11/05/2020 12/03/2020 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 12/04/2020 01/05/2021 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 01/06/2021 02/04/2021 3,870 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 02/05/2021 05/06/2021 4,050 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 05/07/2021 08/04/2021 4,240 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 08/05/2021 08/05/2022 5,000 USD 0.05
CME REAL ESTATE BOSTON CSI HOUSING INDEX FUTURES BOS 08/2020 02/2025 2,100 USD 0.01
CME REAL ESTATE CHICAGO CSI HOUSING INDEX FUTURE CHI 08/2020 02/2025 1,300 USD 0.01
CME REAL ESTATE COMP CITIES CSI HOUSING INDEX FUT CUS 08/2020 02/2025 2,100 USD 0.01
CME REAL ESTATE DENVER CSI HOUSING INDEX FUTURES DEN 08/2020 02/2025 1,700 USD 0.01
CME REAL ESTATE LAS VEGAS CSI HOUSING INDEX FUTURES LAV 08/2020 02/2025 2,100 USD 0.01
CME REAL ESTATE LOS ANGELES CSI HOUSING INDEX FUT LAX 08/2020 02/2025 2,100 USD 25.000%
CME REAL ESTATE MIAMI CSI HOUSING INDEX FUTURES MIA 08/2020 02/2025 2,500 USD 0.01
CME REAL ESTATE NEW YORK CSI HOUSING INDEX FUTURES NYM 08/2020 02/2025 1,350 USD 0.01
CME REAL ESTATE SAN DIEGO CSI HOUSING INDEX FUTURE SDG 08/2020 02/2025 2,000 USD 0.01
CME REAL ESTATE SAN FRANCISCO CSI HOUSING INDEX FUT SFR 08/2020 02/2025 1,800 USD 0.01
CME REAL ESTATE WASH DC CSI HOUSING INDEX FUTURES WDC 08/2020 02/2025 1,700 USD 0.01
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 10/2020 02/2021 1,002 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 03/2021 04/2021 720 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 10/2021 10/2021 1,092 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 11/2021 12/2021 1,041 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 01/2022 01/2022 1,044 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 02/2022 02/2022 861 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 03/2022 03/2022 630 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 04/2022 04/2022 654 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 10/2022 10/2022 828 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 11/2022 11/2022 1,086 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 12/2022 01/2023 984 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 02/2023 02/2023 864 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 03/2023 04/2023 15.0% 30
CME WEATHER LONDON HEATING SEASONAL STRIP FUTUR D0X 03/2021 03/2021 3.1% 25.000%
CME WEATHER LONDON HEATING SEASONAL STRIP FUTUR D0Z 02/2021 02/2021 3.1% 25.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 10/2020 02/2021 987 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 03/2021 04/2021 798 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 10/2021 10/2021 1,224 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 11/2021 11/2021 1,326 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 12/2021 12/2021 1,104 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 01/2022 01/2022 1,218 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 02/2022 02/2022 975 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 03/2022 03/2022 951 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 04/2022 04/2022 633 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 10/2022 10/2022 945 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 11/2022 02/2023 1,035 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 03/2023 03/2023 1,038 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 04/2023 04/2023 15.0% 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HEATING SEASONAL STRIP FU D2X 03/2021 03/2021 3.8% 25.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HEATING SEASONAL STRIP FU D2Z 02/2021 02/2021 799 EUR 25.000%
CME WEATHER LONDON CDD MONTHLY FUTURES G0 07/2020 10/2021 428 GBP 30
CME WEATHER LONDON CDD MONTHLY FUTURES G0 04/2022 04/2022 860 GBP 30
CME WEATHER LONDON CDD MONTHLY FUTURES G0 05/2022 05/2022 830 GBP 30
CME WEATHER LONDON CDD MONTHLY FUTURES G0 06/2022 06/2022 1,012 GBP 30
CME WEATHER LONDON CDD MONTHLY FUTURES G0 07/2022 07/2022 1,252 GBP 30
CME WEATHER LONDON CDD MONTHLY FUTURES G0 08/2022 08/2022 1,218 GBP 30
CME WEATHER LONDON CDD MONTHLY FUTURES G0 09/2022 09/2022 992 GBP 30
CME WEATHER LONDON CDD MONTHLY FUTURES G0 10/2022 10/2022 748 GBP 30
CME WEATHER LONDON CDD MONTHLY FUTURES G0 04/2023 06/2023 10.0% 30
CME WEATHER LONDON COOLING SEASONAL STRIP FUTUR G0K 09/2020 09/2020 903 GBP 25.000%
CME WEATHER LONDON COOLING SEASONAL STRIP FUTUR G0N 08/2020 08/2020 420 GBP 25.000%
CME WEATHER AMSTERDAM MONTHLY CDD FUTURES G2 07/2020 10/2021 243 EUR 30
CME WEATHER AMSTERDAM MONTHLY CDD FUTURES G2 04/2022 04/2022 329 EUR 30
CME WEATHER AMSTERDAM MONTHLY CDD FUTURES G2 05/2022 07/2022 560 EUR 30
CME WEATHER AMSTERDAM MONTHLY CDD FUTURES G2 08/2022 08/2022 555 EUR 30
CME WEATHER AMSTERDAM MONTHLY CDD FUTURES G2 09/2022 09/2022 453 EUR 30
CME WEATHER AMSTERDAM MONTHLY CDD FUTURES G2 10/2022 10/2022 361 EUR 30
CME WEATHER AMSTERDAM MONTHLY CDD FUTURES G2 04/2023 06/2023 5.0% 30
CME WEATHER AMSTERDAM COOLING SEASONAL STRIP FU G2K 09/2020 09/2020 801 EUR 25.000%
CME WEATHER AMSTERDAM COOLING SEASONAL STRIP FU G2N 08/2020 08/2020 373 EUR 25.000%
CME WEATHER TOKYO PACIFIC RIM INDEX FUT CAT G6 07/2020 07/2020 570,750 JPY 25.000%
CME WEATHER TOKYO PACIFIC RIM INDEX FUT CAT G6 08/2020 12/2020 648,000 JPY 25.000%
CME WEATHER TOKYO PACIFIC RIM INDEX FUT CAT G6 09/2020 09/2021 540,750 JPY 25.000%
CME WEATHER TOKYO PACIFIC RIM INDEX FUT CAT G6 10/2020 10/2021 438,750 JPY 25.000%
CME WEATHER TOKYO PACIFIC RIM INDEX FUT CAT G6 01/2021 02/2021 134,250 JPY 25.000%
CME WEATHER TOKYO PACIFIC RIM INDEX FUT CAT G6 03/2021 03/2021 229,500 JPY 25.000%
CME WEATHER TOKYO PACIFIC RIM INDEX FUT CAT G6 04/2021 04/2021 334,500 JPY 25.000%
CME WEATHER TOKYO PACIFIC RIM INDEX FUT CAT G6 05/2021 05/2021 460,500 JPY 25.000%
CME WEATHER TOKYO PACIFIC RIM INDEX FUT CAT G6 06/2021 06/2021 507,000 JPY 25.000%
CME WEATHER TOKYO PACIFIC RIM INDEX FUT CAT G6 07/2021 07/2021 625,500 JPY 25.000%
CME WEATHER TOKYO PACIFIC RIM INDEX FUT CAT G6 08/2021 08/2021 645,750 JPY 25.000%
CME WEATHER TOKYO PACIFIC RIM INDEX FUT CAT G6 11/2021 11/2021 303,000 JPY 25.000%
CME WEATHER TOKYO PACIFIC RIM INDEX FUT CAT G6 12/2021 12/2021 193,500 JPY 25.000%
CME WEATHER TOKYO CAT MAY-PACIFIC RIM SEASONAL G6K 09/2020 09/2020 4.0% 25.000%
CME WEATHER TOKYO CAT JUL-PACIFIC RIM SEASONAL G6N 08/2020 08/2020 161,800 JPY 25.000%
CME WEATHER TOKYO CAT NOV-PACIFIC RIM SEASONAL G6X 03/2021 03/2021 4.0% 25.000%
CME WEATHER TOKYO CAT DEC-PACIFIC RIM SEASONAL G6Z 12/2020 02/2021 4.0% 25.000%
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 10/2020 02/2021 100 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 03/2021 03/2021 76 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 04/2021 04/2021 46 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 10/2021 10/2021 28 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 11/2021 11/2021 464 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 12/2021 12/2021 916 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 01/2022 01/2022 910 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 02/2022 02/2022 976 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 03/2022 03/2022 324 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 04/2022 04/2022 32 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 10/2022 10/2022 150 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 11/2022 01/2023 600 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 02/2023 02/2023 650 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 03/2023 04/2023 10.0% 30
CME WEATHER LAS VEGAS HEATING SEASONAL STRIP FU H0X 03/2021 03/2021 4.5% 250
CME WEATHER LAS VEGAS HEATING SEASONAL STRIP FU H0Z 02/2021 02/2021 4.5% 250
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 10/2020 01/2021 495 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 12/2020 12/2020 2,695 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 02/2021 02/2021 2,345 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 03/2021 03/2021 1,550 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 04/2021 03/2023 500 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 10/2021 01/2022 1,540 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 12/2021 12/2021 2,615 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 02/2022 02/2022 2,340 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 03/2022 03/2022 1,575 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 04/2022 04/2022 410 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 10/2022 10/2022 2,480 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 11/2022 11/2022 2,265 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 12/2022 01/2023 2,305 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 02/2023 02/2023 1,385 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 04/2023 04/2023 625 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HEATING SEASONAL STRIP FUTU H1X 03/2021 03/2021 4.9% 25.000%
CME WEATHER ATLANTA HEATING SEASONAL STRIP FUTU H1Z 02/2021 02/2021 4.9% 25.000%
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 10/2020 11/2020 2,204 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 12/2020 12/2020 2,144 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 01/2021 01/2021 2,214 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 02/2021 02/2021 2,182 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 03/2021 03/2021 2,322 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 04/2021 04/2021 1,926 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 10/2021 01/2022 2,201 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 02/2022 02/2022 2,268 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 03/2022 03/2022 2,592 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 04/2022 04/2022 1,251 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 10/2022 10/2022 2,922 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 11/2022 11/2022 2,992 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 12/2022 01/2023 2,989 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 02/2023 02/2023 2,611 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 03/2023 04/2023 13.5% 30
CME WEATHER CHICAGO HEATING SEASONAL STRIP FUTU H2X 03/2021 03/2021 2.8% 25.000%
CME WEATHER CHICAGO HEATING SEASONAL STRIP FUTU H2Z 02/2021 02/2021 2.8% 25.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 10/2020 11/2020 1,896 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 12/2020 12/2020 1,845 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 01/2021 01/2021 1,911 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 02/2021 02/2021 1,866 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 03/2021 03/2021 2,370 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 04/2021 04/2021 1,485 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 10/2021 01/2022 1,875 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 02/2022 02/2022 1,935 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 03/2022 03/2022 2,220 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 04/2022 04/2022 762 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 10/2022 10/2022 2,628 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 11/2022 01/2023 2,616 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 02/2023 02/2023 2,418 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 03/2023 04/2023 15.0% 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HEATING SEASONAL STRIP F H3X 03/2021 03/2021 3.4% 25.000%
CME WEATHER CINCINNATI HEATING SEASONAL STRIP F H3Z 02/2021 02/2021 3.4% 25.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 10/2020 11/2020 2,040 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 12/2020 12/2020 2,034 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 01/2021 01/2021 2,052 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 02/2021 02/2021 2,061 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 03/2021 03/2021 2,304 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 04/2021 04/2021 1,422 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 10/2021 02/2022 2,037 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 03/2022 03/2022 2,265 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 04/2022 04/2022 978 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 10/2022 10/2022 2,235 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 11/2022 11/2022 2,505 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 12/2022 01/2023 2,502 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 02/2023 02/2023 1,974 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 03/2023 03/2023 1,635 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 04/2023 04/2023 15.0% 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HEATING SEASONAL STRIP FUT H4X 03/2021 03/2021 2.2% 25.000%
CME WEATHER NEW YORK HEATING SEASONAL STRIP FUT H4Z 02/2021 02/2021 2.2% 25.000%