Asset Class Navigation

Naphtha Cargoes CIF NWE (Platts) Crack Spread (1000mt) Margins

Start Period End Period
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 08/2020 08/2020 2,528 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 09/2020 09/2020 1,258 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 10/2020 10/2020 1,298 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 11/2020 11/2020 1,367 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 12/2020 12/2020 1,428 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 01/2021 01/2021 1,420 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 02/2021 02/2021 1,467 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 03/2021 03/2021 1,149 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 04/2021 04/2021 1,124 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 05/2021 05/2021 901 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 06/2021 06/2021 889 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 07/2021 07/2021 880 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 08/2021 08/2021 934 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 09/2021 09/2021 922 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 10/2021 10/2021 779 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 11/2021 11/2021 773 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 12/2021 12/2021 767 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 01/2022 01/2022 785 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 02/2022 02/2022 1,221 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 03/2022 03/2022 1,212 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 04/2022 04/2022 1,203 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 05/2022 05/2022 1,194 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 06/2022 06/2022 1,185 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 07/2022 07/2022 1,192 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 08/2022 08/2022 1,484 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 09/2022 09/2022 1,473 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 10/2022 10/2022 1,461 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 11/2022 11/2022 1,450 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 12/2022 12/2022 1,437 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 01/2023 12/2023 1,427 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 01/2024 12/2024 6,116 USD 0.08