Asset Class Navigation

Ethanol Forward Month Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CBT ETHANOL CLEARED OTC ETHANOL FORWARD MONTH SWAP 71 1

1
A

B
12/2020

01/2021
12/2020

01/2021
512 USD
CBT ETHANOL CLEARED OTC ETHANOL FORWARD MONTH SWAP 71 1

1
A

B
01/2021

02/2021
01/2021

02/2021
366 USD
CBT ETHANOL CLEARED OTC ETHANOL FORWARD MONTH SWAP 71 1

1
A

B
02/2021

03/2021
02/2021

03/2021
350 USD
CBT ETHANOL CLEARED OTC ETHANOL FORWARD MONTH SWAP 71 1

1
A

B
03/2021

04/2021
03/2021

04/2021
350 USD
CBT ETHANOL CLEARED OTC ETHANOL FORWARD MONTH SWAP 71 1

1
A

B
04/2021

05/2021
04/2021

05/2021
350 USD
CBT ETHANOL CLEARED OTC ETHANOL FORWARD MONTH SWAP 71 1

1
A

B
05/2021

06/2021
05/2021

06/2021
350 USD
CBT ETHANOL CLEARED OTC ETHANOL FORWARD MONTH SWAP 71 1

1
A

B
06/2021

07/2021
06/2021

07/2021
350 USD
CBT ETHANOL CLEARED OTC ETHANOL FORWARD MONTH SWAP 71 1

1
A

B
07/2021

08/2021
07/2021

08/2021
350 USD
CBT ETHANOL CLEARED OTC ETHANOL FORWARD MONTH SWAP 71 1

1
B

A
11/2020

11/2020
11/2023

11/2023
550 USD