Asset Class Navigation

Sumas Natural Gas (Platts IFERC) Basis Margins

Start Period End Period
NYM NATURAL GAS SUMAS BASIS FUT NK 04/2020 07/2020 3,200 USD 0.025
NYM NATURAL GAS SUMAS BASIS FUT NK 03/2020 03/2020 5,250 USD 0.025
NYM NATURAL GAS SUMAS BASIS FUT NK 05/2021 12/2021 655 USD 0.025
NYM NATURAL GAS SUMAS BASIS FUT NK 08/2020 04/2021 700 USD 0.025