Asset Class Navigation

ANR, Oklahoma Natural Gas (Platts IFERC) Basis Margins

Start Period End Period
NYM NATURAL GAS ANR OKLAHOMA NE 10/2018 10/2018 320 USD 0.15
NYM NATURAL GAS ANR OKLAHOMA NE 11/2018 11/2018 300 USD 0.1
NYM NATURAL GAS ANR OKLAHOMA NE 12/2018 04/2019 255 USD 0.05
NYM NATURAL GAS ANR OKLAHOMA NE 05/2019 12/2021 300 USD 0.05