Asset Class Navigation

Gulf Coast HSFO (Platts) Brent Crack Spread Margins

Start Period End Period
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 10/2020 10/2020 1,224 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 11/2020 11/2020 1,870 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 12/2020 12/2020 1,490 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 01/2021 01/2021 1,476 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 02/2021 02/2021 1,399 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 03/2021 03/2021 1,395 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 04/2021 04/2021 1,384 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 05/2021 05/2021 1,115 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 06/2021 06/2021 1,105 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 07/2021 07/2021 1,258 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 08/2021 08/2021 1,237 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 09/2021 09/2021 1,222 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 10/2021 10/2021 1,309 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 11/2021 11/2021 1,063 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 12/2021 12/2021 1,053 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 01/2022 01/2022 1,044 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 02/2022 02/2022 1,035 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 03/2022 03/2022 1,042 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 04/2022 04/2022 1,187 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 05/2022 05/2022 1,176 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 06/2022 06/2022 1,165 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 07/2022 07/2022 1,154 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 08/2022 08/2022 1,143 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 09/2022 09/2022 1,152 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 10/2022 10/2022 1,439 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 11/2022 11/2022 1,424 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 12/2022 12/2022 1,408 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 01/2023 03/2023 1,395 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 04/2023 04/2023 1,394 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 05/2023 09/2023 1,380 USD 0.08