Asset Class Navigation

Australian Dollar Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
12/2020

01/2021

02/2021
12/2020

01/2021

02/2021
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
12/2020

01/2021
12/2020

01/2021
55 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
01/2021

02/2021

03/2021
01/2021

02/2021

03/2021
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
01/2021

02/2021
01/2021

02/2021
55 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
02/2021

03/2021
02/2021

03/2021
55 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
02/2021

03/2021

04/2021
02/2021

03/2021

04/2021
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
03/2021

04/2021
03/2021

04/2021
55 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
03/2021

04/2021

06/2021
03/2021

04/2021

06/2021
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
04/2021

06/2021
04/2021

06/2021
55 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
04/2021

06/2021

09/2021
04/2021

06/2021

09/2021
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
06/2021

09/2021
06/2021

09/2021
55 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
06/2021

09/2021

12/2021
06/2021

09/2021

12/2021
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
09/2021

12/2021
09/2021

12/2021
55 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
09/2021

12/2021

03/2022
09/2021

12/2021

03/2022
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
12/2021

03/2022
12/2021

03/2022
55 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
12/2021

03/2022

06/2022
12/2021

03/2022

06/2022
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
03/2022

06/2022
03/2022

06/2022
55 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
03/2022

06/2022

09/2022
03/2022

06/2022

09/2022
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
06/2022

09/2022

12/2022
06/2022

09/2022

12/2022
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
06/2022

09/2022
06/2022

09/2022
55 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
09/2022

12/2022

03/2023
09/2022

12/2022

03/2023
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
09/2022

12/2022
09/2022

12/2022
55 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
12/2022

03/2023

06/2023
12/2022

03/2023

06/2023
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
12/2022

03/2023
12/2022

03/2023
55 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
03/2023

06/2023

09/2023
03/2023

06/2023

09/2023
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
03/2023

06/2023
03/2023

06/2023
55 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
06/2023

09/2023

12/2023
06/2023

09/2023

12/2023
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
06/2023

09/2023
06/2023

09/2023
55 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
09/2023

12/2023

03/2024
09/2023

12/2023

03/2024
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
09/2023

12/2023
09/2023

12/2023
55 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
12/2023

03/2024

06/2024
12/2023

03/2024

06/2024
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
12/2023

03/2024
12/2023

03/2024
55 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
03/2024

06/2024

09/2024
03/2024

06/2024

09/2024
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
03/2024

06/2024
03/2024

06/2024
55 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
06/2024

09/2024

12/2024
06/2024

09/2024

12/2024
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
06/2024

09/2024
06/2024

09/2024
55 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
09/2024

12/2024

03/2025
09/2024

12/2024

03/2025
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
09/2024

12/2024
09/2024

12/2024
55 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
12/2024

03/2025

06/2025
12/2024

03/2025

06/2025
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
12/2024

03/2025
12/2024

03/2025
55 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
03/2025

06/2025

09/2025
03/2025

06/2025

09/2025
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
03/2025

06/2025
03/2025

06/2025
55 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
06/2025

09/2025
06/2025

09/2025
55 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
B

A
12/2020

12/2020
06/2021

06/2021
100 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
12/2020

09/2021
06/2021

09/2022
140 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
12/2020

12/2022
06/2021

09/2025
310 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
B

A
09/2021

09/2021
09/2022

09/2022
100 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
09/2021

12/2022
09/2022

09/2025
270 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
B

A
12/2022

12/2022
09/2025

09/2025
180 USD