Asset Class Navigation

Australian Dollar Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
11/2019

12/2019

01/2020
11/2019

12/2019

01/2020
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
11/2019

12/2019
11/2019

12/2019
30 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
12/2019

01/2020

02/2020
12/2019

01/2020

02/2020
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
12/2019

01/2020
12/2019

01/2020
30 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
01/2020

02/2020
01/2020

02/2020
30 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
01/2020

02/2020

03/2020
01/2020

02/2020

03/2020
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
02/2020

03/2020
02/2020

03/2020
30 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
02/2020

03/2020

06/2020
02/2020

03/2020

06/2020
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
03/2020

06/2020
03/2020

06/2020
30 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
03/2020

06/2020

09/2020
03/2020

06/2020

09/2020
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
06/2020

09/2020
06/2020

09/2020
30 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
06/2020

09/2020

12/2020
06/2020

09/2020

12/2020
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
09/2020

12/2020
09/2020

12/2020
30 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
09/2020

12/2020

03/2021
09/2020

12/2020

03/2021
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
12/2020

03/2021
12/2020

03/2021
30 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
12/2020

03/2021

06/2021
12/2020

03/2021

06/2021
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
03/2021

06/2021
03/2021

06/2021
30 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
03/2021

06/2021

09/2021
03/2021

06/2021

09/2021
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
06/2021

09/2021

12/2021
06/2021

09/2021

12/2021
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
06/2021

09/2021
06/2021

09/2021
30 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
09/2021

12/2021

03/2022
09/2021

12/2021

03/2022
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
09/2021

12/2021
09/2021

12/2021
30 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
12/2021

03/2022

06/2022
12/2021

03/2022

06/2022
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
12/2021

03/2022
12/2021

03/2022
30 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
03/2022

06/2022

09/2022
03/2022

06/2022

09/2022
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
03/2022

06/2022
03/2022

06/2022
30 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
06/2022

09/2022

12/2022
06/2022

09/2022

12/2022
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
06/2022

09/2022
06/2022

09/2022
30 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
09/2022

12/2022

03/2023
09/2022

12/2022

03/2023
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
09/2022

12/2022
09/2022

12/2022
30 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
12/2022

03/2023

06/2023
12/2022

03/2023

06/2023
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
12/2022

03/2023
12/2022

03/2023
30 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
03/2023

06/2023

09/2023
03/2023

06/2023

09/2023
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
03/2023

06/2023
03/2023

06/2023
30 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
06/2023

09/2023

12/2023
06/2023

09/2023

12/2023
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
06/2023

09/2023
06/2023

09/2023
30 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
09/2023

12/2023

03/2024
09/2023

12/2023

03/2024
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
09/2023

12/2023
09/2023

12/2023
30 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
12/2023

03/2024

06/2024
12/2023

03/2024

06/2024
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
12/2023

03/2024
12/2023

03/2024
30 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
03/2024

06/2024

09/2024
03/2024

06/2024

09/2024
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
03/2024

06/2024
03/2024

06/2024
30 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
06/2024

09/2024
06/2024

09/2024
30 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
B

A
10/2019

10/2019
06/2020

06/2020
50 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
10/2019

09/2020
06/2020

09/2021
140 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
10/2019

12/2021
06/2020

09/2024
240 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
B

A
09/2020

09/2020
09/2021

09/2021
80 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
09/2020

12/2021
09/2021

09/2024
190 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
B

A
12/2021

12/2021
09/2024

09/2024
180 USD