Asset Class Navigation

Canadian Dollar Margins

Start Period End Period
CME OTC FX EUR/GBC FWD EURBPC 09/17/2018 10/18/2018 2,150 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC FWD EURBPC 10/19/2018 11/15/2018 2,215 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC FWD EURBPC 11/16/2018 12/19/2018 2,285 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC FWD EURBPC 12/20/2018 01/16/2019 2,350 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC FWD EURBPC 01/17/2019 04/17/2019 2,550 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC FWD EURBPC 04/18/2019 07/18/2019 2,750 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC FWD EURBPC 07/19/2019 07/22/2020 3,530 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC NY FIXING FWD EURBPN 07/18/2018 07/26/2018 1,965 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC NY FIXING FWD EURBPN 07/27/2018 08/17/2018 2,010 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC NY FIXING FWD EURBPN 08/20/2018 09/14/2018 2,080 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC NY FIXING FWD EURBPN 09/17/2018 10/18/2018 2,150 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC NY FIXING FWD EURBPN 10/19/2018 11/15/2018 2,215 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC NY FIXING FWD EURBPN 11/16/2018 12/19/2018 2,285 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC NY FIXING FWD EURBPN 12/20/2018 01/16/2019 2,350 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC NY FIXING FWD EURBPN 01/17/2019 04/17/2019 2,550 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC NY FIXING FWD EURBPN 04/18/2019 07/18/2019 2,750 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC NY FIXING FWD EURBPN 07/19/2019 07/24/2020 3,530 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/JYC FWD EURJYC 07/16/2018 07/26/2018 3,180 JPY 0.05
CME OTC FX EUR/JYC FWD EURJYC 07/27/2018 08/17/2018 3,240 JPY 0.05
CME OTC FX EUR/JYC FWD EURJYC 08/20/2018 09/13/2018 3,320 JPY 0.05
CME OTC FX EUR/JYC FWD EURJYC 09/14/2018 10/18/2018 3,400 JPY 0.05
CME OTC FX EUR/JYC FWD EURJYC 10/19/2018 11/15/2018 3,500 JPY 0.05
CME OTC FX EUR/JYC FWD EURJYC 11/16/2018 12/19/2018 3,585 JPY 0.05
CME OTC FX EUR/JYC FWD EURJYC 12/20/2018 01/17/2019 3,675 JPY 0.05
CME OTC FX EUR/JYC FWD EURJYC 01/18/2019 04/17/2019 3,920 JPY 0.05
CME OTC FX EUR/JYC FWD EURJYC 04/18/2019 07/18/2019 4,200 JPY 0.05
CME OTC FX EUR/JYC FWD EURJYC 07/19/2019 07/22/2020 5,200 JPY 0.05
CME OTC FX EURSFC FWD EURSFC 07/16/2018 07/26/2018 7,165 EUR 0.05
CME OTC FX EURSFC FWD EURSFC 07/27/2018 08/17/2018 7,210 EUR 0.05
CME OTC FX EURSFC FWD EURSFC 08/20/2018 09/14/2018 7,275 EUR 0.05
CME OTC FX EURSFC FWD EURSFC 09/17/2018 10/18/2018 7,340 EUR 0.05
CME OTC FX EURSFC FWD EURSFC 10/19/2018 11/15/2018 7,400 EUR 0.05
CME OTC FX EURSFC FWD EURSFC 11/16/2018 12/19/2018 7,475 EUR 0.05
CME OTC FX EURSFC FWD EURSFC 12/20/2018 01/16/2019 7,540 EUR 0.05
CME OTC FX EURSFC FWD EURSFC 01/17/2019 04/17/2019 7,730 EUR 0.05
CME OTC FX EURSFC FWD EURSFC 04/18/2019 07/18/2019 7,925 EUR 0.05
CME OTC FX EURSFC FWD EURSFC 07/19/2019 07/22/2020 8,670 EUR 0.05
CME OTC FX EURUSC FWD EURUSC 07/16/2018 07/26/2018 2,320 USD 0.05
CME OTC FX EURUSC FWD EURUSC 07/27/2018 08/17/2018 2,340 USD 0.05
CME OTC FX EURUSC FWD EURUSC 08/20/2018 09/14/2018 2,370 USD 0.05
CME OTC FX EURUSC FWD EURUSC 09/17/2018 10/18/2018 2,400 USD 0.05
CME OTC FX EURUSC FWD EURUSC 10/19/2018 11/15/2018 2,430 USD 0.05
CME OTC FX EURUSC FWD EURUSC 11/16/2018 12/19/2018 2,460 USD 0.05
CME OTC FX EURUSC FWD EURUSC 12/20/2018 01/18/2019 2,490 USD 0.05
CME OTC FX EURUSC FWD EURUSC 01/21/2019 04/17/2019 2,580 USD 0.05
CME OTC FX EURUSC FWD EURUSC 04/18/2019 07/18/2019 2,670 USD 0.05
CME OTC FX EURUSC FWD EURUSC 07/19/2019 07/22/2020 3,020 USD 0.05
CME OTC FX EUR/USD FWD NY FIXING EURUSN 07/16/2018 07/26/2018 2,320 USD 0.05
CME OTC FX EUR/USD FWD NY FIXING EURUSN 07/27/2018 08/17/2018 2,340 USD 0.05
CME OTC FX EUR/USD FWD NY FIXING EURUSN 08/20/2018 09/14/2018 2,370 USD 0.05
CME OTC FX EUR/USD FWD NY FIXING EURUSN 09/17/2018 10/18/2018 2,400 USD 0.05
CME OTC FX EUR/USD FWD NY FIXING EURUSN 10/19/2018 11/15/2018 2,430 USD 0.05
CME OTC FX EUR/USD FWD NY FIXING EURUSN 11/16/2018 12/19/2018 2,460 USD 0.05
CME OTC FX EUR/USD FWD NY FIXING EURUSN 12/20/2018 01/18/2019 2,490 USD 0.05
CME OTC FX EUR/USD FWD NY FIXING EURUSN 01/21/2019 04/17/2019 2,580 USD 0.05
CME OTC FX EUR/USD FWD NY FIXING EURUSN 04/18/2019 07/18/2019 2,670 USD 0.05
CME OTC FX EUR/USD FWD NY FIXING EURUSN 07/19/2019 07/24/2020 3,020 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 07/16/2018 07/30/2018 1,640 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 07/31/2018 08/21/2018 1,650 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 08/22/2018 09/18/2018 1,660 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 09/19/2018 10/22/2018 1,675 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 10/23/2018 11/19/2018 1,685 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 11/20/2018 12/21/2018 1,700 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 12/24/2018 01/18/2019 1,710 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 01/22/2019 04/23/2019 1,750 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 04/24/2019 07/22/2019 1,780 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 07/23/2019 07/22/2020 1,960 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 07/18/2018 07/26/2018 1,640 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 07/27/2018 08/17/2018 1,650 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 08/20/2018 09/14/2018 1,660 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 09/17/2018 10/18/2018 1,675 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 10/19/2018 11/15/2018 1,685 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 11/16/2018 12/19/2018 1,700 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 12/20/2018 01/18/2019 1,710 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 01/21/2019 04/17/2019 1,750 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 04/18/2019 07/18/2019 1,780 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 07/19/2019 07/24/2020 1,960 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 07/16/2018 07/26/2018 3,050 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 07/27/2018 08/17/2018 3,100 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 08/20/2018 09/14/2018 3,170 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 09/17/2018 10/17/2018 3,240 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 10/18/2018 11/15/2018 3,310 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 11/16/2018 12/19/2018 3,375 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 12/20/2018 01/18/2019 3,450 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 01/21/2019 04/17/2019 3,650 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 04/18/2019 07/18/2019 3,860 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 07/19/2019 07/22/2020 4,800 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 07/16/2018 07/26/2018 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 07/27/2018 08/17/2018 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 08/20/2018 09/14/2018 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 09/17/2018 10/18/2018 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 10/19/2018 11/14/2018 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 11/16/2018 12/19/2018 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 12/20/2018 01/17/2019 4,150 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 01/18/2019 04/18/2019 4,350 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 04/22/2019 07/18/2019 4,550 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 07/19/2019 10/25/2019 5,800 USD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 07/16/2018 07/27/2018 1,810 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 07/30/2018 08/20/2018 1,835 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 08/21/2018 09/17/2018 1,870 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 09/18/2018 10/19/2018 1,905 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 10/22/2018 11/16/2018 1,940 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 11/19/2018 12/20/2018 1,980 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 12/21/2018 01/17/2019 2,015 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 01/18/2019 04/22/2019 2,120 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 04/23/2019 07/19/2019 2,235 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 07/22/2019 07/22/2020 2,730 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 07/16/2018 07/27/2018 1,810 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 07/30/2018 08/20/2018 1,835 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 08/21/2018 09/17/2018 1,870 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 09/18/2018 10/19/2018 1,905 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 10/22/2018 11/16/2018 1,940 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 11/19/2018 12/20/2018 1,980 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 12/21/2018 01/17/2019 2,015 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 01/18/2019 04/22/2019 2,120 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 04/23/2019 07/19/2019 2,235 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 07/22/2019 07/24/2020 2,730 CAD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 07/16/2018 07/26/2018 2,835 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 07/27/2018 08/17/2018 2,890 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 08/20/2018 09/14/2018 2,965 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 09/17/2018 10/18/2018 3,045 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 10/19/2018 11/15/2018 3,125 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 11/16/2018 12/19/2018 3,200 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 12/20/2018 01/18/2019 3,285 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 01/21/2019 04/17/2019 3,510 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 04/18/2019 07/18/2019 3,750 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 07/19/2019 07/22/2020 4,650 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 07/13/2018 08/16/2018 2,790 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 08/17/2018 09/12/2018 2,890 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 09/13/2018 10/17/2018 3,000 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 10/18/2018 11/15/2018 3,110 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 11/16/2018 12/14/2018 3,220 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 12/17/2018 01/15/2019 3,320 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 01/16/2019 04/15/2019 3,630 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 04/16/2019 07/11/2019 3,950 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 07/12/2019 07/22/2020 4,280 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 07/16/2018 07/26/2018 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 07/27/2018 08/17/2018 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 08/20/2018 09/14/2018 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 09/17/2018 10/18/2018 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 10/19/2018 11/15/2018 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 11/16/2018 12/19/2018 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 12/20/2018 01/18/2019 4,150 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 01/21/2019 04/19/2019 4,350 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 04/22/2019 07/18/2019 4,550 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 07/19/2019 07/22/2020 5,800 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 07/16/2018 07/26/2018 2,350 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 07/27/2018 08/16/2018 2,400 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 08/17/2018 09/14/2018 2,480 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 09/17/2018 10/18/2018 2,550 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 10/19/2018 11/14/2018 2,630 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 11/16/2018 12/19/2018 2,710 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 12/20/2018 01/17/2019 2,800 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 01/18/2019 04/17/2019 3,020 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 04/22/2019 07/18/2019 3,270 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 07/19/2019 07/22/2020 4,400 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 07/16/2018 07/26/2018 2,270 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 07/27/2018 08/17/2018 2,285 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 08/20/2018 09/14/2018 2,310 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 09/17/2018 10/18/2018 2,340 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 10/19/2018 11/15/2018 2,365 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 11/16/2018 12/19/2018 2,390 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 12/20/2018 01/18/2019 2,420 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 01/21/2019 04/16/2019 2,500 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 04/17/2019 07/18/2019 2,570 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 07/19/2019 07/22/2020 2,920 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 07/16/2018 07/26/2018 2,640 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 07/27/2018 08/16/2018 2,710 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 08/17/2018 09/14/2018 2,800 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 09/17/2018 10/17/2018 2,900 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 10/18/2018 11/15/2018 3,000 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 11/16/2018 12/19/2018 3,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 12/20/2018 01/18/2019 3,200 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 01/21/2019 04/17/2019 3,470 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 04/18/2019 07/18/2019 3,770 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 07/19/2019 07/22/2020 4,900 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 07/16/2018 07/26/2018 3,070 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 07/27/2018 08/17/2018 3,170 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 08/20/2018 09/14/2018 3,300 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 09/17/2018 10/18/2018 3,440 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 10/19/2018 11/15/2018 3,580 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 11/16/2018 12/19/2018 3,720 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 12/20/2018 01/18/2019 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 01/21/2019 04/17/2019 4,240 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 04/18/2019 07/18/2019 4,650 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 07/19/2019 07/22/2020 6,200 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 07/16/2018 07/26/2018 2,070 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 07/27/2018 08/16/2018 2,130 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 08/20/2018 09/14/2018 2,210 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 09/17/2018 10/18/2018 2,300 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 10/19/2018 11/15/2018 2,380 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 11/16/2018 12/19/2018 2,460 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 12/20/2018 01/18/2019 2,550 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 01/21/2019 04/18/2019 2,800 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 04/22/2019 07/18/2019 3,100 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 07/19/2019 07/22/2020 4,600 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 07/16/2018 07/26/2018 1,600 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 07/27/2018 08/17/2018 1,670 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 08/20/2018 09/14/2018 1,770 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 09/17/2018 10/17/2018 1,880 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 10/19/2018 11/15/2018 1,990 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 11/16/2018 12/19/2018 2,100 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 12/20/2018 01/18/2019 2,230 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 01/21/2019 04/18/2019 2,600 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 04/22/2019 07/18/2019 3,000 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 07/19/2019 07/22/2020 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 07/16/2018 07/25/2018 2,190 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 07/26/2018 08/17/2018 2,290 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 08/20/2018 09/12/2018 2,435 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 09/13/2018 10/17/2018 2,585 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 10/18/2018 11/14/2018 2,735 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 11/15/2018 12/18/2018 2,885 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 12/19/2018 01/18/2019 3,035 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 01/21/2019 04/18/2019 3,460 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 04/22/2019 07/17/2019 3,910 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 07/18/2019 07/22/2020 5,600 USD 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 07/16/2018 07/26/2018 1,900 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 07/27/2018 08/17/2018 1,950 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 08/20/2018 09/13/2018 2,000 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 09/14/2018 10/18/2018 2,070 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 10/19/2018 11/15/2018 2,130 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 11/16/2018 12/19/2018 2,200 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 12/20/2018 01/16/2019 2,260 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 01/17/2019 04/18/2019 2,430 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 04/22/2019 07/18/2019 2,620 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 07/19/2019 07/22/2020 3,320 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 07/16/2018 07/26/2018 1,900 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 07/27/2018 08/17/2018 1,950 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 08/20/2018 09/13/2018 2,000 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 09/14/2018 10/18/2018 2,070 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 10/19/2018 11/15/2018 2,130 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 11/16/2018 12/19/2018 2,200 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 12/20/2018 01/16/2019 2,260 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 01/17/2019 04/18/2019 2,430 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 04/22/2019 07/18/2019 2,620 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 07/19/2019 07/24/2020 3,320 JPY 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 07/16/2018 07/26/2018 1,990 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 07/27/2018 08/17/2018 2,040 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 08/20/2018 09/14/2018 2,110 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 09/17/2018 10/18/2018 2,180 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 10/19/2018 11/15/2018 2,250 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 11/16/2018 12/19/2018 2,320 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 12/20/2018 01/18/2019 2,400 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 01/21/2019 04/19/2019 2,600 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 04/22/2019 07/18/2019 2,800 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 07/19/2019 07/22/2020 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 07/16/2018 07/26/2018 1,970 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 07/27/2018 08/17/2018 2,010 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 08/20/2018 09/14/2018 2,060 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 09/17/2018 10/18/2018 2,120 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 10/19/2018 11/14/2018 2,170 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 11/15/2018 12/19/2018 2,220 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 12/20/2018 01/17/2019 2,280 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 01/18/2019 04/18/2019 2,430 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 04/22/2019 07/18/2019 2,600 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 07/19/2019 07/22/2020 3,330 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 07/16/2018 07/26/2018 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 07/27/2018 08/17/2018 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 08/20/2018 09/14/2018 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 09/17/2018 10/18/2018 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 10/19/2018 11/15/2018 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 11/16/2018 12/19/2018 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 12/20/2018 01/18/2019 4,150 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 01/21/2019 04/16/2019 4,350 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 04/17/2019 07/18/2019 4,550 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 07/19/2019 07/22/2020 5,800 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 07/16/2018 07/26/2018 1,320 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 07/27/2018 08/17/2018 1,370 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 08/20/2018 09/14/2018 1,450 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 09/17/2018 10/18/2018 1,525 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 10/19/2018 11/15/2018 1,600 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 11/16/2018 12/19/2018 1,680 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 12/20/2018 01/17/2019 1,760 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 01/18/2019 04/17/2019 1,980 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 04/22/2019 07/18/2019 2,220 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 07/19/2019 07/22/2020 3,125 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 07/16/2018 07/27/2018 1,200 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 07/30/2018 08/16/2018 1,300 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 08/17/2018 09/17/2018 1,420 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 09/18/2018 10/19/2018 1,570 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 10/22/2018 11/16/2018 1,700 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 11/19/2018 12/20/2018 1,870 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 12/21/2018 01/21/2019 2,000 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 01/22/2019 04/22/2019 2,500 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 04/23/2019 07/19/2019 3,000 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 07/22/2019 07/22/2020 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 07/16/2018 07/26/2018 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 07/27/2018 08/17/2018 4,130 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 08/20/2018 09/14/2018 4,180 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 09/17/2018 10/18/2018 4,230 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 10/19/2018 11/15/2018 4,280 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 11/16/2018 12/19/2018 4,330 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 12/20/2018 01/18/2019 4,380 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 01/21/2019 04/18/2019 4,520 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 04/22/2019 07/18/2019 4,670 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 07/19/2019 07/22/2020 5,520 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 07/16/2018 07/27/2018 4,500 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 07/30/2018 08/20/2018 4,700 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 08/21/2018 09/17/2018 5,000 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 09/18/2018 10/19/2018 5,300 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 10/22/2018 11/16/2018 5,600 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 11/19/2018 12/20/2018 6,000 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 12/21/2018 01/18/2019 6,300 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 01/21/2019 04/22/2019 7,350 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 04/23/2019 07/19/2019 8,600 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 07/22/2019 07/22/2020 9,100 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 07/16/2018 07/26/2018 1,590 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 07/27/2018 08/17/2018 1,615 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 08/20/2018 09/14/2018 1,650 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 09/17/2018 10/18/2018 1,690 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 10/19/2018 11/15/2018 1,725 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 11/16/2018 12/19/2018 1,760 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 12/20/2018 01/18/2019 1,800 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 01/21/2019 04/18/2019 1,900 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 04/22/2019 07/18/2019 2,010 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 07/19/2019 07/22/2020 2,520 USD 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 07/16/2018 07/26/2018 6,850 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 07/27/2018 08/17/2018 6,860 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 08/20/2018 09/14/2018 6,870 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 09/17/2018 10/18/2018 6,875 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 10/19/2018 11/15/2018 6,885 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 11/16/2018 12/19/2018 6,895 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 12/20/2018 01/18/2019 6,900 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 01/21/2019 04/17/2019 6,925 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 04/18/2019 07/18/2019 6,950 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 07/19/2019 07/22/2020 7,100 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 07/16/2018 07/26/2018 6,850 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 07/27/2018 08/17/2018 6,860 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 08/20/2018 09/14/2018 6,870 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 09/17/2018 10/18/2018 6,875 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 10/19/2018 11/15/2018 6,885 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 11/16/2018 12/19/2018 6,895 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 12/20/2018 01/18/2019 6,900 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 01/21/2019 04/17/2019 6,925 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 04/18/2019 07/18/2019 6,950 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 07/19/2019 07/24/2020 7,100 CHF 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 07/16/2018 07/26/2018 3,230 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 07/27/2018 08/17/2018 3,260 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 08/20/2018 09/14/2018 3,300 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 09/17/2018 10/18/2018 3,340 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 10/19/2018 11/15/2018 3,380 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 11/16/2018 12/19/2018 3,420 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 12/20/2018 01/18/2019 3,465 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 01/21/2019 04/17/2019 3,580 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 04/18/2019 07/18/2019 3,700 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 07/19/2019 07/22/2020 4,250 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 07/16/2018 07/24/2018 2,950 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 07/25/2018 08/17/2018 3,050 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 08/20/2018 09/14/2018 3,175 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 09/17/2018 10/18/2018 3,310 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 10/19/2018 11/15/2018 3,450 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 11/16/2018 12/19/2018 3,585 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 12/20/2018 01/18/2019 3,720 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 01/21/2019 04/18/2019 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 04/22/2019 07/18/2019 4,510 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 07/19/2019 07/22/2020 6,030 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 07/16/2018 07/26/2018 3,670 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 07/27/2018 08/16/2018 3,780 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 08/17/2018 09/14/2018 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 09/17/2018 10/18/2018 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 10/19/2018 11/15/2018 4,260 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 11/16/2018 12/19/2018 4,420 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 12/20/2018 01/17/2019 4,590 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 01/18/2019 04/18/2019 5,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 04/22/2019 07/18/2019 5,560 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 07/19/2019 07/22/2020 7,570 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 07/16/2018 07/26/2018 1,410 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 07/27/2018 08/17/2018 1,430 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 08/20/2018 09/14/2018 1,450 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 09/17/2018 10/18/2018 1,470 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 10/19/2018 11/15/2018 1,500 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 11/16/2018 12/19/2018 1,520 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 12/20/2018 01/18/2019 1,550 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 01/21/2019 04/19/2019 1,610 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 04/22/2019 07/18/2019 1,680 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 07/19/2019 07/22/2020 2,050 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 07/16/2018 07/26/2018 3,500 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 07/27/2018 08/17/2018 3,550 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 08/20/2018 09/14/2018 3,620 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 09/17/2018 10/18/2018 3,680 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 10/19/2018 11/15/2018 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 11/16/2018 12/19/2018 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 12/20/2018 01/18/2019 3,870 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 01/21/2019 04/17/2019 4,050 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 04/18/2019 07/18/2019 4,240 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 07/19/2019 07/22/2020 5,000 USD 0.05
CME REAL ESTATE BOSTON CSI HOUSING INDEX FUTURES BOS 08/2018 11/2022 1,250 USD 0.01
CME REAL ESTATE CHICAGO CSI HOUSING INDEX FUTURE CHI 08/2018 11/2022 749 USD 0.01
CME REAL ESTATE COMP CITIES CSI HOUSING INDEX FUT CUS 08/2018 11/2022 999 USD 0.01
CME REAL ESTATE DENVER CSI HOUSING INDEX FUTURES DEN 08/2018 11/2022 749 USD 0.01
CME REAL ESTATE LAS VEGAS CSI HOUSING INDEX FUTURES LAV 08/2018 11/2022 1,499 USD 0.01
CME REAL ESTATE LOS ANGELES CSI HOUSING INDEX FUT LAX 08/2018 11/2022 1,000 USD 25.000%
CME REAL ESTATE MIAMI CSI HOUSING INDEX FUTURES MIA 08/2018 11/2022 1,499 USD 0.01
CME REAL ESTATE NEW YORK CSI HOUSING INDEX FUTURES NYM 08/2018 11/2022 800 USD 0.01
CME REAL ESTATE SAN DIEGO CSI HOUSING INDEX FUTURE SDG 08/2018 11/2022 1,499 USD 0.01
CME REAL ESTATE SAN FRANCISCO CSI HOUSING INDEX FUT SFR 08/2018 11/2022 1,499 USD 0.01
CME REAL ESTATE WASH DC CSI HOUSING INDEX FUTURES WDC 08/2018 11/2022 1,000 USD 0.01
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 10/2018 01/2019 502 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 02/2019 02/2019 493 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 03/2019 03/2019 485 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 04/2019 04/2019 634 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 10/2019 02/2020 509 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 03/2020 03/2020 471 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 04/2020 04/2020 514 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 10/2020 02/2021 802 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 03/2021 04/2021 576 GBP 30
CME WEATHER LONDON HEATING SEASONAL STRIP FUTUR D0X 03/2019 03/2019 1,113 GBP 25.000%
CME WEATHER LONDON HEATING SEASONAL STRIP FUTUR D0Z 02/2019 02/2019 700 GBP 25.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 10/2018 02/2020 375 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 02/2019 02/2019 359 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 03/2019 03/2019 314 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 04/2019 04/2019 450 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 03/2020 03/2020 351 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 04/2020 04/2020 389 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 10/2020 02/2021 527 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 03/2021 04/2021 426 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HEATING SEASONAL STRIP FU D2X 03/2019 03/2019 1,523 EUR 25.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HEATING SEASONAL STRIP FU D2Z 02/2019 02/2019 968 EUR 25.000%
CME WEATHER LONDON CDD MONTHLY FUTURES G0 07/2018 07/2018 787 GBP 30
CME WEATHER LONDON CDD MONTHLY FUTURES G0 08/2018 08/2018 722 GBP 30
CME WEATHER LONDON CDD MONTHLY FUTURES G0 09/2018 09/2018 532 GBP 30
CME WEATHER LONDON CDD MONTHLY FUTURES G0 10/2018 06/2021 300 GBP 30
CME WEATHER LONDON CDD MONTHLY FUTURES G0 04/2019 09/2019 546 GBP 30
CME WEATHER LONDON CDD MONTHLY FUTURES G0 10/2019 10/2019 534 GBP 30
CME WEATHER LONDON COOLING SEASONAL STRIP FUTUR G0K 09/2018 09/2018 658 GBP 25.000%
CME WEATHER LONDON COOLING SEASONAL STRIP FUTUR G0N 08/2018 08/2018 411 GBP 25.000%
CME WEATHER AMSTERDAM MONTHLY CDD FUTURES G2 07/2018 07/2018 597 EUR 30
CME WEATHER AMSTERDAM MONTHLY CDD FUTURES G2 08/2018 08/2018 551 EUR 30
CME WEATHER AMSTERDAM MONTHLY CDD FUTURES G2 09/2018 09/2018 404 EUR 30
CME WEATHER AMSTERDAM MONTHLY CDD FUTURES G2 10/2018 06/2021 243 EUR 30
CME WEATHER AMSTERDAM MONTHLY CDD FUTURES G2 04/2019 09/2019 347 EUR 30
CME WEATHER AMSTERDAM MONTHLY CDD FUTURES G2 10/2019 10/2019 322 EUR 30
CME WEATHER AMSTERDAM COOLING SEASONAL STRIP FU G2K 09/2018 09/2018 651 EUR 25.000%
CME WEATHER AMSTERDAM COOLING SEASONAL STRIP FU G2N 08/2018 08/2018 359 EUR 25.000%
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 10/2018 02/2019 108 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 03/2019 03/2019 34 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 04/2019 04/2019 74 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 10/2019 02/2020 106 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 03/2020 03/2020 96 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 04/2020 04/2020 40 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 10/2020 02/2021 100 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 03/2021 03/2021 76 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 04/2021 04/2021 46 USD 30
CME WEATHER LAS VEGAS HEATING SEASONAL STRIP FU H0X 03/2019 03/2019 1,208 USD 250
CME WEATHER LAS VEGAS HEATING SEASONAL STRIP FU H0Z 02/2019 02/2019 948 USD 250
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 10/2018 01/2019 545 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 02/2019 02/2019 465 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 03/2019 03/2019 565 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 04/2019 04/2019 490 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 10/2019 02/2020 560 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 03/2020 03/2020 375 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 04/2020 04/2020 250 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 10/2020 02/2021 495 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 03/2021 03/2021 605 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 04/2021 04/2021 500 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HEATING SEASONAL STRIP FUTU H1X 03/2019 03/2019 2,172 USD 25.000%
CME WEATHER ATLANTA HEATING SEASONAL STRIP FUTU H1Z 02/2019 02/2019 1,536 USD 25.000%
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 10/2018 01/2019 1,275 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 02/2019 02/2019 1,153 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 03/2019 03/2019 1,537 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 04/2019 04/2019 1,415 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 10/2019 02/2020 1,318 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 03/2020 03/2020 1,205 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 04/2020 04/2020 870 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 10/2020 11/2020 2,204 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 12/2020 12/2020 2,144 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 01/2021 01/2021 2,214 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 02/2021 02/2021 2,182 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 03/2021 03/2021 2,322 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 04/2021 04/2021 1,926 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HEATING SEASONAL STRIP FUTU H2X 03/2019 03/2019 2,832 USD 25.000%
CME WEATHER CHICAGO HEATING SEASONAL STRIP FUTU H2Z 02/2019 02/2019 1,925 USD 25.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 10/2018 01/2019 780 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 02/2019 02/2019 702 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 03/2019 03/2019 1,053 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 04/2019 04/2019 825 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 10/2019 02/2020 801 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 03/2020 03/2020 700 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 04/2020 04/2020 440 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 10/2020 11/2020 1,644 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 12/2020 12/2020 1,599 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 01/2021 01/2021 1,657 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 02/2021 02/2021 1,618 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 03/2021 03/2021 2,054 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 04/2021 04/2021 1,287 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HEATING SEASONAL STRIP F H3X 03/2019 03/2019 2,858 USD 25.000%
CME WEATHER CINCINNATI HEATING SEASONAL STRIP F H3Z 02/2019 02/2019 1,914 USD 25.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 10/2018 01/2019 1,023 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 02/2019 02/2019 963 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 03/2019 03/2019 1,194 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 04/2019 04/2019 1,083 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 10/2019 02/2020 1,047 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 03/2020 03/2020 945 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 04/2020 04/2020 711 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 10/2020 11/2020 2,040 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 12/2020 12/2020 2,034 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 01/2021 01/2021 2,052 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 02/2021 02/2021 2,061 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 03/2021 03/2021 2,304 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 04/2021 04/2021 1,422 USD 30.000%