Asset Class Navigation

ULSD 10ppm Cargoes CIF MED (Platts) Margins

Start Period End Period
NYM REFINED PRODUCTS ULSD 10PPM CIF MED FUT Z6 09/2020 09/2020 3,466 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS ULSD 10PPM CIF MED FUT Z6 10/2020 08/2024 26,000 USD 0.05