Asset Class Navigation

Chicago Ethanol (Platts) Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL (PLATTS) SWAP FUTURES CU 1

1
A

B
09/2018

10/2018
09/2018

10/2018
2,320 USD
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL (PLATTS) SWAP FUTURES CU 1

1
A

B
09/2018

11/2018
09/2018

03/2019
1,820 USD
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL (PLATTS) SWAP FUTURES CU 1

1
A

B
09/2018

04/2019
09/2018

08/2021
1,470 USD
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL (PLATTS) SWAP FUTURES CU 1

1
A

B
10/2018

11/2018
10/2018

03/2019
1,000 USD
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL (PLATTS) SWAP FUTURES CU 1

1
A

B
10/2018

04/2019
10/2018

08/2021
1,350 USD
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL (PLATTS) SWAP FUTURES CU 1

1
B

A
11/2018

11/2018
03/2019

03/2019
750 USD
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL (PLATTS) SWAP FUTURES CU 1

1
A

B
11/2018

04/2019
03/2019

08/2021
900 USD
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL (PLATTS) SWAP FUTURES CU 1

1
B

A
04/2019

04/2019
08/2021

08/2021
700 USD