Asset Class Navigation

Hungarian Forint/Euro (HUF/EUR) Cross Rate Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CME FX CROSS RATE HUNGARIAN FORINT/ EURO FX R 1

1
B

A
12/2020

12/2020
03/2022

03/2022
450 EUR