Asset Class Navigation

ULSD 10ppm Cargoes CIF NWE (Platts) Margins

Start Period End Period
NYM REFINED PRODUCTS ULSD 10PPM CARGOES CIF NWE S TY 10/2020 10/2020 9,225 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS ULSD 10PPM CARGOES CIF NWE S TY 11/2020 09/2023 26,000 USD 0.05