Asset Class Navigation

Gulf Coast ULSD (Platts) Up-Down Margins

Start Period End Period
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 07/2019 07/2019 125 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 08/2019 08/2019 459 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 09/2019 09/2019 457 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 10/2019 10/2019 456 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 11/2019 11/2019 454 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 12/2019 12/2019 453 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 01/2020 02/2020 430 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 03/2020 05/2020 429 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 06/2020 06/2020 427 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 07/2020 07/2020 417 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 08/2020 08/2020 415 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 09/2020 09/2020 412 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 10/2020 10/2020 409 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 11/2020 11/2020 406 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 12/2020 12/2020 403 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 01/2021 01/2021 402 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 02/2021 02/2021 400 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 03/2021 03/2021 399 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 04/2021 06/2021 397 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 07/2021 07/2021 394 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 08/2021 09/2021 393 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 10/2021 10/2021 388 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 11/2021 11/2021 385 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 12/2021 12/2021 382 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 01/2022 01/2022 379 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 02/2022 12/2022 376 USD 0.025