Asset Class Navigation

Naphtha Cargoes CIF NWE (Platts) Crack Spread (1000mt) Margins

Start Period End Period
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 01/2020 01/2020 1,302 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 02/2020 02/2020 1,099 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 03/2020 03/2020 931 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 04/2020 04/2020 841 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 05/2020 05/2020 692 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 06/2020 06/2020 688 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 07/2020 07/2020 727 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 08/2020 08/2020 650 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 09/2020 09/2020 643 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 10/2020 10/2020 636 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 11/2020 11/2020 630 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 12/2020 12/2020 637 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 01/2021 01/2021 750 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 02/2021 02/2021 742 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 03/2021 03/2021 669 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 04/2021 04/2021 664 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 05/2021 05/2021 659 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 06/2021 06/2021 671 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 07/2021 07/2021 1,023 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 08/2021 08/2021 1,015 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 09/2021 09/2021 1,007 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 10/2021 10/2021 999 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 11/2021 11/2021 991 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 12/2021 12/2021 1,004 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 01/2022 01/2022 1,212 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 02/2022 02/2022 1,202 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 03/2022 03/2022 1,192 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 04/2022 04/2022 1,182 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 05/2022 05/2022 1,172 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 06/2022 06/2022 1,162 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 07/2022 02/2023 1,153 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 03/2023 03/2023 1,153 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 04/2023 04/2023 1,148 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 05/2023 12/2023 1,143 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 01/2024 12/2024 5,610 USD 0.08