Asset Class Navigation

Gulf Coast ULSD (Platts) Up-Down Margins

Start Period End Period
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 10/2019 10/2019 117 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 11/2019 11/2019 298 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 12/2019 12/2019 295 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 01/2020 01/2020 294 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 02/2020 02/2020 292 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 03/2020 03/2020 289 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 04/2020 05/2020 269 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 06/2020 08/2020 268 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 09/2020 09/2020 267 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 10/2020 10/2020 252 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 11/2020 11/2020 251 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 12/2020 12/2020 249 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 01/2021 01/2021 248 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 02/2021 02/2021 246 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 03/2021 03/2021 245 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 04/2021 04/2021 244 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 05/2021 05/2021 243 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 06/2021 06/2021 243 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 07/2021 09/2021 242 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 10/2021 10/2021 240 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 11/2021 12/2021 240 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 01/2022 01/2022 237 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 02/2022 02/2022 236 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 03/2022 03/2022 234 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 04/2022 04/2022 233 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 05/2022 12/2022 231 USD 0.025